monetچه ژست زشتی ...

مادرم آشپزخانه بود در خاطراتم به سیخ می کشید دلش را جگرش را نور می خواست برای زندگی زور می زد می خواست شیرین کند اما همیشه شور می زد مادرم بود غذا می خورد از خودش گاهی پدر مادرم را من هم خورده ام تنها حلقه ازدواجش پایین نرفت از گلوی ی و حالا گرسنه ایم آنقدر که یادش را در تکه های خشکِ نان جشن می گیریم ... oscar claude monet ... ادامه ...

مادام تقی پور

با قد بلند و کفشهای تحت هر شرایطی تمیز ، با قدمهای شمرده و مصمم ، با پوست براق و ابروهای تحت هر شرایطی مرتب و اصلاح شده ، با بوی لباس های اتو شده و خوش بُرِش ِ دست دوز ِ خودش ، با چشم های با نفوذ و نگاه های قوی و خوش رنگش من «مادام تقی پور »را این طور می بینم دو روز در هفته . و خوشحالم .بسی خوشحالم از دیدنش . امروز فکر او مثل زنی ست متعلق به های کلاسیک اروپایی . اگر مقنعه و کلا حجاب ی اش را ندیده بگیرم(که بدون حجاب هم او را در مزونش دیده ام بسیار ساده و برازنده و موقر) می توانم راحت تر پیش خودم مادام خطابش کنم و شاید این را به خودش هم گفتم هر وقت توانستم بر رودربایستی ام غلبه کنم. مادام معلم سفالگری ست و انگشتهای باریک و کشیده اش علاوه بر شیک ترین دوخت و دوزها ماهرانه سفالگری می کنند . مادام زنی فوق العاده است . اما من به زنیّتش کار ندارم. انچه من را شیفته ی دقیق شدن در کارها و رفتارش می کند وجه انسانی اوست . اصولا دنیا برای من خیلی جایی نه مردانه نیست . اگر چه هست و به شدت هست و خودم هم از این خط کشی ها و نه مردانه تفکیک شدن ها رنج برده ام و بارها آسیب دیده ام ولی من در درجه ی اول به وجه انسان بودن که عامل مشت ... ادامه ...

مادام تقی پور

با قد بلند و کفشهای تحت هر شرایطی تمیز ، با قدمهای شمرده و مصمم ، با پوست براق و ابروهای تحت هر شرایطی مرتب و اصلاح شده ، با بوی لباس های اتو شده و خوش بُرِش ِ دست دوز ِ خودش ، با چشم های با نفوذ و نگاه های قوی و خوش رنگش من «مادام تقی پور »را این طور می بینم دو روز در هفته . و خوشحالم .بسی خوشحالم از دیدنش . امروز فکر او مثل زنی ست متعلق به های کلاسیک اروپایی . اگر مقنعه و کلا حجاب ی اش را ندیده بگیرم(که بدون حجاب هم او را در مزونش دیده ام بسیار ساده و برازنده و موقر) می توانم راحت تر پیش خودم مادام خطابش کنم و شاید این را به خودش هم گفتم هر وقت توانستم بر رودربایستی ام غلبه کنم. مادام اهل اسان خودمان است ! بزرگ شده ی یکی از شهرستان های کوچک اطراف . معلم سفالگری ست و انگشتهای باریک و کشیده اش علاوه بر شیک ترین دوخت و دوزها ماهرانه سفالگری می کنند . مادام زنی فوق العاده است . اما من به زنیّتش کار ندارم. انچه من را شیفته ی دقیق شدن در کارها و رفتارش می کند وجه انسانی اوست . اصولا دنیا برای من خیلی جایی نه مردانه نیست . اگر چه هست و به شدت هست و خودم هم از این خط کشی ها و نه مردانه تفکیک شدن ها رنج برده ام و بارها ... ادامه ...