talks between armenian leaders break down amid protestsp os yes or hussein (ashura 2016)

the great gathering of people for labbaik o hussain were held in muharram 2016 in qom, iran ... ادامه ...

as astana talks failed to make a breakthrough, us suggests syrian cooperation with russia

the latest international talks on the syrian crisis concluded in astana without a clear breakthrough, as turkey has reportedly refused the details of “de-escalation zones” in the war-torn country. meanwhile, washington has offered to cooperate with moscow on establishing the so-called “no-flight zones” in syria. ... ادامه ...

... آهنگ جدید yahel به نام break my world

... آهنگ جدید yahel به نام break my world ... آهنگ break my world از yahel دریافت آهنگ بسیار زیبا و دلنشین خواننده عزیز yahel با نام break my world مشاهده و دریافت موسیقی شنیدنی از yahel به نام break my world در جعبه ... ... new and amazing ... named break my world produced by yahel ادامه مطلب ... ادامه ...

محبوب خدا

محبوب خداروی زمین درعرفات است/آن حجت حق نورمبین درعرفات است/درحج برود مهدی وهرفیض درآنجاست/گلبانگ دعابهرهمین درعرفات است/اشکی بشود متصل زمزم وجاری است/یوسف بنگر هم چو نگین درعرفات است/درروز نهم لطف خدا کرببلایی است/هرچندکه آن گوهردین درعرفات است/یارب مددی کن برسد روز ظهورش/همراه همه حق یقین درعرفات است/ ... ادامه ...

دست مهربانی

بادست مهربانی خوشحال کن خدارا/بازمزم محبت تکمیل کن عطارا/احسان برخلائق انسانیت ببارد/اشک یتیم بردار یاری نماولارا/انفاق بهرمسکین گنجینه مسلمان/با یاری برادرتعجیل کن دعارا/دست خدابگیرد احسان بندگانش/ازدرگه الهی برگیرآن رضارا/انسان باکرامت گیردنسیم ایزد/حیدرعطا نموده انگشترش گدارا/بهرظهورمهدی شو دستگیرشیعه/تسکین اهل عالم آردهمه شفارا/ ... ادامه ...

کاشانه ایمان

معرفت یعنی که دل راخانه جانان کنیم/قلب راکاشانه ای ما ازبرایمان کنیم/درسپهر حق پرستی نام ایزددلرباست/پاکی درزندگانی مرهم رحمان کنیم/مصطفی وآل پاکش جلوه های رحمتند/حب آنهاراسراسرگلشن برجان کنیم/امتحان ماهمیشه هست تاروزظهور/دررکاب خود عشق راآسان کنیم/بهرمهدی و ظهورش یک جهان آماده باش/یاورمولا تمام شیعه وایران کنیم/ ... ادامه ...

بهترین نعمــت برایِ مرد . . .

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ما استفاد امرء فائدة بعد ال افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر الیها، تطیعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها و ماله خدا صلی الله علیه و آله و سلم‏ فرمودند: پس از ، هیچ نعمتی برای مرد بهتر از زن مسلمانی نیست که هر گاه به او بنگرد، مسرورش کند و هر گاه به او فرمان دهد، اطاعتش نماید و در غیاب او حافظ و باشد. من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۲۵۵ ... ادامه ...

فراق یار

دلتنگ مهدی گرشدی یاداز فراق یارکن/در کوی اوبامعرفت باگریه ات ایثار کن/هر روز وشب ذکرو دلت بانام اوآرامش است/در این مسیرعاشقی هرمشکلی هموارکن/از خلقت آدم نگرتا روزم یاد اوست/بهر وصال روی او آماده بردیدارکن/دیوار کش بر قلب خود ازهرچه وگناه/کاشانه دل بهراو خالی زآن اغیارکن/اندررکاب نائبش باید فداکاری کنی/بهرولایت خویش راچون مالک و عمارکن/ ... ادامه ...

آیا با رفع مسئله هسته ای چالش ما با دنیای استکبار پایان میابد؟؟

... ... ی به این سوال اینطور پاسخ دادن: هسته ای بهانه است...فرض کنید ... ایران در هسته ای عقب نشینی کرد. همان که آنها میخواهند خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد،نه!!... ده بهانه دیگر را به تدریج پیش می کشند... - به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی - پایبند بودن به موازین دینی - داشتن هواپیمای بدون سرنشین و موشک - و... آنها با موجودیت ... مخالفند!... منبع: www.otresearcher. ... ... ادامه ...

کلیپ صوتی ارزش حجاب از زبان

حجاب مایه ی تشخص زن است. حجاب مایه ی اسارت زن نیست ، مایه ی زن است. برای مشاهده و اینجا کلیک نمایید. ... ادامه ...

break the cycle

rick: "listen, morty. i hate to break it to you, but, what people call "love" is just a chemical reaction that compels animals to breed. it hits hard, morty, then it slowly fades, leaving you stranded in a failing marriage. i did it. your parents are gonna do it. break the cycle, morty. rise above. focus on science." rick and morty s01e06 ... ادامه ...

داستان کوتاه

ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﻓﻘﺮ زﯾﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ، ﻫﻤﺴﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮد از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای او ﺑﺨﺮد ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ.ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﺰن آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺨﺮم ﺣﺘﯽ ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﭘﺎرﻩ ﺷﺪﻩ و در ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮم ..ﭘﯿﺮزن ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺳﮑﻮت ﮐﺮد. ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻓﺮدای آﻧﺮوز ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮوﺧﺖ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮش ﺧﺮﯾﺪ.وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺎﻧﻪ در دﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮ ﺑﺮای او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . .ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت اﺷﮑﺮﯾﺰان ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.اﺷﮑﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﻫﺪر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازﻩ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﺸﻨﻮدی دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ داری ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮدن ... ادامه ...

دعایم به اجابت نمی رسد

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم راوی می گوید: ... صادق علیه السلام عرض ... : دو آیه در کتاب خدا وجود دارد که آن دو را می جویم ولی نمی یابم. ... علیه السلام فرمود: آن دو آیه کدام است؟عرض ... : سخن خداوند عز و جل که می فرماید:ادعونی استجب لکمبخوانید مرا تا اجابت کنم شما را و ما او را می خوانیم و اجابتی نمی بینیم. ... علیه السلام فرمود: گمان کرده ای خداوند خلاف وعده کرده است؟عرض ... : نهفرمود: پس چرا اجابت نمی شود؟عرض ... : نمی دانم.فرمود: ولی من تو را آگاه می کنم.هر ... دستوراتی را که خداوند به او داده است اطاعت کند آنگاه او را از دعا بخواند او را اجابت می کند.عرص ... : راه دعا ... چیست؟ ... علیه السلام فرمود: باحمد خداوند شروع می کنی و نعمتهای را هم که به تو داده است به زبان می آوری سپس او را شکر می گویی و بعد از آن بر ... صلی اللّه علیه و آله صلوات می فرستی و گناهان خود را یادآوری می شوی بو به آنها اعتراف می کنی و از آنها به خداوند پناه می بری. این است راه دعا ... .آنگاه فرمود: آیه دیگر کدام است؟عرض ... : سخن خداوند که می فرماید:وماانفقتم من شی فهو یخلقه و هو خیرالرازقین.و آنچه اتفاق می کنید خداوند عوض آن را می دهد و او بهترین ... ادامه ...

عشقی به رنگ مشکی

کتاب "عشقی به رنگ مشکی" نگاهی نو و روانشناسانه به حجاب؛ در قالب داستان های کوتاه و تمثیل. نوشته روح الله ولی ابرقویی ... ادامه ...

prison break 5.sezon 9.bölüm fragmanı 30 mayıs salı

prison break 5.sezon 9.bölüm fragmanı 30 mayıs salı tanitimini yayinlandiginda sitemizde seyredebilirsiniz. prison break 5.sezon 9.bölüm fragmanı izle dizi bolum fragmani sitemizde tum dizilerin yeni bolum fragmani sizler icin gunluk olarak eklenmektedir. prison break 5.sezon 9. yeni bolumuyle kendi gununde ayni saatte ekranlara geliyor.prison break son bolum fragmani izle icin sitemizi ziyaret edebilirsiniz. webtv dizi fragmanlari sitemizi her gun turkiyenin ve dunyanin dort bir yanindan binlerce kullanici ziyaret etmektedir prison break 5.sezon 9.bölüm fragmanı seyret kaynak: http://www.bolumfragmani.life/prison-break-5-sezon-9-bolum-fragmani-episode-watch-video ... ادامه ...

تاریک...

همین که می دانم ی شبیه تو نیست، چقد دلهره آورتر از نبودن توست... ... ادامه ...

کلیپ تقاضای دختران بد حجاب از

کلیپ تقاضای دختران بد حجاب از در لینک زیردختر ... ادامه ...

you only live once

you are so beautiful tonighti was simply entrancedeven the hourgl wascomon and take my breath awayyou say we were born to shineshining so bright, your fighting formwaitin for the lighti cant hear a thingtheres a shining erflyamid the lightin order to shin i wont fear being hurtshining so bright you showed me the wayhttp://s9.picofile.com/file/8275130192/yuri_on_ice_1_ending_tv_size.mp3.html ... ادامه ...

چرا!!!!

چرا باید زیاد عمر کنیم وقتی حالمون خوب نیست. ... ادامه ...

ایام فاطمیه تسلیت باد

فرار رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا مرضیه (س)، بانوی دو عالم،دخت نبی بزرگوار و همسری با وفای المومنان علی (ع) را بر شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنیم. کتابخانه عمومی الغدیر کرمانشاه ... ادامه ...

سوژه شدن مدل موهای شبنم قلی خانی

سوژه شدن مدل موهای شبنم قلی خانی در لینک زیرشبنم قلی خانی ... ادامه ...

ترجمه نقد و بررسی بازی «quantum break» از وب سایت ign

quantum break یکی از جدابترین بازی های امسال می باشد که قرار است به زودی به بازار عرضه شود. وبسایت ign نیز چند روز مانده به انتشار رسمی این بازی، دست به نقد و بررسی آن زده است؛ در ادامه شما می توانید ترجمه نقد و بررسی این بازی را از وب سایت ign را شاهد باشید. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

با خودم هستم ...

بسم الله الرحمن الرحیمیادت باشد شهید اسم نیست،رسم است!!!شهید ع نیست که اگر از دیوار اتاقت برداشتی فراموش بشود!!!شهید مسیر است،زندگیست،راه است،مرام است!شهید امتحانِ پس داده است!شهید راهیست بسوی خدا!مهربانی هایشان را به یاد بیاور،چه آن هنگام که دستت را پس زدند و به رویت اخم د!چه آن زمان که دستانت را گرفتند و لبخند زدند!به یاد بیاور آن زمان را که بد کردی و خندیدند و تو هنوز هم نفهمیده ای...!این روزها عجیب شده ای...شاید احتیاج است تلنگری به خودت بزنی!شاید احتیاج است تذکری به خودت بدهی!شاید باید بیشتر بار نگاهشان را حس کنی! ... ادامه ...

حجاب از نظر صادق

صادق(ع) می فرمودند: «سزاوار نیست زن مسلمانی، لباسی بپوشد که بدن وی را نمی پوشاند» ------------------------------------ فضیل بن یسار می گوید : از صادق علیه السلام پرسیدم که آیا ساعد های زن از قسمتهائی است که باید از غیر بپوشاند ؟ فرمود بلی و آنچه زیر روسری قرار می گیرد باید پوشیده شود همچنین از محل دستبند به بالا باید پوشیده شود . (کافی جلد 5 ) --------------------------------------------- ادامه مطلب ... ادامه ...

نگاه حرام

اکرم (ص) : نگاه حرام تیری است زهرا آلود از ناحیه ... ادامه ...

شهید فرامرزی

فرازی از وصیت نامه شهید گرانقدر ایمانعلی فرامرزی قسم به عصر نورانی رسول یا دوران ظهور ولیعصر که انسان همه در خسارت و زیان است مگر انان که به خدا ایمان اورده و نیکوکار شدند و به درستی و راستی و پایداری در دین یکدیگر را سفارش د . ادامه مطلب ... ادامه ...

setting the right mission and vision for your business

in a previous blog, i provided an overview of how to unite your company with a strong brand identity, including four core elements—vision, mission, character, and personality—essential to any successful enterprise. for over 15 years, i have facilitated strategic planning initiatives with many diverse organizations. from my experience, i believe there is a lot of confusion regarding the difference between a vision and mission statement. i regularly see vision statements that are mission statements and vice versa—from fortune 500s, nonprofits, and government agencies. i also see well-intended vision and mission statements that are uninspiring, confusing, and so long that they are impossible for anyone to remember! many business studies indicate that organizations with clearly defined vision and mission statements that are aligned with a strategic plan outperform those who do not. what is a vision statement? a vision statement defines the optimal desired future state—the mental picture—of what an organization wants to achieve over time; it functions as the “north star”—what all employees understand their work contributes to over the long term; and, it is written succinctly in an inspirational manner that makes it easy for everyone to remember. defining an organization’s vision is not always easy for senior leadership to do. james m. kouzes and barry z. posner, creators of “the leadership practices inventory,” analyzed responses from over one million leaders about this. the data indicated that one of the things leaders struggle with the most is “communicating an image of the future that draws others in—that speaks to what others see and feel.” kouzes and posner’s research also indicated that “being forward-looking—envisioning exciting possi ... ادامه ...

i said i'm sorry

how could you say that to me? how could you say let’s break up? you said your heart is aching a lot was it because you were preparing for a break up? what’s wrong, what’s wrong suddenly, this break up it ... e to me, this break up are you thinking of what should i do? do i have to go to your house and beg? you said you didn’t feel good about this was it because you’re holding another guy’s hand? what’s wrong, what’s wrong don’t scare me just be honest i’m asking you, i’m asking you, just once look at my eyes even if you don’t want to, just once hold my hands i’m saying that i’m sorry i am on my knees i’m sorry for not doing much for you what about him, do you like him more than me? is it better that the times we spent together? what kind of time did you guys have that he got to you? how much warmer was that path? are you leaving? are you leaving? how could this kind of break up come to me? after meeting your guy i knew that he wasn’t the one for you why are you meeting a guy like that? i would at least treat you better come back, come back i will try harder i won’t make you regret i’m asking you, i’m asking you, just once look at my eyes even if you don’t want to, just once hold my hands i’m saying that i’m sorry i am on my knees i’m sorry for not doing much for you ... ادامه ...

5 شرکت برتر نساجی هند در سال 2017

5 شرکت برتر نساجی هند در سال 2017 را بهتر بشناسید. ... ادامه ...

کلیپ شکار پلنگ توسط ببر بنگال

کلیپ شکار پلنگ توسط ببر بنگال در لینک زیر ببر بنگال ... ادامه ...

3 questions great leaders ask

the big idea: routinely ask these questions to keep your team enthusiastic, committed, and confident in achieving a shared vision. great leaders know that everyone wants to be a part of creating the vision. keep your team involved and motivated by asking these three questions. 1. “how are things going?” you don’t have to wait for the annual review to check in with your team. asking “how are things going?” is an excellent way to keep staff engaged and working together. inquiring about their task at hand, their progress on a project, or about their career path. frequent in-the-moment feedback will help everyone know their contributions are critical to achieving the vision. 2. “what do you think?” “managers do not talk to their subordinates about their problems, but they know how to make the subordinates talk about theirs.” – peter drucker drucker’s quote is a great reminder that a leader’s role is to help their staff succeed. help your team dig deeper by asking them what they think. being a leader is not about having all the right answers. leadership is about facilitating others to find a solution. try to reach out to all your staff, not just outspoken team members. everyone has an idea of how to achieve the vision. listen and share those ideas with all your team members. you will be surprised how team members can inspire each other. 3. “how can i help you?” “life’s most persistent and urgent question is, ‘what are you doing for others?’” – martin luther king jr. king’s famous quote is correct in every aspect of life. don’t wait for issues to come to you. ask those around you how you can lend a hand. then, follow through with action: make sure tasks are done, work side-by-side with your staff, and become their biggest cheerleade ... ادامه ...

کلیپ حمله کفتارها به آهو و تکه آهو به صورت زنده( )

کلیپ حمله کفتارها به آهو و تکه آهو به صورت زنده( ) در لینک زیر حمله کفتارها ... ادامه ...

دلنوشت۴۵

بسم الله الرحمن الرحیم مردشور دفترچه خاطراتم...... ب یهو بازش (من اصولن برع بسیاری از مردمم...اونا میرن خاطرات خوبشونو مینویسن اما من بد ترین و تلخ ترینشو...) و شروع به خوندنش برگه به برگه حالم از اشکام از دردام از گریه هام بهم خورد از اون موقع تا حالا وحشت ناک حالم بده ..... حقیقت اینه که هر چقدر مهربونتر باشی بیشتر بهت ظلم میکنند هرچی صادق تر باشی بیشتر بهت دروغ میگن هرچی خودتو خاکی تر نشون بدی واست کمتر ارزش قائلند هر چی قلبتو آسونتر در اختیار بذاری راحتتر لهش میکنن و اگر بدونن که منتظری و بهشون احتیاج داری اندازه یه دنیا ازت فاصله میگیرن!!!!!!! +این جمله ها که این بالا بود مال من نبودا مال دیگه ایه ع نوشته بود متنشو برداشتم گذاشتم اینجا ... ادامه ...

break up in the end - cole swindell

لینک break up in the end - cole swindell ... ادامه ...

the break up - machine gun kelly

لینک the break up - machine gun kelly ... ادامه ...

کلیپ پیشنهادهای غیر اخلاقی به بازیگران زن

کلیپ پیشنهادهای غیر اخلاقی به بازیگران زن. با کلیک بر لینک زیر کلیپ را مشاهده کنید زن ... ادامه ...

how can trump help iran’s protesters

whatever iranians think of their own government, they are unlikely to want as a voice for their grievances an american president who has relentlessly opposed economic relief for their country and banned them from traveling to the united states. ادامه مطلب ... ادامه ...

how can trump help iran’s protesters? be quiet

whatever iranians think of their own government, they are unlikely to want as a voice for their grievances an american president who has relentlessly opposed economic relief for their country and banned them from traveling to the united states. ادامه مطلب ... ادامه ...

دلم هوای تو دارد

دلم هوای تو دارد، بهانه می گیرد غم تمام جهان را به شانه می گیرد نشسته ام که دو فنجان بنوشمت... اما تو نیستی و دل قهوه خانه می گیرد بگو! کجای جهان بدون من م ؟ که غم مدام دلم را نشانه می گیرد از هاب غمت گر گرفته می سوزم چه آتشی؟!... که دلم هی زبانه می گیرد! چقدر آه کشیدم تو را... هزاران بار! هزار شکر که آهم تو را نمی گیرد ... ادامه ...

کلیپ حرکت غیر اخلاقی مهران مدیری نسبت به زن صاحبخانه

کلیپ حرکت غیر اخلاقی مهران مدیری نسبت به زن صاحبخانه در لینک زیر مهران مدیری ... ادامه ...

love et al

-rick: i hate to break it to you, but what people call "love" is just a chemical reaction that compels animals to breed. it hits hard morty then it slowly fades leaving you stranded in a failing marriage. i did it. your parents are going to do it. break the cycle morty, rise above, focus on science. ... ادامه ...

بهار همیشه زیبا نیست

شاید از یاد هم رفته باشیم ؛ اما بهار ؛ناجوانمردانه ؛ همه ی گذشته را زنده میکند...میدانی انسان با چه میمیرد؟با خاطرات.. ادامه مطلب ... ادامه ...

نفرین

همینجور که داشتم پازلم رو درست می ... یه سری از آهن ... چاوشی رو هم گوش میدادم، رسیدم به آهنگ نفرینش و مدام باهاش تکرار ... :الهی سقف آرزوت ، ... اب بشه روی سرش بیای ببینی که همه ، حلقه زدن دور و ورشالهی که روز وصال ، طوفان شه از سمت شمالهیچی از اون روز نمونه ، به جز گلای پ ... رشقسم می خوردی با منی ، قسم می خوردی به خداخدا الهی بزنه تو کمرش ، تو کمرشمن اهل نفرین نبودم ، چه برسه که تو باشیبیاد الهی خبرش ، بیاد الهی خبرشعمرت الهی کم نشه ، اما پر از غصه باشه زجرایی که به من دادی ، بکشی تا آ ... شالهی که یه روز خوش ، از تو گلوت پایین نره رسوای عالمت کنن ، اون چشای دربدرشقسم می خوردی با منی ، قسم می خوردی به خداخدا الهی بزنه تو کمرش ، تو کمرشمن اهل نفرین نبودم ، چه برسه که تو باشیبیاد الهی خبرش ، بیاد الهی خبرشمی خوام بدونم قد من ، عاشقته ، دوست دارهاین که رها کردی منو می ارزه به دردسرشهر چی بدی کردی به من ، الهی اون با تو کنهببینی دیگری به جات ، رفته شده همسفرش ... ادامه ...

کلیپ دستگیری با لباس نه

کلیپ دستگیری با لباس نه در لینک زیر لباس نه ... ادامه ...

هفته بسیج گرامی باد

هفته بسیج گرامی باد بسم الله الرحمن الرحیم هفته بسیج یاد آور خاطرات بسیاری در اذهان مردم ایران است خاطراتی که رابطه مستقیم با حیثیت و آبروی یک ملت و سرزمین دارد . دفاع مقدس آیینه تمام نمای فداکاریها و رشادتهای ان است آنانی که لشگر مخلص خدا بودند و چه خالصانه قدم در میعادگاه عشاق گذاشتند. بودن یک افتخار بزرگ است چرا که در وصف بسیج همان بس که فرزانه انقلاب ی حضرت آیت الله فرمودند: یعنی علی(ع) که تمام وجودش وقف بود پس پیرو علی(ع) واقعی است ی که علوی باشد در همه زمینه ها. در وصف ان مخلص همین جمله فرمانده دلیر توحید شهید حاج محمدابراهیم همت بس است که فرمود :من خاک پای ها هم نمی شوم. و این است جایگاه ان واقعی در عالم. اما بسیج امروز یک سازمان یا یک نهاد یا یک شخصیت حقوقی و حقیقی نیست بسیج به برکت خون یش شناخته می شود بسیج یک فرهنگ ، گفتمان و یک ایدئولوژِی اصیل در جهان بشریت است و حد و مرز نمی شناسد ثبت نام ندارد بودن به ویژگی های والای اخلاص و تقوا بستگی دارد ودر یک کلام یعنی پیرو ولایت و مزین به نور . بسیج از بطن مردم است و ی خودجوش و مردمی است که تفاوتی اساسی با دیگر ها دارد و آن عدم ع از ارزشهای اولیه و ... ادامه ...

کلیپ پیشنهادهای غیر اخلاقی به بازیگران زن

کلیپ پیشنهادهای غیر اخلاقی به بازیگران زن. با کلیک بر لینک زیر کلیپ را مشاهده کنیدزن ... ادامه ...

کلیپ حمله کفتارها به آهو و تکه آهو به صورت زنده( )

کلیپ حمله کفتارها به آهو و تکه آهو به صورت زنده( ) در لینک زیرحمله کفتارها ... ادامه ...

اهمیت ارتباط با دیگران

اگر با دیگران ارتباطات خوبی داشته باشید می توانید در زندگی به پیشرفت های خوبی دست پیدا کنید، اما اگر ارتباطاتی ماهرانه و دقیق داشته باشید، می توانید معجزه کنید! ... ادامه ...

جدید ترین روش آنلاک frp مخصوص گوشیهای جدید سامسونگ که قابلیت (تماس اضطراری ندران)

آموزش حذف اکانت گوگل سری جدید که قابلیت تماس اضطرای ندارن وگزینه اینترنت فعال نیست new security 2016 با این آموزش قادر به حذفfrp این مدل ازگوشیهای جدید خواهید شد باما همرا ه شوید 100% تست شده پشتیبان آموزش درتلگرام ... ادامه ...

کلیپ جنگ مرگبار بین تمساح و شیر+کشته شدن مربی شیر در سیرک

کلیپ جنگ مرگبار بین تمساح و شیر+کشته شدن مربی شیر در سیرک در لینک زیر حمله شیر گرسنه ... ادامه ...

گاهی خوشبختی

آریتمی، دیگو ین و ..... خواب ... ادامه ...

نذار برم...

استراگون : به من دست نزن! از من سوال نکن! با من حرف نزن! پیشم بمون!ولادیمیر : تا حالا از پیشت رفتم؟ استراگون : نه... ولی تو بدترش رو انجام دادی ؛ تو گذاشتی که من برم."ساموئل بکت"در انتظار گودو ... ادامه ...

ان انقلاب در فارس

با شروع نهضت در دهه چهل، خیزش انی چون مرحوم رجبعلی طاهری و شهیدآیتا... ربانی که ی کلی مردم فارس را بر عهده داشتند... انتشار: هفته نامه شهرسبز شماره 449 مورخ 17 بهمن 1396 - کازورن خبر - عصر فارس - ادامه مطلب ... ادامه ...

سوژه شدن مدل موهای شبنم قلی خانی در لینک زیر

سوژه شدن مدل موهای شبنم قلی خانی در لینک زیر شبنم قلی خانی ... ادامه ...

سریال فرار از زندان-prison break

فرار از زندان-prison break نام سریال: فرار از زندان – prison break ژانر: اکشن، جنایی ، درام، هیجان ان ... ز سازندگان: paul scheuringستارگان: dominic purcell, wentworth miller, amaury nolascoسالهای پخش: 2005-2009امتیاز: 8.5 از 10مدت زمان: 45 دقیقهزبان: ... کیفیت: 480pمیان ... ن حجم: 200 مگابایتخلاصه داستان: داستان این مجموعهٔ تلویزیونی در مورد دو برادر است که یکی از آنها به جرم قتلی که انجام نداده به ... محکوم شده و برادرش خود را به زندان می اندازد تا با استفاده از نقشه ای که قبلا طراحی کرده او را از زندان فراری دهد … ... در ادامه مطلب ... ادامه ...

گذشت...

وقتی که قصه تمام شد باید گذشت وباید رفت شعر ی دیگر فصلی دیگر و این آغاز زند ... است در هرم نفسهایی که غزل می بارند و با استخوانهایشان وطن را می سازند من به بانویی اقتدا می کنم که شعر می بارید از سر انگشتانش غزل و سر هر کوچه غزلی بود با لباس شعری تازه ... ادامه ...

کلیپ جنگ مرگبار بین تمساح و شیر+کشته شدن مربی شیر در سیرک

کلیپ جنگ مرگبار بین تمساح و شیر+کشته شدن مربی شیر در سیرک در لینک زیرحمله شیر گرسنه ... ادامه ...

اصطلاحات صفحه سوم

he is neck:بدجور گرفتار مشکله down this life:توف تو این زندگی what's all about:جریان چیه buzz off:بزن به چاک wish nobody ill:بد هیچ و مخواه money talks:پول حلال مشکلاته what do i care:بیخیالش a fat chance:چه خیال بازای what's there in it:چه نفعی داره what cheek:چه پررویی what's to do:چه باید کرد help yourself:بفرمائید میل کنید ... ادامه ...

the war

موزیکی برای جنگ افغانستان موزیکی برای جنگ ارامنه موزیکی برای جنگ جهانی اول موزیکی برای جنگ جهانی دوم موزیکی برای جنگ ایران موزیکی که برای اولین بار ه ل و ق ل نت هایش را در هوا پراکنده ساختند.. پ ن : به خاطر ندارم برای بار چندم بود که پایم را در آن کلیسا میگذاشتم. جای مقدس بودنش برایم مهم نبود... آن کلیسا برایم فرق دارد با بقیه ی کلیسا ها.. آن کلیسا درد دارد ... زخم دارد.. اشک دارد.... آن کلیسا بوی جنگ دارد... وارد همان مغازه ای که دم درش بود شدم. تا پایم را گذاشتم موزیکی که در آنجا پخش میشد قلبم را محکم فشرد. گوشی ام را دست مغازه دارش دادم و درخواست عنوان و نوازنده اش را برایم بنویسد.. نوشت. همانجا ش ... و تمام موزه و کلیسارا و تمام خانه های کاشان را با آن موزیک قدم زدم... پ ن : دلم میخواهد بعد از تمام زبان آلمانی. زبان ارمنی ام را شروع کنم پ ن : ع = من(کت که امسال از آنجا یدم) .. و کت که پارسال از انجا یدم : فانوس دریایی اثر آلیسون مور متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرت ... ادامه ...

کلیپ گفتگو با معروف تهرانی

کلیپ گفتگو با معروف تهرانی در لینک زیردختر پسر ... ادامه ...

یکشنبه - ۷ آذر ۱۳۹۵ - تبت

کنتور که نمیندازه!به لیستِ اه ... م گذروندنِ چند ماه توی تبت-هیمالیا رو اضافه میکنم :) این یارو که میتونید صحبتاش رو اینجا بشنوید، هم در قالب نویسند ... محققِ نروساینسه و روی تکامل مغز تحقیق میکنه، و هم زند ... ش رو توی کوه ها و عبادت گاه های تبت میگذرونه ..ینی راهب ِ اونجاست. درضمن عکاس هم هست :) ... ادامه ...

شهادت پدر زمان تسلیت

آقا جان ! شهادت پدر را تسلیت عرض می نماییم سخت است به پسر برای از دست دادن پدر تسلیت گفتن اما امیدواریم با همین چند کلمه مرحمی بر دل غم دیده ی شما باشیم خداوند باظهورت به غم های چندین ساله ات پایان بخشد . ... ادامه ...

آشنایی با غزل های جناب آقای خسرو احتشامی

نشانۀ عشقسروده: آقای خسرو احتشامی آن شب، شب عاشقانۀ عشق می خواند فلک، ترانۀ عشقهفتاد و دو عاشق سلحشور رفتند به بیکرانۀ عشقهفتاد و دو شمع آب شد آب در آتش جاودانۀ عشقهفتاد و دو باغ نور، خندید در وسعت آشیانۀ عشقهفتاد دو دوست را شهادت بنواخت ز تازیانۀ عشقهفتاد و دو مشعل محبت شد شعله ور از زبانۀ عشقهفتاد دو آفتاب، ند در برج شرف، به خانۀ عشق هفتاد و دو قهرمان، نوشتند منظومۀ عاشقانۀ عشقهفتاد و دو یار، گرد یک پیر جستند ز هم نشانۀ عشقهر یار، چون قطره ای ز خود رفتپیوست به رودخانۀ عشق ... ادامه ...

"جشن چهارشنبه سوری ایرانی فرخنده باد"

ایرانیان شب سرد را به آتش می کشند به امید روزهای گرم و نیکبهارتان همچون آتش اهوراییچهار شنبه سوریتان خجسته و نکو . . .دوستتون دارم ... ادامه ...

12 حقیقتی که من از زندگی و نوشتن آموختم

این رو از سایت تد حتمن ببیند. به هر حال تجربیاتی که آن لاموت توی این سالها بدست آورده بود و خیلی خوب هم با دیگران تقسیمش کرد. ... ادامه ...

second e-journal

the session on 6th of azar started with a listening from ted talks. it was primarily about the educational system of america and the problems black people have with that. you asked us to take note and share our understandings of the listening with our partners and then say what we had gotten from it. in fact you persuaded us to express ourselves and involved each student in that activity. i personally think your function as the main factor in keeping the whole cl active by methods like that, is an important milestone in improving the cl just like what the students expected. silent students are not necessarily the inactive ones. please consider this point. thanks a bunch ... ادامه ...

نحوه تدریس کاروفناوری

نحوه تدریس درس شیرین کاروفناوری: 1-تدریس پودمانی 2-تدریس برمبنای پروژه 3-تدریس مختلط جهت دریافت توضیحات بیشتر اینجا را کلیک نمایید. ... ادامه ...

آرزوها

وقتی به سکوت غربت می رسم بی اختیار می شکنم در کوچه هایی که زبان مرا نمی دانند و دوستی که فرسنگها از من دور است قصه ی تازه ای نیست وقتی همه دنیا روی سرم ... اب می شود آرزوهایم را درون صندوقی می گذارم و ویرانی وجودم را میبینم شعر جدیدی نیست غربتی که مرا از من می ... رد من به خوابهای قاصدک ایمان دارم ... ادامه ...

...

با تو به ... در می آید آفتاب ای تو غزلواره شعر ماهتاب با خنده های توست که مست می شود سیمین تنان نقره کوب چون شهاب از ساق دستهای توست رونق بهار با هرم دستهای توست رنگ هر ... آتش از لبان تو گرما گرفته است ذکر لبان غنچه های نشکفته ای بتاب روشنترین ضمیر هر جمله ای بمان با من بخوان تو شعر بلند رود و آب... ... ادامه ...

کلیپ دستگیری با لباس نه

کلیپ دستگیری با لباس نه در لینک زیر لباس نه ... ادامه ...