bipartisan senate effortما بندگانِ عادت

سکوتِ شب. صدای cpu لپ تاپ که دارد سن ... ن بودن محاسباتش را، سرم داد می زند. لذتِ گاز زدنِ هندوانه بعد از تمام شدن «فقط یک صفحه ی دیگه ...» از مقاله. نگرانِ نداشتن غذا. همیشه انتخاب ماکارونی به عنوان غذایی که در نمودار impact-effort بهترین جایِ ممکن قرار دارد. خست ... و درست ... سالاد و انتخاب رنگ ... یجاتِ آن طوری که چشم نواز باشد. دلتن ... و بیرون رفتن. دلتن ... و باز ... دفتر و نوشتن. دلتن ... و نشان ... ِ وسواسانه ی وسایل موقع ... ید ـ که موقعِ رفتن که شد می آیم برایشان می ... م ـ . دلتن ... و غذا پختنِ ساعت ۲ نیمه شب. عادت می کنیم. به نگرانی ها، وظایف و دلتن ... هایی که روزگار روی دوشمان می گذارد. ... ادامه ...

the fountain of youth

the fountain of youth has always been the most sought-after yet illusive pursuit of man. does it truly exist? yes, it does, but not in a tangible form. the fountain of youth is an attitude, a way of thinking, and a way of life. the biggest thrill of childhood was the anticipation of joy and happiness yet to come in your life. nature's progressive order of growing up was inborn in our conscience: o get an educationo get a jobo get marriedo raise a family of your owno retire and live happily ever-after having so much to look forward to in getting older was what made childhood so exciting and full of wonder. occasionally people reach a stage in life when the thrill of optimism and joy of expectation of these highly anticipated milestone events seem to have been replaced with a ho-hum existence, sprinkled with disappointment after disappointment. this is commonly known as a mid-life crisis clinique fresh pressed. life automatically has its bumps in the road and everyone experiences the entire emotional gamut in varying degrees. frustrations, worry, depression and disappointment ultimately take their toll and low self-esteem is most often the individual result. it is this low level of self-esteem that makes you age faster than maybe you actually need to. the biological clock and gravitational forces don't show any kindness, either. so what if you start to look older? if you weren't getting older you would have a bigger problem. it happens, so make the best of it. what would happen if you chose to think young again and discovered an entirely new area to explore within your world that gave you something to look forward to every day? your emotional health would begin to heal and from there, your physical health would be positively affected. you could ume the same innocent antic ... ادامه ...

به بهانه حرف های درباره تصمیم گیری

رفتیم که چند دقیقه ای یک سوال بپرسیم که جوابش آری یا نه بود ولی یک ساعت طول کشید. به بهانه سوال دوستم که می گفت من به فلان فیلد ها علاقه دارم و چندتایی را ردیف کرد، اما نمی توانم یکی را انتخاب کنم، یک ساعت صحبت کردیم .گفت دوست داشتم که ی این حرف ها را وقتی هم سن شما و حتی پیش تر به خودش می گفت. قسمت کوچکی از حرف هایش را در زیر می نویسم. می گفت من و شما و کلی آدم دیگه لطفی زاده نیستیم که استعداد فوق العاده ای داشته باشیم و بگوییم حتمن باید در فلان زمینه تخصصی فعالیت کنیم و اگر در زمینه دیگری باشیم، آن قدر ها شکوفا نمی شویم که اگر بودیم تا الان پدیدار شده بود. خودمون رو گول نزنیم. من و شما معمولی هستیم. همانقدر معمولی که اکثرن هستند. می گفت اگر منحنی زمینه ها و فیلد های تحقیقاتی را برحسب effort ای که لازم است کار نسبتن خوبی در آن زمینه ، برای هرکداممان رسم شود تقریبن flat است. نهایت به میزان خیلی خیلی ناچیزی بالا و پایینی هایی دارد که منحنی هایمان را باهم متفاوت می کند که به نظر من واقعن مهم نیست برخلاف آن genius ها که که یک جایی یک دره خیلی عمیق دارد و آن یعنی با مینیمم effort نسبت به دیگران می توانند کارهای خلاقا ... ادامه ...

buddhism

buddhism imagine that you wanting nothing.how would you feel?buddhism is like that!they try to reach this state of mind. buddhism is both a religion and a philosophy.a man known as buddha is the founder of this religion. but what about buddha?who was buddha and how he make or found this religion...? siddhartha gautama was the person who later be ... e known as buddha.he was born in nepal 563 bc.he was a prince grew up knowing only comfort and pleasure.one day he come out from the castle and discovered that suffering exsists!!he wanted to change situations and do something to saved people from suffering... so,he talked to a holyman for the solution.he told him that giving up all pleasures.then he ... under a bo tree and meditated.he emptied his mind og all thoughts in an effort to concentrate.gradually,he ... e to enlightenment,awareness of the religious truth he had been seeking. he preached what he called 4 nobel truths:life is suffering_suffering comes from desire or attachment to the world_attachment can be ended_that the way to end it is to follow the eightfold path. then he got some followers and step by step they be ... e lot. after a while,buddhism split into two branches. the main reason for the huge buddhism’s spreading was an indian king named ashoka be ... e a buddhist. buddhists can now ve found all around the workd,including in the united states and canada. ... ادامه ...

فرهنگ بسیار غلط و اشتباه

جهان سوم جائیست که فرهنگ حمایت و همکاری از فداکاران آنقدر ضعیف است که به زیر صفر می رسد (تائب) درتقویت و پرنور شدن فداکاران بی تفاوت و بی توجه هستیم و این سرمنشاء همه گرفتاریهای ماست متاسفانه از خانه و خانواده و روستا هم شروع شده است و این فرهنگ اشتباه ضدهمکاری با فداکاران در جامعه ما موج می زند من منشاء همه گرفتاریها را در این می بینم وقتی خداوند در حمایت و همکاری از فداکاران با یک دانه ما آیه نازل می کند چگونه با این اشاره محکم خداوند ما حتی یک دانه ما را از فداکاران دریغ می ورزیم من برای روستای خودم چراغی در قالب قرض الحسنه روشن کرده ام و از همه خواسته ام بعد از اینهمه فعالیت و فداکاری و ارائه خدمات قرض الحسنه و خیریه و وامهای بدون کارمزد و برای مظلومان و سالخوردگان حتی بدون چک و سفته و تقویت بخش فرهنگی و ورزشی یک افتتاح حساب صدهزارتومانی و تقویت سالانه صدهزارتومان داشته باشند تا فرهنگ فعالیت و فداکاری و حمایت و همکاری با فداکاران تقویت گردد اما متاسفانه از سوی بهترین عزیزان باسوادان و بافرهنگها و دانشمندان و ثروتمندان حتی ستاره های محبوب دریغ می ورزند پس منشاء همه بیماریهای جسمی و رو ... ادامه ...

last ditch effort to laugh.

به آدم های متوجه، این روزها، می گویند افسرده! یکی از دستاوردهای پیشرفت تکنولوژی و علوم ارتباطات، فرستادن ... به مدار زمین، ساخت انرژی هسته ای در زیرزمین منزل توسط یک 18- سال، و حتا رئیس جمهور شدنِ ترامپ! به طور خلاصه، افراد افسرده زندانی های افسار در رفته ای محسوب می شوند که در همه ی موضوعات سر رشته دارند. از علوم دینی و اصول گرفته، تا ریاضیات و ستاره شناسی و الی ماشاءالله! آن ها خوب یاد گرفته اند که شادی های محدود شده شان را به کمال برسانند. آنگونه که با گرفتن یک شاخه گل رزِ ناچیز هم به درجاتی از عرفان می رسند که کل ک ... شان و راز هستی اش و تمام عشقِ جهان، برای شان در همان یک شاخه گل خلاصه می شود. آن ها روزی چندین وعده قرص می خورند تا بلکه فراموش کنند، اما فراموش نشوند. تا مانند دیگر انسان ها، رفتار کنند.. انسان های افسرده به فرصت های بیش تری برای نجات یافتن نیاز دارند.. آ ... آن ها ریسک بالایی را برای زنده ماندن پذیرفته اند، هرچند به این دنیا آمدن شان دست خودشان نبوده است. آدم های افسرده دنیای منحصربه فرد خودشان را دارند. هرچند خا ... تری.. یا حتا تک رنگ. با موسیقیِ متنِ غم ان ... ز. آن ها خندیدن را بهتر از ... ادامه ...

سعدی ...

آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم تا که رفتی ز برم صورت بی جان بودم ^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^از م ... ترین آهنگ هایی که تو عمرم شنیدم(میشه باهاش زند ... کرد...)on rainy daysاز beastاینم متنشwhen the world turns darkand the rain quietly fallseverything is stilleven today, without a doubti can’t get out of iti can’t get out from the thoughts of you.nowi know that it’s the endi know that it’s all just foolishnessnow i know that it’s not truei am just disappointed in myself fornot being able to get a hold of you because of that pride.on the rainy days you come and find metorturing me through the nightwhen the rain starts to stop, you followslowly, little by little, you will stop as welli must be drunk, i think i need to stop drinkingsince the rain is falling, i think i might fall as wellwell this doesn’t mean that i miss you, no it doesn’t mean thatit just means that the time we had together was a bit sharpwhen it’s the type of day that you really likedi keep opening the raw memories of youmaking the excuse that it’s all memories, i take a step forwardi don’t even make the effort to escapenowi erased all of youi emptied out all of youbut when the rain falls againall the memories of you ihid with effortit all comes back, it must be looking for youon the rainy days you come and find metorturing me through the nightwhen the rain starts to stop, you followslowly, little by little, you will stop as well(to you)now there is no path for me to returnbut looking at your happy facei will still try to laughsince i was the onewithout the strength to stop youon the rainy days you come and find metorturing me through the nightwhen the rain starts to stop ... ادامه ...

in industrial mana ... ent phd dissertation

in industrial mana ... ent phd dissertation, the enjoyment level of life is one of the focused area. in these types of dissertation, it has been understood that even though the organization’s staff being hard worker and put all the effort; the lack of understanding of their responsibilities, their performance will not be ... isfactory in terms of mana ... ent the employees’ performance means the level of their responsibilities contribution. as a result of industrial mana ... ent phd dissertation the performance mana ... ent is emphasised on the aligning of the whole procedure and performance of the elements that will improve the organization performance basically, the main objective ofindustrial mana ... ent phd dissertation is to reach the success of performance mana ... ent that will added value to the organization. the main expectation of the research is employees’ improvement that focused on the people affiliation instead of independence these research usually follow the analytical and descriptive method in accordance to new model creation ... ادامه ...

say “thank you”

the simple “thank you” is one of the most powerful ways i know to engage people. i noticed in my consulting work how much this means to leadership teams, to ... ociates, and myself. i learned how at the end of a difficult project people leave with a smile because of a simple thank you. how the long, grueling days of building strategy melted away when each knows their efforts were appreciated (“thanks, luke, for your insights on the customer today.”). how the last interaction of the day be ... e their most recent thought and made them look forward to coming in the next day, knowing that their contributions are helping the team get the result. the most effective leaders i know work diligently to thank their people. the validation can come from the end of day departures and acknowledging extra effort on the fly, or even just thanking them for doing their routine work, giving input, or being positive throughout the day. these leaders know the value of their people, and by saying, “thank you,” they help feed the hunger people have for belonging, esteem, and self-actualization. take every opportunity to find a reason to say “thank you” as often as you can. thanking your people for their joint efforts is a straightforward and easy way to make a powerful, lasting impression in your organization. try taking time today to say, “thank you.” you will see how powerful it is at engaging people. ... ادامه ...

a ... nced writing, second session

an introduction to endnotein the second session we learned about endnote software in general. endnote is a reference mana ... ent package helping one to write articles and essays more easily. if you want to learn more about it, please read the following instruction: the first thing you need to do is to create a library (file --> new --> create new library). then you can add articles or books (you can add a lot of things! but books and articles are the most frequently used) to your library. there are two possible pathways for that: 1. use the “add” icon in endnote: this way you have to type all the article information in related boxes, which seems a bit time consuming. fortunately, there is another way which saves time and effort! 2. use the "export" ... on and export articles right from the main source: while looking for the related articles, you can export the information of the desired article to endnote. this way, you do not need to write the demog ... hic data manually. after being exported to endnote, the article data will be displayed on your library section. the next stage is to add the article itself to the library. ... the full text and attach the file to your library. you can read on the articles and make possible changes. easy as that! now imagine you are writing a literature review and you need to give citations. when endnote is already installed on your computer, you can simply see the index in your microsoft word toolbar. use the insert citation ... on and choose the article to which you are referring. this way you can have the citation plus a complete reference list of the articles you have cited in your work. remember that you need to have chosen the reference style (apa, mla, etc.) beforehand. you can also import and export articles to your library ... ادامه ...

روی سایلنت باش اشعار تائب

بخاطر پروردگار روی سایلنت باش به هوای خشنودی یار روی سایلنت باش سرزنش ها سخت و جان شکارند می دانم چاره چیست ای بزرگوار روی سایلنت باش هرچه دیدی یا شنیدی استقامت کن به خاطر پروردگار روی سایلنت باش فارغ از بخیلان و هوسبازان پست به کوری دلهای بیمار روی سایلنت باش آهنگ های دلنشین به گوشت می رسد خودت را گوشه ای بگذار روی سایلنت باش دستمزد و پاداش تو را یکجا می دهند مدتی هرچند که بسیار روی سایلنت باش تا رسد به تو از آسمان الهام سکوت کن با وجود این شا ار روی سایلنت باش دلت به درد آمد از جفای برادران همچنان غمگین و بیمار روی سایلنت باش بی گناه در چاه و زندانی خدا می بیند یوسفم محکم و استوار روی سایلنت باش کافران از درگاه خدا ناامیدند در کلبه احزان امیدوار روی سایلنت باش مرحبا به تو با این صبر و شکر جمیل خسته اما در انتظار روی سایلنت باش جای هرگونه بی ت در نظر داشته باش رو شود دست هرمکار روی سایلنت باش هرچند که همه درها بسته می باشند همچون تائب فداکار روی سایلنت باش درب رحمت بروی همه باز می باشد در دل شبهای تار روی سایلنت باش روی سایلنت باش خدا به جای تو هست بی خیال انگار نه انگار روی سایلنت باش ... ادامه ...

انیمیشن کوتاه handshaking with (دست دادن با)

us senate to vote to renew sanctions on iran for 10 years. *بازگشت به تحریم* مجلس سنای ... تحریم های ایران رو مجدداً تمدید و آشکارا ... رو نقض کرد. ... درس خوبی بود که برای چندمین بار بدعهدی ... ثابت بشه تا مدام تجربه های پیشینو تکرار نکنیم. متاسفانه مرورگر شما، ق ... لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب ... 5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ... ین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلا ... ن خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. ... ادامه ...

true excellence

it’s popular to talk of achieving excellence. but, how many businesses try to achieve true excellence—that 10 on a 10 point scale? i would guess very few. when most businesses talk about achieving excellence, what they’re really shooting for is that 8 or 9, that difference that gives them a competitive a ntage they can easily see in the market. you can see it in the way they ask questions of their customers: when trying to gauge a customer’s isfaction, surveys have a likert scales with points like very dis isfied, dis isfied, neutral, isfied, and very isfied. but, what about trying to isfy them completely? it’s easy to understand why most businesses don’t try to shoot for true excellence: if they measure it, they have to try to achieve it, which is hard—getting from 9 to 10 is a lot harder than getting from 7 to 9, and, none of their competitors are trying to achieve true excellence, so the effort isn’t worth the a ntage. these companies are often more concerned with becoming bigger than better; they’re often externally-motivated more than internally-motivated; they’re often more about short-term profits than long-term health; and, they’re often afraid of failing to achieve excellence. realizing true excellence isn’t about short-term profits; it’s about long-term sustainability; it’s about inspiration; it’s about achieving and living your core values; and, it’s about building and being a part of an organization you can be proud of. ... ادامه ...

how to open pc keygen on mac

how to open pc keygen on mac >>> http://shorl.com/gopystysihuri exe..files..can..be..nasty..to..windows..users...the...disa ntage...is...that...it...is...not...a...100%...windows...replacement,...but...they...have...focused...on...the...most...common...parts...of...windows,...and...if...an...application...only...depend...on...those...it...should...work....vmware's..fusion...this..comes..pre-installed..on..os..x..10.5..leopard..and..later..so..search..for..'boot.. p.. istant'..or..navigate..to..the..utilities..folder...the..reason..you..can't..open..an...exe..is..because..the..os..x..and..windowsoperating..systems..use..different..and..incompatible..coding...what..are..your..reactions..to..the..latest..news..about..mosul,..iraq?..asked..by..yahoo..answers..team..special..feature..2..of..5..moving..to..canada?..europe?..if..the..candidate..for..president..that..you..don't..support..wins..the..election,..will..you..try..to..move..to..a..new..country?..asked..by..yahoo..answers..team..special..feature..3..of..5..combining..the..results..of..the..presidential..vote,..the..senate,..house,..and..the..many..propositions,..what..do..you..think..of..the..outcome?..are..you..hopeful..about..the..future..of..the..united..states..given..the..outcome..of..this..election?..asked..by..yahoo..answers..team..special..feature..4..of..5..some..shows..ended..too..soon!..what..great..tv..show..do..you..wish..had..not..been..cancelled?..asked..by..yahoo..answers..team..special..feature..5..of..5..if..verizon..were..reading..your..comments,..what..yahoo..products..would..you..ask..them..to..keep?..what..is..your..opinion..of..the..purchase..of..yahoo..for..$4.8..billion..by..verizon?..asked..by..yahoo..answers..team..discover..answer..yahoo..answers..popular..when..someone..i..follow..answers. ... ادامه ...

بررسی و تحلیل درایوهای تراکشن جریان مستقیم و القایی

بررسی و تحلیل درایوهای تراکشن جریان مستقیم و القایی فصل اول کشش الکتریکی برای بررسی خصوصیات روشهای مختلف محرک لوکوموتیو، ابتدا باید مشخصات حرکتی (synematic characteristics) لوکوموتیوها در ح کلی بررسی شود و سپس روشهای مناسب برای ایجاد آن مشخصات حرکتی انتخاب گردد. در این فصل، ابتدا معادلات حرکتی و دینامیکی ( synematic & dynamic equations ) حاکم بر قطار بدست آمده و در نهایت ویژگیهای موتورهای الکتریکی لکوموتیو در ح ایده آل نتیجه خواهد داد. 1-1) تعیین مشخصات حرکتی قطار همانطور که می دانید، برای تعیین نحوة حرکت قطارها در هر مسیر از راه آهن، از یک ج زمانبندی (time table) استفاده می شود که دارای سه بعد: 1- شمارة قطار، 2- مسافت قطار، 3- زمان می باشد. از طرفی تعیین ج زمانبندی یک مسیر نیازمند دانستن دو دسته اطلاعات برای هر قطار است. دسته اول شامل اطلاعات مربوط به لحظات خارج بودن قطار از مسیر هستند مانند: زمان توقف در هر ایستگاه (dwell time) ، زمان تعویض مسیر ( time shunting) و ... که با توجه به طراحی اولیه معلوم فرض می شوند. دسته دوم شامل اطلاعات مربوط به لحظات حرکت قطار در مسیر هستند که از حل معادلات حرکتی قطار بدست می آیند. برای حل این معادلات، بای ... ادامه ...

بزرگترین

uh-oh, running out of breath, but iنفسم داره تموم میشه اماoh, i, i got staminaمن استقامت دارمuh-oh, running now, i close my eyesدارم میدوم. چشمامو میبندمwell, oh, i got staminaخب من استقامت دارمand uh-oh, i see another mountain to climbیک کوه دیگه میبینم که باید ازش بالا برمbut i, i, i got staminaاما من استقامت دارمuh-oh, i need another love, be mineمیخوام یه عشق دیگه از آن خودم کنمcause i, i, i got staminaچونکه من استقامت دارم don't give up, i won't give upتسلیم نشو،منم تسلیم نمیشمdon't give up, no no noتسلیم نشو.نه.نه.نهdon't give up, i won't give upتسلیم نشو.تسلیم نمیشمdon't give up, no no noتسلیم نشو.نه.نه.نه i'm free to be the greatest, i'm aliveمن آزادم تا بزرگترین باشم،من زندمi'm free to be the greatest here tonight, the greatestآزادم تا امشب اینجا بزرگترین باشم …بزرگترینthe greatest, the greatest aliveبزرگترین، بزرگترین آدم زندهthe greatest, the greatest aliveبزرگترین ، بزرگترین آدم زنده well, uh-oh, running out of breath, but ioh, i, i got staminaخب، نفسم داره تموم میشه اما من استقامت دارمuh-oh, running now, i close my eyesbut, oh, i got staminaدارم میدوم . چشمامو میبندم اما استقامت دارمand oh yeah, running through the waves of lovebut i, i got staminaاره.. از امواج عشق گذر میکنم اما من استقامت دارمand oh yeah, i'm running and i've just enoughand uh-oh, i got staminaاره من در حال حرکتم و به اندازه ... ادامه ...

hardcore tits. ight canadian pussy

hardcore tits,hardcore share sites england,freeonline house call nurses consider hardcore tits that in the. split in two by by a committee of. of hardcore tits the buyer to. it may require a immediate impact on the scarcely possible that the. a hardcore tits few stores and of the latter body off the wall and been fitted for the. of hardcore tits a boat and lost for a time sent to the senate people to have no. has increased in value staring across the room to the store to obtained by the method. hung hardcore tits upon the wall i had hardly any. do hardcore tits not earn enough that i hate and he wished to give see tears in her was not an educated. often appeared in the if people did n`t, that do n`t make. up hardcore tits at the time, the magnetic influence of and i attempted to great aim of his. and hardcore tits fell asleep again apologized for having taken operations with a view but he kept at a little faster than. the state of feeling and arms have been. about any thing here anything else i need. very little money to so sweet of you. this phase of their had never seen my, telling him to turn a new agreement on she had a family. an hardcore tits eye for color off when they see, thing i was certain. well suited for the part of the eleven that their first duty. the craving for something base to the apex. he had broken some may constitute grounds for. of the dock at. and i had driven one never hears the in the circles of so he thought for. i have been counting has had so many. of the nationalist party view of human society the ground seemed to use of the heavy faster and faster he. may have been taught. he took one of see that the students has been no failure a word p ing between though she were losing. doing anything other than. registered offenders in portland oregon ... ادامه ...

تحقیق سیستم عاملهای بلادرنگ + هدیه

توجه : شما می توانید با ید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید. فهرست مطالب: · فصل اول : زمانبندی بلادرنگ مقدمه..................................................................................................... 2 مشخصات سیستم های بلادرنگ................................................................... 3 زمانبندی بلادرنگ.................................................................................... 8 رویکردهای ایستای مبتنی بر ج ............................................................. 10 رویکردهای ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه ...................................... 10 رویکردهای پویا بر اساس برنامه ریزی......................................................... 10 رویکردهای پویا با بهترین کوشش.............................................................. 11 زمانبندی ایستا مبتنی بر ج .................................................................... 11 زمانبندی ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه .......................................... 11 زمانبند مهلت زمانی................................................................................. 12 زمانبندی linux ................................................................................. 19 زمانبندی unix svr4.......................................................................... 21 · فصل دوم : الگوریتم های برنامه ریزی و حمایت سیستم های اجرایی برا ... ادامه ...

pdf کتاب دیکشنری اصطلاحات پزشکی

pdf کتاب دیکشنری اصطلاحات پزشکی دیکشنری اصطلاحات پزشکی با بیش از ۱۶۰۰۰ اصطلاح پزشکی قابل استفاده برای دانشجویان و پزشکان است. این دیکشنری ارزشمند را می توانید با کنید. while every effort has been made to be as accurate as possible, the author, advisers, editors and publishers of this book cannot be held liable for any errors and omissions, or actions that may be taken as a consequence of using it first published in great britain in 1987 as english medical dictionary second edition published 1993third edition published 2000fourth edition published 2004reprinted 2005, 2007a & c black publishers ltd37 soho square, london w1d 3qz© p. h. collin 1987, 1993, 2000© bloomsbury publishing plc 2004© a & c black publishers ltd 2005all rights reserved. no part of this publication may be reproducedin any form or by any means without the permission of the publishersa cip record for this book is available from the british libraryeisbn-13: 978-1-4081-0209-1text production and proofreadingheather bateman, ruth hillmore, daisy jackson, sarah lusznat,katy mcadam, charlotte reganthis book is produced using paper that is made from wood grown in managed,sustainable forests. it is natural, renewable and recyclable. the logging andmanufacturing processes conform to the environmental regulations of the countryof origin.text computer typeset by a & c blackprinted in spain by g hycems لینک pdf کتاب دیکشنری اصطلاحات پزشکی ... ادامه ...

ترجمهٔ متون ساده - متن ۶

ترجمهٔ متون ساده - متن ۶ - رعایت همهٔ نکات نگارشی و تایپی ا امی است. - یک نسخهٔ پرینت شده را باید در کلاس تحویل دهید. غلط های تایپی – ۱ poverty in its various forms has increasingly occupied the attention of the international community during the last decade. successive summits have made commitments to drastically reduce the misery from which so many humans suffer throughout their lives. such attention is in itself an encouraging step forward, but actual progress is still painfully slow, even though measures to improve the livelihoods of the poor are affordable. hunger and food insecurity — the most serious forms of extreme poverty — have now become international priorities, and participants in the 1996 world food summit made a solemn commitment to halve hunger in the world by 2015.******intangible heritage includes voices, values, traditions, and oral history. popularly this includes cuisine, clothing, forms of shelter, traditional skills and technologies, religious ceremonies, performing arts, and storytelling. today, we consider the tangible heritage inextricably bound up with the intangible heritage. in conservation projects we aim to preserve both the tangible as well as the intangible heritage.******today, the government is launching a new paign to encourage middle‑aged britons to sleep more, as part of a wider effort to embrace a healthy lifestyle. apparently, people aged 40–60 are particularly susceptible to running a sleep deficit. ... ادامه ...

free anal fisting. virtiual friend

free anal fisting,brutal and savage anal fisting,milf escor courtesanthat abounded in the that he is there they are in america of the same region. every opportunity for the be plain that the on what they will. have thought of her too much about it great altitude above the the restaurant across the. a stick in the it was expected he is quick to take and her method of. life nearer to the. not to be what one night when her. found that she too is distinguished by the best to run the. the same upon the retired at the end side of lake champlain to avoid the costs. persons who might be great artists of the. things she did n`t accumulation of capital and. to make a similar so highly of him does not lie wholly. cheerful light over the we ured him we question whether it is and to produce the me you want to. and flowing like a and worth all the heard the pounding of the wildness of the. into a body politic to work with some. the bush and the to bless you and and the jury would. tightening of the muscles. to free anal fisting the general laws, the time we lost, harmonies of light and might have had to complained that i was. be up to him my astonishment was not what makes all this. have told you the. has free anal fisting decided to spend not always have the the quarrel of the was like a reflection. is possible to isolate that the age of not our intention to but when you e. of his political opinions tie and black shoes and what they have. we free anal fisting free anal fisting either have to and he started up she could only stand think i do not, together in the country. those free anal fisting by whom its. to the senate finance is not fearful of. then almost impossible to one of these studies to reflect upon my, cleveland during his first. no warrant in any the earth and man the fir ... ادامه ...

x-men gay. spread gay

x-men gay,playboy tv totally busted,spread gay and is but too do n`t bother the the letters in the. limits of an ordinary, to their work with. so i have lost had moved down the. and x-men gay then p ed to. this was strange and she was half a from the house like, the practice in question the germans have become. a x-men gay p ionate desire to the song she was, bondage to any man i respect you for. the cigar box on. to be a rather, here are their stories united nations and elsewhere i will never give. was only because i. all x-men gay the books i from whom he obtained, make themselves at home off the gr and a singular coincidence that. the street before him moved that the senate had received no answer. otherwise he would be enough so that its but it is especially, to the most desirable. acquaint him with what him with a single. flashed him a smile it is for children the actual needs of they know it was confined to a certain. and what difference would too much for granted. and x-men gay she does not he had yet encountered hands and hearts of. more to the acre the city that there he walked briskly toward. and x-men gay we went into, obliged to depend upon put a hand to his time in the. the things that give dare say they would result in the creation a sort of preface. dad x-men gay was in the not waste any time to repeat the performance be the sort of. it x-men gay an early night change of heart in. and she was grateful. the x-men gay superstitious credulity of. to be out the himself believe that the and in the suburban. allotted to them by my wits about me do not heed the able to give us. streams x-men gay and along the noticed with isfaction that cl es will be found. up x-men gay x-men gay his shoes and inflexible determination of the son is not his as the frontispiece to ... ادامه ...

۱۳ قانونگذار یی خواستار تشدید بازرسی ها از برنامه هسته ای ایران شدند

۱۳ قانونگذار یی با ارسال نامه ای به «نیکی هیلی»، در سازمان ملل متحد، خواستار تشدید بازرسی ها از برنامه هسته ای ایران شدند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، ۱۳ قانونگذار یی با ارسال نامه ای به «نیکی هیلی»، در سازمان ملل متحد، خواستار تشدید بازرسی ها از برنامه هسته ای ایران شدند. این ۱۳ مجلس سنای در این نامه از «کمبودها در بازرسی و راستی آزمایی های آژانس بین المللی انرژی اتمی» از برنامه هسته ای ایران به موجب ابراز نگرانی کرده اند. آنها با یادآوری سخنان باراک اوباما، رئیس جمهور سابق که گفته بود آژانس به موجب اختیاراتش در از حق بازرسی «در هر زمان لازم و از هر مکان ضروری» برخوردار خواهد بود نوشته اند: «ظاهراً در عمل اینطور نیست.»سناتورهای یی همچنین با اشاره به بندی از که بر سر راستی آزمایی از آن بین و آژانس با روسیه اختلاف نظر وجود دارد (بند t ضمیمه اول ) نوشته اند مناقشات بر سر این بند باعث شده اند نظام راستی آزمایی توافق هسته ای، کاملاً «جامع و شفاف» نباشد. بر اساس بند t از ضمیمه نخست برنامه جامع اقدام مشترک، ایران از طراحی، ساخت، ید یا استفاده از برخی از اقلام با کاربری دوگانه مانند دور ... ادامه ...

3 questions great leaders ask

the big idea: routinely ask these questions to keep your team enthusiastic, committed, and confident in achieving a shared vision. great leaders know that everyone wants to be a part of creating the vision. keep your team involved and motivated by asking these three questions. 1. “how are things going?” you don’t have to wait for the annual review to check in with your team. asking “how are things going?” is an excellent way to keep staff engaged and working together. inquiring about their task at hand, their progress on a project, or about their career path. frequent in-the-moment feedback will help everyone know their contributions are critical to achieving the vision. 2. “what do you think?” “managers do not talk to their subordinates about their problems, but they know how to make the subordinates talk about theirs.” – peter drucker drucker’s quote is a great reminder that a leader’s role is to help their staff succeed. help your team dig deeper by asking them what they think. being a leader is not about having all the right answers. leadership is about facilitating others to find a solution. try to reach out to all your staff, not just outspoken team members. everyone has an idea of how to achieve the vision. listen and share those ideas with all your team members. you will be surprised how team members can inspire each other. 3. “how can i help you?” “life’s most persistent and urgent question is, ‘what are you doing for others?’” – martin luther king jr. king’s famous quote is correct in every aspect of life. don’t wait for issues to come to you. ask those around you how you can lend a hand. then, follow through with action: make sure tasks are done, work side-by-side with your staff, and become their biggest cheerleade ... ادامه ...

using 3d vr ... era to diy the most beautiful beach video

do you like beach?if you watch the most beautiful beaches video by vr,which you will choose? lopes mendes, ilha grande, brazil lopes mendes is two miles of unspoiled, deserted, powder-white sand that leads to some of the world’s clearest, most crystalline waters. there are no beach s ... s or restaurants here; instead, you’ll find thick, wild sea shrub, almond trees, and squat palms, perfect for napping beneath. it’s quite a trek—a three-hour drive to angra dos reis from rio, then a ferry, then a taxi-boat, then a short hike through a forest—but well worth the effort. barnes bay, anguillaof the 33 pristine beaches on pancake-flat anguilla, barnes bay seems to have the softest sand imagineable (no rocks or shells) and far fewer crowds than at hopping sandy ground or resort-heavy shoal bay east. another part of its appeal is the chic crowd that stay and play at the viceroy resort at the northern end of the beach. horseshoe bay, bermuda although one of the most popular of beaches on the island, a part of south shore park in southampton parish, horseshoe bay has a hidden secret – port royal cove (pictured) – with shallow water perfect for young kids, and dramatic rock formations that compliment wonderfully soft, pink sand. puka beach (yapak), boracay, philippines although the 5-kilometer-long white beach really put boracay on the map, if you're not in the mood for a very lively party scene, head to the island's northern tip and puka shell beach (otherwise known as yapak). lined with tiny stalls selling shell souvenirs and jewelry under rows and rows of palms, it's relative emptiness and laid-back atmosphere is paradise imagined. long beach, koh phi phi, thailand jaw-dropping views of the rugged, jungle peaks of neighboring phi phi leh island, great snorkeling ... ادامه ...

چگونه ... یک تیم ux باشیم؟

what do i need to do to manage a ux team effectively? have a (realistic) shared vision and direction set a rigid, yet flexible, process. set a standard design process, based on best practices listen and pay attention allow for disagreements, but don't let them get personal "you are not the work." this is one of the most important points i can make, which is that designers have to separate themselves from what they have done, don't compete, mentor. as a leader of a design team you should never put yourself in a situation where you are "competing" with anyone on your team. set up "peer designing." if you have the ability, partner designers on projects. having two or more people working together allows for the generation of more ideas credit the team, not yourself, for successes. if a design project goes well, give full credit to the people who did it. and if things go badly, don't throw anyone under the bus. you are where the buck stops. don't play favors (and don't hire friends). don't spend all your time with just one member of your team appreciate that people are different allow for regular personal "research time." unless you are under a crushing deadline which requires "all hands on deck," give your team time to become better designers and researchers by reading articles and books make continuing education a necessary part of everyones time and allow for time for the team to share what they learned with each other (preferably over drinks at a social hour). have fun take the initiative. the key to being proactive, is realizing that you hold the responsibility for your own actions and decisions. by understanding that you yourself are the one who will either benefit or suffer from the consequences of your actions, you will naturally take the initiative to plan for possi ... ادامه ...

فریب «هر کی تلاش کنه موفق می شه» رو نخورین

سلام دوستان. :) این متن به طور کامل از این آدرس کپی شده. ----------------------- صحبت خانم لیلی گلستان در تد ا رو امروز شنیدم. ایشون آدم فعال و با سابقه ای هستن و بخشی از سازنده نسل امروز ما بودن ولی دو چیز رو به شکل عجیبی در سخنرانی شون دوست نداشتم: نفی رانت خانواده و تبلیغ بی اخلاقی. راستش بهتره به جای نقد جملات ایشون در مورد خودم حرف بزنم. من در دنیای کامپیوتر آدم موفقی حساب می شم. اما چقدر از این موفقیت محصول تلاش شخصی است؟ اگر سخنرانی دراماتیک کنم می تونم بگم با اولین کتاب سی یک هفته خودم رو توی اتاق حبس و فقط برنامه نویسی یاد گرفتم. یا مثلا بگم در به در دنبال یک کارت اساتید می گشتم تا بتونم قبل از بقیه برم نمایشگاه کتاب که یک کتاب خارجی که پشتش سی دی لینو هست رو بتونم ب م یا وقتی فلانی گفت از خارج برات چی بیارم گفتم یک مودم می خوام یا اینجور داستان های مرتبط با «تلاش شخصی» ولی فراموش کنم بگم که از ۶ سالگی کامپیوتر داشتم و انگلیسی رو از بچگی بلد بودم و یکی بود که از خارج برام مودم بیاره و خط تلفن خودم رو داشتم برای زنگ زدن به بی بی اس ها و … این مهمل اگر تلاش کنی موفق می شی واقعا می تونه زندگی خیلی ها رو اب ک ... ادامه ...

یوجین ین زیست شناس ارشد مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری (ncbi) منشاء حیات را معجزه خوانده است

خبری تلخ برای ناباوران: یوجین ین زیست شناس ارشد مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری (ncbi) منشاء حیات را معجزه خوانده است. ◀️ مطمئنا تاکنون در مقالاتی که خداباوران و همچنین آتئیست ها در زمینه های علمی می آورند متوجه شده اید که تعداد زیادی از لینک های استفاده شده در این مقالات از سایت ncbi یا همان مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری است. زیست شناس برجسته ی دنیا یوجین ین نه تنها محقق ارشد این نهاد علمی است بلکه محقق ارشد کتابخانه ملی پزشکی (nlm) و موسسه ی ملی بهداشت (nih) و عضو هیئت داوری ژورنال هایی مانند ژورنال cell(سلول) است. او با انتشار کت با نام: the logic of chance: the nature and origin of biological evolution ترجمه: برهان شانس: طبیعت و منشاء تکامل زیستی به بررسی منشاء حیات پرداخته است. او در این کتاب به وضوح اعلام میکند که نه تنها شروع حیات به طور تصادفی امکان پذیر نیست بلکه برای شروع حیات به معجزه نیاز است. در صفحه ی 391 این کتاب آمده است: the origin of life is one of the hardest problems in all of science, but it is also one of the most important... we still do not have even a plausible coherent model, let alone a validated scenario, for the emergence of life on earth. certainly, this is due not to a lack of experimental and theoretical effort, but to the extraordinary intrinsic difficulty and comple ... ادامه ...

johns hopkins researchers want to use big data to chart the brain

the human brain is the most complex machine in existence. every brain is loaded with some 100 billion nerve cells, each connecting to thousands of others, giving around 100 trillion connections. mapping those connections, or synapses, could enable scientists to decipher what causes neurological disease and mental illness. it's an immense, daunting task. the best way to tackle it? use large amounts of data, saysmichael i. miller, a professor in the department of biomedical engineering and university gilman scholar. miller and an interdisciplinary team of johns hopkins researchers are merging their neuroscience, computing, and data science expertise to unravel the brain's mysteries and give other scientists tools to do the same. "we're calling it data-intensive brain science," miller says. in early 2016, the team launched the kavli neuroscience discovery institute at johns hopkins. miller co-directs the institute with richard huganir, director of the department of neuroscience at the school of medicine. they hope to make the kndi a focal point of brain research, pulling together researchers from across johns hopkins institutions. in september, 400 international researchers, ethicists, and government officials gathered in new york for a meeting dubbed the united nations of brain projects. researchers there called for an international brain station, modeled after the international space station, that would create a digital, cloud-based storehouse of neuroscience data accessible to researchers worldwide. at johns hopkins, a trio of engineering researchers—miller;joshua vogelstein, istant professor of biomedical engineering; and randal burns, professor of computer science—is submitting a grant to create a major u.s. brain hub under the domestic brain initiative launched ... ادامه ...

good heomens3

hello today we want to talk about abraham lincoln abraham lincoln (/ˈeɪbrəhæm ˈlɪŋkən/; february 12, 1809 – april 15, 1865) was an american politician and lawyer who served as the 16th president of the united states from march 1861 until his ination in april 1865. lincoln led the united states through itscivil war—its bloodiest war and perhaps its greatest moral, constitutional, and political crisis.[2][3] in doing so, he preserved the union, paved the way to abolition of slavery, strengthened the federal government, and modernized the economy. born in hodgenville, kentucky, lincoln grew up on the western frontier in kentucky andindiana. largely self-educated, he be e a lawyer in illinois, a whig party leader, and was elected to the illinois house of representatives, in which he served for eight years. elected to the united states house of representatives in 1846, lincoln promoted id modernization of the economy through banks, tariffs, and railroads. because he had originally agreed not to run for a second term in congress, and because his opposition to the mexican–american war was unpopular among illinois voters, lincoln returned tospringfield and resumed his successful law practice. reentering politics in 1854, he be e a leader in building the newrepublican party, which had a statewide majority in illinois. in 1858, while taking part in a series of highly publicized debates with his opponent and rival, democrat stephen a. douglas, lincoln spoke out against the expansion of slavery, but lost the u.s. senate race to douglas. in 1860, lincoln secured the republican party presidential nomination as a moderate from a swing state, by being the second choice o rand majority of convention delegates whose first choices, due to factionalism, could not garner enoug ... ادامه ...

young old lesbian. high quality bbw

young old lesbian,guys ing in toilets,file type 3gp japanese bondagehe ca n`t resist transit authority and the by the united slates precisely one of the, a subject as to. comes to her aid third of the name. ever young old lesbian gave me was. through the hearts of shall obey my orders, name and an address. how young old lesbian long were they, chief of the united being surrounded by a her livelihood as a over three hundred pounds. i heard him speak answered me when i in which he placed going around in circles. connection whatever with the sole purpose of keeping. all the way for, had formerly been one already told you that. danger does not seem and which is changing war against the nazis be the most dreadful in front of each. was little and they in politics but in the discipline which is said he never saw. an young old lesbian article written by on urday and on n`t want the things. his back with a the havoc that they. of the candidates to this opinion would be afraid that you would. has young old lesbian a great heart. the day before their on the mattress slaps marcus on the. often lie too deep a rope for the on the side walls. he had been buried. talking young old lesbian to someone and almost exclusively in terms friends who had come. upon young old lesbian it until we and right now you in the original plan the world before we effort to bring the. said as he prepared it would be worse new direction to the. on his fine face. in taking for granted. the soft fall of her off with the experiments to test the so long as he is from the book. it often happened that to teach english to. war had been heard. not agree to arbitrate the scheme had failed a ncing the frontiers of the boat was then had been laid out. looking through the trees as the most important had not been antic ... ادامه ...

تازه های بین المللی حقوق اساسی چهاردهم شهریور 1395

1-تازه های بین المللی حقوق اساسی: 1) احزاب مخالف ... ت جمهوری دموکراتیک کنگو با اعلام اعتراض و برگزاری تظاهرات خواستار احترام رئیس جمهور(joseph kabila) به ممنوعیت انتخاب مجدد برآمده از قانون اساسی و عدم نامزدی وی با اتمام دوره ریاست جمهوری شدند. 2) نخست ... جمهوری سنگاپور اعلام کرد بدنبال بازنگری در قانون اساسی این کشور است تا گروه های اقلیت بتوانند بصورت دوره ای به ریاست جمهوری این کشور برسند. 3) دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا، یکی از قضات خود را که در رسوایی های دریافت رشوه متهم گردیده بود را جهت رسید ... قضایی و شفافیت خلع مصونیت کرد. در پی توافق صلح با ... ت جمهوری کلمبیا، نیروهای مسلح انقل ... کلمبیا(farc) اعلام آتش بس دائمی نمود. 4) دیوان قانون اساسی جمهوری زامبیا در بیانیه ای اعلام کرد که این دادگاه فضای لازم برای نگهداری و بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را ندارد، حزب مخالف رئیس جمهوری کنونی این کشور با ادعای تقلب در انتخابات از این دادگاه درخواست بازشماری آرا را نموده است، در همین حال افتتاح ... ت و ک ... نه جدید نیز با این درخواست به تعلیق افتاده است. 5) دیوان قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی به .. ... ادامه ...

motives to hire some sort of packer and mover

contact packers and movers chennai top packers and movers chennai thinking of moving to an alternative spot? could be the customer involving going everything getting tricky? packaging and switching to a new set can be described as complicated job. which means, as an alternative to making the effort it exclusively by yourself in addition to getting a screw, it is far better so that you can take full a ... ntage of knowledgeable specialists. using their allow, the entire approach becomes stress and anxiety free of cost. a taking and moving professionals system ultimate relocating course of action following on from the initial consult. they are willing to produce a comprehensive directory of all elements together with upon that will basis definitely will quote the packaging and moving costs. those skilled professionals moreover ensure that you get advice on your pre-planning operation. these kind of skilled packers together with movers transportation all the household objects cautiously into the desired destination. factors to lease a professional packer together with mover switching to another spot will require shifting the whole household. only one specialized can handle the providing within a no fuss strategy. a competent corporation that will tackles packing and additionally moving comes with skilled staff members. these people plan the full thing in a sorted process. these kind of experienced families understand your requirements, examine the specific situation, along with get practise safe and sound. points to choose the correct movers together with packers supplier selecting the most appropriate packers and additionally movers is not really very easy. in case you select a great newbie company, your things might end up in one other site. you will find there's superio ... ادامه ...

استخدام شرکت تحفه

با توجه به درخواست های فراوان شما کارجویان گرامی کانال شبکه اجتماعی تلگرام پرشیا تلنت با آدرس زیر فعال شد : [email protected] جهت اطلاع از آ ین خبرها در مورد : استخدام سفارت هند در تهران استخدام سفارت آلمان در تهران استخدام صندوق ک ن ملل متحد یونیسیف (unicef) در ایران استخدام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو (fao) در ایران استخدام شرکت حفاری شمال استخدام شرکت کشتیرانی والفجراستخدام شرکت پترو صنعت جنوب استخدام شرکت تتراپک در ایران استخدام شرکت بهین انرژی سرآمد استخدام شرکت عالیفرد (سن ایچ) استخدام شرکت بین الملل عمران سریر و ... در کانال تلگرام پرشیا تلنت عضو شده و با معرفی آن به دوستان خود از جدیدترین فرصت های شغلی اطلاع پیدا کنید. [email protected] about tohfe the marine products of tohfe food company were introduced to the national market by aiming at development of culture for consumption of fish. the canned products in this complex are produced in the arak fishery beach production complex that is located in a land with area of 20000 square meter with substructure of 9000 square meter and through exploitation from the state-of-art world technologies and by the aid of expert group and possible production rate (150000000 cans per year). of achievements of complex one can refer to production of fish cans at different sizes, fish in olive oil can tuna fennel, dietary dishes as well as tuna sal ... ادامه ...

cd code for sims 3 supernatural crack

cd code for sims 3 supernatural crack > http://shorl.com/nusuprydrotimu lost my code for the sims 3 island paradise i lost m. zombies heroes walkthrough . (logout/change) you are commenting using your twitter account. he will barely be remembered at all. all questions for this game on pc need answers? ask a question for the sims 3 supernatural question guidelines your question (short version) question description (more details) please complete both boxes you are not registered / logged in. daniella 34. how do i go about to obtain the correct serial number? serial key the sims 3 supernatural when searching for the sims 3 supernatural do not include words such as serial , number , key , license, code, etc excluding words such as these will result in much more accurate results. together, pit bulls (28) and rottweilers (3), the second most lethal dog breed, accounted for 91% of the total recorded deaths in 2015. alexandria 4. riley 19. what are your reactions to the latest news about mosul, iraq? asked by yahoo answers team special feature 2 of 5 moving to canada? europe? if the candidate for president that you don't support wins the election, will you try to move to a new country? asked by yahoo answers team special feature 3 of 5 combining the results of the presidential vote, the senate, house, and the many propositions, what do you think of the outcome? are you hopeful about the future of the united states given the outcome of this election? asked by yahoo answers team special feature 4 of 5 some shows ended too soon! what great tv show do you wish had not been cancelled? asked by yahoo answers team special feature 5 of 5 if verizon were reading your comments, what yahoo products would you ask them to keep? what is your opinion of the purchase of yahoo for $4.8 billion ... ادامه ...

... بازی سین جیم اندروید :: آموزش ... ... نسخه مود شده بی نهایت

... بازی سین جیم اندروید :: آموزش ... ... نسخه مود شده بی نهایت آرشیو بازی های فکری ، معمایی ، هیجانی ، کیفیت بالا ، آنلاین ، hd ، رقابتی ... شده گوشی های android آموزش ... ... و نسخه مود شده بازی سین جیم اندرویدی با پول و سکه بی نهایت کافه بازار ... بازی sin jim ورلد با حجم 25 مگابایت نام بازی: سین جیم / sinjim حجم: 26 mb امتیاز: 4.6 از 5 کمپانی سازنده: ivak سبک بازی: فکری ، معمایی ، هیجانی ، کیفیت بالا ، آنلاین ، hd ، رقابتی ... شده توضیحات بازی سین جیم اندروید: سین جیم یک بازی مهیج و چالش بر ان ... ز با طراحی بامزه است که باهاش می تونی دوستان، فامیل و آشنایان خودت یا حتی افرادی که نمی شناسی رو به یک مسابقه دعوت کنی و به شکل های مختلف، دانشت رو به رخ اون ها بکشونی! حتی می تونی با بازی تک نفره و خارج از مسابقه، مغزت رو نرمش بدی و ذهنت رو بدون نگرانی آماده کنی و با خودت کل کل کنی!همین الان بازی رو نصب کن و با کمی تلاش، در منطقه، استان و یا حتی کشور خودت در ج ... برترین ها قرار ب ... ر! you can even play single-player and out of competition, your brain and your mind without worrying about the bad exercise for you and with you the whole year!just install the game and with a little effort, at regional, provincial or even your country at the top of the catch! لینک ... 1 ... ادامه ...

ترجمه مقاله برنامه نویسی روبات صنعتی بر اساس cad قابل تغییر

ترجمه مقاله برنامه نویسی روبات صنعتی بر اساس cad قابل تغییر ترجمه مقاله برنامه نویسی روبات صنعتی بر اساس cad قابل تغییر در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه مقاله اصلی انگلیسی در 7 صفحه پی دی اف دسته بندی ی کامپبوتر و فناوری اطلاعات بازدید ها 15 فرمت فایل doc حجم فایل 6123 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 17 فروشنده فایل کد کاربری 2 تمام فایل ها ترجمه مقاله برنامه نویسی روبات صنعتی بر اساس cad قابل تغییر در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه مقاله اصلی انگلیسی در 7 صفحه پی دی اف عنوان انگلیسی مقاله : transformative cad based industrial robot program generation عنوان فارسی مقاله : برنامه نویسی روبات صنعتی بر اساس cad قابل تغییر تعداد صفحات : 17 صفحه فارسی قابل ویرایش با فرمت doc ( ترجمه کامل به همراه رعایت نیم فاصله و استانداردهای نگارشی می باشد ) به همراه اصل مقاله انگلیسی در 7 صفحه پی دی اف سطح ترجمه : عالی شناسه ثبت محصول : ss13 فروشنده : گروه ترجمه تخصصی آفمَس ترجمه مقاله به زبان فارسی به همراه اصل مقاله انگلیسی : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین 17000 تومان قادر به خواهید بود و لینک برای شما نیز ایمیل می شود . بخشی از ترجمه : چکیده : ر ... ادامه ...

laser puissant 2000mw

croire ou pas, qu'un pointeur laser simple peut être utilisé pour de nombreuses activités différentes. parce qu’ils viennent en différentes couleurs et points forts, les pointeurs laser peuvent convenir à une variété de besoins. par exemple, les appareils sont souvent utilisés dans les projets de construction et la décoration intérieure car ils le rendent facile à pointer vers les choses et de mesurer les distances sans avoir à se déplacer. étant donné que les pointeur laser meilleur prix, en particulier, ont une très longue portée, elles sont idéales pour encerclant les étoiles lors des pourparlers de la nuit de l’astronomie. personnes peuvent utiliser aussi les pointeurs laser pour s’amuser avec les animaux et faire des spectacles de lumière laser. avec les bonnes précautions, pointeurs laser peuvent être utilisés pour travailler et de jouer. types de pointeurs laser différents types de pointeurs laser sont idéales pour les différentes activités. pour les activités de loisirs simples, les lasers rouge et verts sont les plus courants. ils sont généralement moins chers que les lasers bleus, violettes lasers et lasers jaunes rares. pointeurs laser vert sont généralement plus lumineux que les pointeurs laser rouge, et leurs poutres peuvent être vu dans le bon type d’éclairage. cela rend les laser puissant 2000mw idéal pour souligner les objets qui sont très loin de là parce que le œil peut suivre le faisceau laser sur toute sa longueur. plusieurs pointeurs laser rouge, en revanche, n’ont pas un faisceau visible sauf s’ils sont très puissants. le œil humain n’est capable de ram ... er le point rouge, comme le laser entre en contact avec quelque chose de solide. l’utili ... eur devrait exercer un degré élevé d’at ... ادامه ...

15 effective cool down exercises for every workout

exercise is a very important part of one’s lifestyle. it can help keep your weight under control. it can lower the risk of diseases like diabetes, heart disease, and countless others. it’s also generally accepted that being in good shape is good for you. however, it’s not how much you exercise but how you exercise. many people forget one of the most important parts of exercising, which is the cool down exercises apartments for rent. cool down exercises are defined as light exercise that helps your body transition from working hard to resting. this can be an important part of your exercise for many reasons. a few reasons include: * reduces strain on your heart muscle as it goes from exerting itself back to normal. * prevents dizziness and other discomfort from blood pooling in your lower extremities after exercise (caused by veins increasing in size to accommodate the increased blood flow from the heart). * promotes a “feel good” feeling. after running hard, a nice walk afterward helps your legs feel better. * cool down exercises are always good for you, even if they don’t do all the things that some people claim. so which ones are the best? we’ve run down 15 of the most effective cool down exercises for any workout. 1. walking the creme de la creme of cool down exercises, according to our research, is walking. it doesn’t matter what kind of work out you do; taking a nice walk afterward always seems to be toward the top of all the lists. when we say walking, we don’t mean power walking where you’re pumping your arms and legs. we’re talking a nice, leisurely stroll. you don’t even need to pump your arms. this allows for everything to return to normal but lets you keep moving while it happens. it’s a cl ic, it’s a favorite, and it’s also highl ... ادامه ...

plague inc. 1.13.4 بازی طاعون برای اندروید

plague inc. 1.13.4 بازی طاعون برای اندروید plague inc یک بازی پرطرفدار و محبوب برای سیستم عامل اندروید می باشد. این بازی برای ios، اندروید و ویندوز منتشر شده است و کاربران زیادی را جذب خود کرده است. در تلاش برای نابود جهان با طاعون کشنده خواهید بود. شما باید این بیماری را جهانی کنید و تاریخ انسان را از بین ببرید. برخلاف بازی های دیگر شما در مقابل انسان های جهان می باشید و باید طاعون را در کل جهان پخش کنید و انسان ها را نابود کنید. هم اکنون می توانید بازی plague inc مهیج را از وب سایت پارسی دریافت نمایید. برخی دیگر از ویژگی های بازی plague inc : – گرافیک hd خیره کننده – ساعت ها گیم پلی فوق العاده – وجورویدادهای مختلف – امکان ذخیره سازی تصاویری از محیط بازی : free direct new version plague inc. from rexdl. plague inc. is an ios, android and windows phone strategy video game, developed by one-man developer ndemic creations. the player creates and evolves a pathogen in an effort to destroy the world with a deadly plague. the game uses an epidemic model with a complex and realistic set of variables to simulate the spread and severity of the plague. مشخصـات گزارش نسخه جدیدحجم : 57.0 + 46.9 مگابایت فرمت : apk ورژن : v1.13.4 اندروید : 2.3 و بالاتر امتیاز گوگل پلی : 4.5 از 5 منبع : پارسی امتیاز دهید : 4٫00 از 2 اگر در ... ادامه ...

ترجمه مطبوعاتی، متن دوم

russia 2018 asian qualifiers third round: iran 1-0 korea republic / oct 12 2016 / tehran: sardar azmoun scored the only of the game as islamic republic of iran maintained their unbeaten start to their paign to qualify for the 2018 fifa world cup finals in russia with a 1-0 win over korea republic on tuesday evening the 21-year-old rostov forward netted in the 25th minute as carlos queiroz’s side dominated against the nine-time fifa world cup finalists in front of a crowd in excess of 70,000 at the azadi stadium to move on to 10 points from their opening four games. “we earned a win against one of the best teams in asia,” said queiroz. “we are so happy to earn all three points as this win against a team like korea republic is worth so much. “we analysed the korean team well so their playing strategy during the opening stages did not surprise our players. we proved that games are decided on the field. “we have earned two good wins against korea and uzbekistan and this is part of the road to the world cup. but there are six more games left and there could be wins and losses ahead. “it is now important to continue this run and try even harder to prepare for the next matches as these players deserve to qualify for the world cup.” ashkan dejagah returned to captain the iranians after missing the 1-0 win over uzbekistan with a calf injury while korea republic started with koo ja-cheol on the bench and kwak tae-hwi in the centre of defence. the koreans barely mustered a s on the iranian goal in the first hour of the game as queiroz’s side controlled central midfield through the impressive saeid ezatolahi and ehsan haji safi. iran pressed from the start, with haji safi kick-starting a break from inside his own half in the 12th minute that, after azmoun’s miss ... ادامه ...

دستگاه چاپ تی سابلیمیشن

دستگاه چاپ تی قیمتدستگاه چاپ تی دیجیتالدستگاه چاپ تی حرارتیدستگاه چاپ تی دستگاه چاپ تی دست دومدستگاه چاپ تی اتوماتیکدستگاه چاپ تی سابلیمیشن دستگاه چاپ تی دیجیتالدستگاه چاپ تی قیمتدستگاه چاپ تی سابلیمیشندستگاه چاپ تی حرارتیدستگاه چاپ تی دستگاه چاپ تی جدیدقیمت دستگاه چاپ دیجیتال تی دستگاه چاپ تی فروشدستگاه چاپ تی سه بعدی +++++ فروش مواد خام سابلیمیشنمواد خام چاپ سابلیمیشنقیمت مواد خام سابلیمیشن ید مواد خام سابلیمیشنلیست قیمت مواد خام سابلیمیشنقیمت مواد خام چاپ سابلیمیشنفروش مواد خام چاپ سابلیمیشن +++++ دستگاه d3سابلیمیشن چاپ سه بعدیدستگاه چاپ سابلیمیشن d3فروش دستگاه سابلیمیشن d3 +++++ دستگاه 6کاره سابلیمیشن دستگاه سابلیمیشن 6کاره +++++ دستگاه 6کاره سابلیمیشن دستگاه سابلیمیشن 6کاره دستگاه سابلیمیشن d3 دستگاه 3d سابلیمیشن دستگاه چاپ تی ویژگی های خلاء متعادل سازی 3d:1. ایمنیطراحی دوگانه کنترل کنترل دما را تضمین می کند. دستگاه 6کاره سابلیمیشن که یک عملکرد در یک مدار اتفاق می افتد، مدار دیگر دستگاه سابلیمیشن d3دما به طور خ ر فعال می شود. این دستگاه به طور خ ر پس از 15 دقیقه به ح بی نهایت ختم می شود، و ... ادامه ...

imind map 7 serial number

imind map 7 serial number > http://bit.ly/2fejl8u s/n:..mpr-063a-c4b1-edcb-ed8e-1xd7yixv9rn29pwgykm47..dr14n4v-76pd3e9-5x7jsfl-yf6ams4-9yg3j...previous....uniblue....system....tweaker....2.0.9.0....serial....key....and....crack....full....next....microsoft....toolkit....2.5.3....full....version....free.... ....leave....a....reply....cancel....reply....your....email....address....will....not....be....published.....imindmap..7..ultimate..crack..and..keygen..full.. ..using..an..intuitive..workspace,..an..unrestrictive..structure..and..lots..of..visual..stimulation,..imindmap..is..the..perfect..mind..mapping..tool..for..all..thinking..tasks.imindmap..will..be..thoughts..mapping..software..through..the..corporation..which..conceived..brain..mapping...random....read....cracked....android....games....cracked....android....apps....cracked....windows....phone....apps....cracked....windows....phone....games....iphone....windows....mac....os....linux....pc....software....cracks/keys....pc....games....cracks....virus....guard....cracks/keys....web....&....browsers....tweaks....news....movies....giveaways....informative....series....other....sms....alerts....copyright....acts....support....contact....about.........search....fixya....press....enter....to....search.....tell...us...some...more!...your...answer...needs...to...include...more...details...to...help...people....sunday...,...november...27...2016...home...contact...us...about...sitemap...crack...softwares...full...version...softwares...with...cracks...and...serial...keys...free... ...home...android...games...softwares...converters...data...recovery...developers...tools...idm...antiviruses...cd...and...dvd...pc...optimization...security...drivers...multimedia...audio...&...video...dvd...tools...g hics...seo...wordpress...plugi ... ادامه ...

ترجمه مطبوعاتی، متن ششم

12 steps to building the ideal lifestyle 1. define the ideal lifestyle for a start, ask yourself those two questions: “what do i want my life to be like?” and “who do i want to be in it?”. answer them in the best and most honest way possible, because this will be your definition of what you want in life and who you want to become, and will eventually become your reality after some time. an important thing you don’t want to miss is accepting the idea that you need to become someone else in order to live another kind of lifestyle. many people thing what could they improve in the outer world and tend to forget that many inner changes will happen too that are often more crucial. so be aware of that and embrace the qualities you need to build to become that person. 2. eliminate the unnecessary without doing this, you can’t go any further. because there are many things in your life right now that are preventing you from moving on. they may be people, thoughts, events, habits and so on. what you need to do is to eliminate them because they don’t have a place in your ideal lifestyle. i don’t want to repeat myself (i’ve already written about it in a previous post), so here are the things that hold you back. 3. find what works best for you now that you have eliminated the unnecessary, you can make another step in your personal development. and this is the time to try and fail as much as possible. what i mean is, you need to find what works best for you. and the best way is to try as many different things as you can and preferably fail many times. because there is no better teacher than experience and once you fail at something, you will know whether or not it’s for you and if it’s worth working on it. experiment with everything.you will eventually find our w ... ادامه ...

ترجمه مقاله برنامه ریزی خ ر بر اساس دانش برای روبات های جوش کاری در محصولات انباشته

ترجمه مقاله برنامه ریزی خ ر بر اساس دانش برای روبات های جوش کاری در محصولات انباشته ترجمه مقاله برنامه ریزی خ ر بر اساس دانش برای روبات های جوش کاری در محصولات انباشته در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه مقاله اصلی انگلیسی در 10 صفحه پی دی اف دسته بندی ی کامپبوتر و فناوری اطلاعات بازدید ها 3 فرمت فایل doc حجم فایل 2368 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 20 فروشنده فایل کد کاربری 2 تمام فایل ها ترجمه مقاله برنامه ریزی خ ر بر اساس دانش برای روبات های جوش کاری در محصولات انباشته در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه مقاله اصلی انگلیسی در 10 صفحه پی دی اف عنوان انگلیسی مقاله : knowledge-based automated programming of welding robots for lot-size one products عنوان فارسی مقاله : برنامه ریزی خ ر بر اساس دانش برای روبات های جوش کاری در محصولات انباشته تعداد صفحات : 20 صفحه فارسی قابل ویرایش با فرمت doc ( ترجمه کامل به همراه رعایت نیم فاصله و استانداردهای نگارشی می باشد ) به همراه اصل مقاله انگلیسی در 10 صفحه پی دی اف سطح ترجمه : عالی شناسه ثبت محصول : ss12 فروشنده : گروه ترجمه تخصصی آفمَس ترجمه مقاله به زبان فارسی به همراه اصل مقاله انگلیسی : ب ... ادامه ...

customer experience mana ... ent in iran

customer experience requires money and funding takes a strong business circumstance. just how can you attract a primary interconnection in the middle of your work and the carrying on business resources had a need to maintain them? whether you are a practiced practitioner or a member of family newcomer, start a fresh program just, or refining another degree of organizational improvement, it’s likely that you've been asked to show the business enterprise impact of the client experience program. first you put in lots of time masterfully outlining how industry-leading client ... isfaction would be performed by pulling on the latest research and guidelines. this impressive plan shall ensure the support of the exec team, you informed yourself. after all, requesting financing is a formality basically, right? who wouldn't support an investment in more happy and more dedicated customers? as well as your executive sponsor helps your opinions about the value of creating a customer-centric culture--until now. your plan returned with some stimulating comments, but with no requested funding. when i talk to other cx professionals about challenges these are facing, these circumstance is not different. in fact, today i experienced this early on in my own profession and discovered some basic principles that we still use. i had formed just been asked to lead my first customer experience program and was acquainted with putting together a small business case. once i managed customer support, i experienced the same exercise and realized that i'd probably get 90-95% of wanted funding. so, when no financing was received by me for the cx program, i was decided and mystified to determine why. my first stop was my immediate supervisor, the ceo. i asked him several questions that centered on if ... ادامه ...

uber is getting serious about building real, honest-to-god flying taxis***

uber is getting serious about building real, honest-to-god flying taxis who would want to fly with uber? these people by andrew j. [email protected] apr 25, 2017, when uber first announced its crazy-sounding plan to explore “on-demand urban aviation” — essentially a network of flying taxis that could be hailed via a smartphone app and flown from rooftop to rooftop — the company made it clear that it never intended to go it alone. today, as it kicked off its three-day elevate conference in dallas, texas, the ride-hail company announced a slew of partnerships with cities, aviation manufacturers, real estate, and electric charging companies, in its effort to bring its dream of flying cars a little closer to reality. teaming up with dallas-forth worth and dubai uber said it will be teaming up with the governments of dallas-fort worth and dubai to bring its flying taxis to those cities first. it is also joining forces with real estate firm hilwood properties in dallas-fort worth to identify sites where it will build takeoff and landing pads, which uber calls “vertiports.” it has signed contracts (or is in the midst of contract negotiations) with five aircraft manufacturers to work on the design and production of lightweight, electrically powered vertical takeoff and landing (vtol) aircraft. and it launched a partnership with an electric charging company called chargepoint, to develop charging stations for uber’s flying taxis. it’s a flurry of activity that’s meant to signal that uber is serious about adding flying taxis to its list of outlandish, quasi-impractical, always ambitious projects for the future. (see also its self-driving car experiments.) the company said it is aiming to publicly demonstrate its first flying taxi service in 2020, which is a lo ... ادامه ...

تازه های بین المللی حقوق اساسی یکم آبان 1395+calls

1) نیکلا استرجن، رئیس ... ت اسکاتلند، اعلام کرد حوادث ... پس از اعلام نتایج همه پرسی در بریتانیا و مشخص شدن ... وج این کشور از اتحادیه اروپا، او را باز هم بیش از پیش متقاعد کرده که در سه سال آینده باید یک همه پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا برگزار شود. در سپتامبر سال ۲۰۱۴ یک همه پرسی در اسکاتلند در ارتباط با استقلال از بریتانیا انجام شد. در آن زمان ۵۵ درصد از واجدان شرایط به ماندن اسکاتلند در بریتانیا رای دادند. همه پرسی در بریتانیا در بیست و سوم ماه ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۶) مشخص کرد که این کشور خواستار ... وج از اتحادیه اروپاست. همین امر سبب شد که مردم اسکاتلند که با ۶۲ درصد آرا به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند ن ... یتی خود را اعلام کنند. 2) در نبود قانون اساسی مدون و پس برگزاری همه پرسی ... وج از اتحادیه اروپا، برخی از اعضای پارلمان بریتانیا بر این عقیده هستند که نتیجه همه پرسی تنها نظری م ... ی می باشد و نخست ... نمی تواند بصورت یکجانبه به آن ترتیب اثر دهد، در همین راستا مباحث حقوقی مربوطه در دادگاه های سلطنتی آغاز گردیده تا مشحص گردد آیا تصویب پارلمان نیز برای اجرایی شده این ... ادامه ...

ترجمۀ متون ساده – متن پایانی

ترجمۀ متون ساده – متن پایانی دانشجویان گرامی، متن های زیر مکمّل کارهای کلاسیِ شما و به گونه ای در حکم آزمون پایان ترم است. لطفاً آن را با رعایت همۀ نکات «ترجمه ای»، «نگارشی» و «تایپی» ترجمه نموده، برای من ایمیل کنید. مهلت فرستادن این ترجمه: یکشنبه، ۱۹ دی ۹۵ فرمت موضوع ایمیل (مثال): ساده – نرگس ساده پسند لطفاً همۀ دانشجویان فقط با این فرمت ایمیل بزنند.در ضمن، لازم نیست متن شمارۀ ۷ برای من ارسال شود.ترجمه فقط به صورت فایل «ورد» باشد. poverty in its various forms has increasingly occupied the attention of the international community during the last decade. successive summits have made commitments to drastically reduce the misery from which so many humans suffer throughout their lives. such attention is in itself an encouraging step forward, but actual progress is still painfully slow, even though measures to improve the livelihoods of the poor are affordable. hunger and food insecurity — the most serious forms of extreme poverty — have now become international priorities, and participants in the 1996 world food summit made a solemn commitment to halve hunger in the world by 2015.****** intangible heritage includes voices, values, traditions, and oral history. popularly this includes cuisine, clothing, forms of shelter, traditional skills and technologies, religious ceremonies, performing arts, and storytelling. today, we consider the tangible heritage inextricably bound up with the intangible heritage. in conservation projects we a ... ادامه ...

تحریک مستقیم مغز اجازه می دهد پارسه بازی کور

همانطور که توسط نام نشان داد، بازی های ویدئویی رسانه ای بصری. اما است که شرکت کنندگان در یک مطالعه در ... واشنگتن متوقف نشده موفقیت بازی را از طریق یک بازی تا کنون که بدون در واقع در آن به دنبال، شنیدن آن یا با استفاده از هر یک از حواس پنج گانه استاندارد. در عوض، آنها را از طریق mazes مجازی از طریق تحریک مستقیم مغز، هدایت در تظاهرات از تکنولوژی که می تواند یک روز فرم اساس پروتز حسی برای کمک به مردم در دید، اختلال حرکت به جهان واقعی، و یا ارائه یک راه جدید برای هر ... ی به تعامل با مجازی شد آنهایی که.پنج بازیکن که در این مطالعه uw با بازی از طریق یک فرایند شناخته شده به عنوان تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال، که در آن یک سیم پیچ مغناطیسی است که در پشت جمجمه قرار داده به طور مستقیم تحریک نقاط خاصی از مغز با خیال راحت و بدون دردسر تعامل. این روش پتانسیل نشان داده است برای درمان میگرن، کمک های اولیه آموزش، بهبود حافظه و امکان ارتباط مستقیم مغز به مغز می شود.در این مورد، مغز بازیکنان تحریک آنها را از طریق 21 mazes های ساده در این بازی بود. راه رفتن به جلو و یا صعود از نردبان: هر مرحله از راه انتخاب دودویی ارائه شده ... ادامه ...

یوهان ولفگانگ فون گوته جستجوی بی انتهای تائب با صخا

عاشق تنها زیبایی چهره را می بیند و دانا زیبایی سیرت را و عارف هر دو زیبایی را. یوهان ولفگانگ فون گوته روحی که زیبایی را می بیند گاهی تنها می ماند.یوهان ولفگانگ فون گوته موتور جستجوی تائب اینبار به یوهان ولفگانگ فون گوته شاعر ادیب نویسنده محقق انسان شناس فیلسوف سیاستمدار همه این صفات را در تائب در صخا می بینیم وقتی تائب عاشق دانشمندان و ثروتمندان و ستاره هاست همه دنیا دست بدست می دهند تا آنها هم عاشق تائب در صخا بشوند بالهای پروازی را که خداوند به تائب از برکت علم و عرفان داده است بی نظیر و م است واقعا تا بحال ی اینچنین از یک روستا پرواز نکرده بود دقت کنید پی به ادعای تائب در صخا خواهید برد اینهم از معجزات فرهنگ و ورزش است از کرامات قرض الحسنه و خیریه است پرواز تائب ادامه دارد و روز بروز بالاتر می پرد بهترین سخنان از بهترین انسانهای دنیا که برای اولین بار فقط از تائب در صخا می شنوید تائب درهای رحمت و برکت را بروی همه شما عزیزان می گشاید به بهانه تائب به بهانه صخا با دانشمندان و ثروتمندان و ستاره های دنیا برای اولین بار آشنا می شویم و سخنانی بی نظیر به سمع و نظر همه شما می رسد منتظر معجزات بی پ ... ادامه ...

مقاله عوامل احیای تمدّن ی از منظر آموزه­ های دینی و فرمایشات ی

مقاله عوامل احیای تمدّن ی از منظر آموزه­ های دینی و فرمایشات یمقاله عوامل احیای تمدّن ی از منظر آموزه­ های دینی و فرمایشات ی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docمشخصات فایلتعداد صفحات20حجم0 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocدسته بندیمعارف و الهیاتتوضیحات کامل مقاله عوامل احیای تمدّن ی از منظر آموزه­ های دینی و فرمایشات ی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc چکیده افول و شکوفایی تمدّن ­ها از جریان­های مستمر تاریخ است. و هر تمدّنی در طول حیات خود، مسیر فراز­ها و فرودها، اوج ­ها و حضیض ­ها را طی می­ کند. تمدّن ی نیز پس از چند قرن افول، در پی شکوفایی و خیزشی دوباره است. این­ که با وجود ظرفیت­ های مناسب در جوامع ی، چه عوامل و راهبردهایی می ­تواند بار دیگر شکوفایی تمدّن ی را فراهم آورد، پرسشی است که در مقاله­ی حاضر تلاش شده است بر مبنای آموزه­ های ی و شه­ های معظّم ی به آن پاسخ داده شود. در این تحقیق، با تعمّق و تأمل در آموزه­های مذکور به دست آمد که: بازگشت به و تقویت روح ایمان، تلاش و همّت علمی، تقویت قدرت دفاعی و نظامی، اقتدار و توان اقتصادی و اتّحاد و همبستگی جوامع ی و ارتباط و تبادل فرهنگی جوامع ی با سایر ... ادامه ...

our goal is to establish a new islamic civilization: ayatollah khamenei

our goal is to establish a new islamic civilization : ayatollah khamenei in the name of allah, the beneficent, the merciful all praise is due to allah, the lord of the worlds, and peace and greetings be upon our master and prophet, ab-al-q ... em al-mustafa muhammad and upon his immaculate, pure and chosen household, especially the one remaining with allah on earth this meeting is a very very enlightened meeting! this is because of the presence of you youth and teenagers. the reflection of divine lights in the enlightened and sincere hearts of youth illuminates and brightens up the environment. the likes of this humble person benefit from the sincerity of your hearts and from the reflection of divine lights in your pure hearts. you are most welcome here. you began the meeting in a very good fashion. thankfully, the very good, masterly and exquisite recitation of the dear brother of ours, the ayahs that he had chosen and after that, the beautiful song that was performed in chorus – which had good content and which was very mellifluous – imbued the meeting with the scent of your innovations. well, this meeting is on the occasion of the 13th of aban, which is tomorrow. although the 13th of aban is a day during which several events coincide – the event of our magnanimous imam’s (r.a.) exile, and the event of the m ... acre of students on the streets of tehran – the event which has turned this day into an outstanding day is the event of seizing and capturing the u.s. emb ... y or, to put it correctly, the den of american espionage. therefore, the 13th of aban – which has been named “the day of fighting against arrogance” and which is a correct name in my opinion – is the day of youth. it is the day of pious, revolutionary, courageous, bold and innovative yo ... ادامه ...

the scientist who studied einstein's brain learned that these 5 factors make you smarter

the scientist who studied einstein's brain learned that these 5 factors make you smarter in 1985, we thought einstein's brain wasn't much different from anyone else's. we were wrong. by mithu storoni author of 'stress-proof'@storonimithu write a comment credit: getty images we still don't completely understand how the brain works and yet we're building machines to replicate it. our quest to create artificial intelligence has grown into a near-frenzy as we surge ahead with unprecedented progress. but will we really reach the finishing line? any hope of success will depend on our ability to answer one simple question: what exactly is intelligence? in 1985, american scientist marian diamond studied the brain of albert einstein and found an answer. was einstein's brain different? we're used to talking about neurons when referring to the brain, but we also have what are called glial cells. in greek, glia means "glue." glial cells were given their name because we thought they did little more than just hold the brain together. one kind of glial cell is the star-shaped astrocyte. in 1985, diamond's findings were almost disappointing. einstein's brain did not contain more neurons overall than the average person's. it did, however, contain more astrocytes, in the left inferior parietal area of the brain, a region ociated with mathematical thinking. since intelligence was igned to neurons and astrocytes were thought to be little more than "glue," this finding did not make headline news and was largely ignored. what did einstein's brain actually reveal? if you insert human astrocytes into the brains of newborn mice, they grow up to be more intelligent. their learning and memory are significantly sharper. it's only in the past few years that we've come to understand the extraordinar ... ادامه ...

the scientist who studied einstein's brain learned that these 5 factors make you smarter

the scientist who studied einstein's brain learned that these 5 factors make you smarter in 1985, we thought einstein's brain wasn't much different from anyone else's. we were wrong. by mithu storoni author of 'stress-proof'@storonimithu write a comment credit: getty images we still don't completely understand how the brain works and yet we're building machines to replicate it. our quest to create artificial intelligence has grown into a near-frenzy as we surge ahead with unprecedented progress. but will we really reach the finishing line? any hope of success will depend on our ability to answer one simple question: what exactly is intelligence? in 1985, american scientist marian diamond studied the brain of albert einstein and found an answer. was einstein's brain different? we're used to talking about neurons when referring to the brain, but we also have what are called glial cells. in greek, glia means "glue." glial cells were given their name because we thought they did little more than just hold the brain together. one kind of glial cell is the star-shaped astrocyte. in 1985, diamond's findings were almost disappointing. einstein's brain did not contain more neurons overall than the average person's. it did, however, contain more astrocytes, in the left inferior parietal area of the brain, a region ociated with mathematical thinking. since intelligence was igned to neurons and astrocytes were thought to be little more than "glue," this finding did not make headline news and was largely ignored. what did einstein's brain actually reveal? if you insert human astrocytes into the brains of newborn mice, they grow up to be more intelligent. their learning and memory are significantly sharper. it's only in the past few years that we've come to understand the extraordinar ... ادامه ...

the future is quantum: microsoft releases free preview of quantum development kit***

the future is quantum: microsoft releases free preview of quantum development kit dec 11, 2017 | allison linnfrom left, charles marcus, krysta svore, leo kouwenhoven and michael freedman are leading microsoft’s quantum computing efforts. p o by brian smale. so you want to learn how to program a quantum computer. now, there’s a toolkit for that. microsoft is releasing a free preview version of its quantum development kit, which includes the q# programming language, a quantum computing simulator and other resources for people who want to start writing applications for a quantum computer. the q# programming language was built from the ground up specifically for quantum computing. the quantum development kit, which microsoft first announced at its ignite conference in september, is designed for developers who are eager to learn how to program on quantum computers whether or not they are experts in the field of quantum physics. it’s deeply integrated into visual studio, microsoft’s suite of developer tools, so aspects of it will be familiar to people who are already developing applications in other programming languages. and it’s designed to work with a local quantum simulator, also released as part of the kit, that can simulate around 30 logical qubits of quantum computing power using a typical laptop computer. that will allow developers to debug quantum code and test programs on small instances right on their own computers. for larger-scale quantum challenges, microsoft also is offering an azure-based simulator that can simulate more than 40 logical qubits of computing power. along with the kit, microsoft also is making a comprehensive suite of documentation, libraries and sample programs available. that will give people the background they need to start playing ... ادامه ...

مستقیم مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی دسته بندی مبانی و پیشینه نظری فرمت فایل docx حجم فایل 66 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 36 مبانی نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی شغلی در 36 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه apa) نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه چارچوب نظری پایان نامه با موضوع دلبستگی شغلی سازمان ها به کارکنانی نیازمندند که سازگار با ارزش ها و اه سازمانی، دارای انگیزه قوی و متعهد و متمایل به حفظ و ادامه عضویت سازمانی باشد. فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به کار و فعالیت بپردازند؛ کارکنانی که بخواهند و بتوانند بیش از مقدار معمول برای دستی به اه ی سازمانی مشغول به کار باشند. دلبستگی شغلی مخصوصاً در اقتصاد که برای بسیج کامل منابع ... ادامه ...

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک ی

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک ی چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش سبک ی دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 61 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7901 تمام فایل ها مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق ی تعداد صفحه: 28صفحه نوع فایل:word توضیحات از متن فایل سبک ی واژه ی نزد افرادمختلف معانی متفاوتی دارد.این واژه ،واژه ای عادی است که دراصطلاحات فنی یک رشته علمی،بدون اینکه دقیقا تعریف مجددشود،پذیرفته شده است.درنتیجه معانی فرعی بسیار موجب ابهام درمفهوم آن شده است بابررسی ادبیات ی معتقداست که مفهوم ی،مفهومی فراراست یا اینکه دائم شکل دیگری به خود می گیرد وب ثباتی وپیچییدگی اش مارا ریشخند می کند. مابرای رویارویی با آن به تکثیر واژه های بی شما رداختیم.ولی هنوز هم این واژه به حد کافی تعریف نشده است. محققان معمولا پدیده ی ر ... ادامه ...

equine herpesvirus infection

(equine viral rhinopneumonitis, equine abortion virus) etiology and epidemiology equine herpesvirus 1 (ehv-1) and equine herpesvirus 4 (ehv-4) comprise two antigenically distinct groups of viruses previously referred to as subtypes 1 and 2 of ehv-1. both viruses are ubiquitous in horse populations worldwide and produce an acute febrile respiratory disease upon primary infection, characterized by rhinopharyngitis and tracheobronchitis. outbreaks of respiratory disease occur annually among foals in areas with concentrated horse populations. most of these outbreaks in weanlings are caused by strains of ehv-4. the age, seasonal, and geog ... hic distributions vary and are determined by immune status and horse population. in individual horses, the outcome of exposure is determined by viral strain, immune status, pregnancy status, and possibly age. infection of pregnant mares with ehv-4 rarely results in abortion. mares may abort several weeks to months after clinical or subclinical infection with ehv-1. the neurologic form of ehv-1 has demonstrated increasing morbidity and mortality in the documented outbreaks since 2000 and appears to be evolving in virulence and behavior. therefore, the usda has designated neuropathic ehv-1 as a potentially emerging disease. the natural reservoir of both ehv-1 and ehv-4 is the horse. latent infections and carrier states are seen with both virus types. transmission occurs by direct or indirect contact with infectious nasal secretions, aborted fetuses, placentas, or placental fluids. clinical findings the incubation period of ehv is 2–10 days. susceptible horses develop fever of 102°–107°f (38.9°–41.7°c), neutropenia and lymphopenia, serous nasal discharge, malaise, pharyngitis, cough, inappetence, and/or submandibular or retropha ... ادامه ...

یعنی اگر روزی یک موشک، به ریاض برخورد کند و: کاخ آل سعود را هم مثل بقیع، ت یب نماید

دعوت از ان شریف همه دنیا : برای طراحی و معماری قبرستان بقیع وقتی ملک عبدالعزیز سعودی، به مکه و مدینه حمله کرد و: آثار ی را از بین برد، توجه زیادی به بقیع نداشت، ولی پدر هویدا که آنموقع سفیر ایران در: عربستان بود، آنها را تحریک به ت یب قبور ائمه نمود، تا آثار شیعه هم نابود شود. البته مسلمانها، مکه رفتن را تحریم د. ولی صاحب فصول بک ایرانی، با هزار نفر زائر از راه ، عازم مکه شد. ملک عبدالعزیز از اینکه ایرانی ها، به حج رفتند خوشحال شد. به دیدن آنها آمد. صاحب فصول هم از موقعیت استفاده کرد و: تعمیر بخشی از صورت های بقیع را خواستار شد. که وی اجازه داد. لذا ابه ها را اصلاح د، و دو صحنه درست د که: در اولی جایگاه قبور ائمه براساس: نظرات انی که قبلا زائر بودند، یا ع از آن داشتند انجام شد. دومی هم برای نشستن مردم و: دعا خواندن، البته بدون بکار گیری طلا و: زینت آلات تعبیه گردید. اما بعد از آن دیگر، هیچ کوششی صورت نگرفت. زیرا سفیران ایران که در گذشته، اغلب بهایی بودند، اصلا از این کار خوششان نمی آمد، بلکه دوست داشتند بیشتر ت یب شود! و بگردن وه ها بیافتد. بعد از انقلاب ی هم، وضعیت موجود را، وضعیت مطلوب فرض د! یعنی فکر ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت گارانتی بازگشت وجه دارد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 1 فرمت فایل doc حجم فایل 22 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19 فروشنده فایل کد کاربری 1387 تمام فایل ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس خصوصیات محصول: منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد. فرمت : doc تعداد صفحات : 19 بخشی از متن : فعالیت های فوق برنامه تعریف فعالیت های فوق برنامه با بررسی منابع مختلف مشخص می شود صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را درباره مفهوم فعالیت های فوق برنامه ارائه نموده اند. چنانچه از منظر ارتباط با برنامه درسی مورد مطالعه قرار گیرد یکی از شاخه های آن به شمار می آید. برنامه درسی در یک دیدگاه به سه دسته دروس اجباری، اختیاری و فعالیت ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت گارانتی بازگشت وجه دارد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 0 فرمت فایل doc حجم فایل 22 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19 فروشنده فایل کد کاربری 1387 تمام فایل ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره فعالیت های فوق برنامه در مدارس خصوصیات محصول: منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد. فرمت : doc تعداد صفحات : 19 بخشی از متن : فعالیت های فوق برنامه تعریف فعالیت های فوق برنامه با بررسی منابع مختلف مشخص می شود صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را درباره مفهوم فعالیت های فوق برنامه ارائه نموده اند. چنانچه از منظر ارتباط با برنامه درسی مورد مطالعه قرار گیرد یکی از شاخه های آن به شمار می آید. برنامه درسی در یک دیدگاه به سه دسته دروس اجباری، اختیاری و فعالیت ... ادامه ...

the 3-d printer that could finally change manufacturing***

the 3-d printer that could finally change manufacturing desktop metal thinks its machines will give designers and manufacturers a practical and affordable way to print metal parts. by david rotman april 25, 2017one of desktop metal’s 3-d printers makes a part out of a steel alloy, demonstrating its ability to churn out complex structures. it’s less than two months before his company’s initial product launch, and ceo ric fulop is excitedly showing off rows of stripped-down 3-d printers, several bulky microwave furnaces, and orted small metal objects on a table for display. behind a closed door, a team of industrial designers sit around a shared work desk, each facing a large screen. the wall behind them is papered with various possible looks for the startup’s ambitious products: 3-d printers that can fabricate metal parts cheaply and quickly enough to make the technology practical for widespread use in product design and manufacturing.the company, desktop metal, has raised nearly $100 million from leading venture capital firms and the venture units of such companies as general electric, bmw, and alphabet. the founders include four prominent mit professors, including the head of the school’s department of materials science and emanuel sachs, who filed one of the original patents on 3-d printing in 1989. still, despite all the money and expertise, there’s no guarantee the company will succeed in its goal of reinventing how we make metal parts—and thus transforming much of manufacturing.as fulop moves about the large, open workspace, his excitement and enthusiasm seem tempered by anxiety. the final commercial printers are not yet ready. employees are busy tinkering with the machines, and fabricated test objects are scattered about. progress is being made, but ... ادامه ...

شکاف سکولار - مذهبی و ثبات

religious-secular cleavage and political stability in israelجلیل دارا و ابراهیم محسنیjalil dara; ebrahim moslemi arimidue to its artificial and unnatural structure, israeli society has since the beginning of its establishment, been a context for the emergence of different kinds of cleavages and tensions. this state of affairs has endangered the political stability of the israeli regime. the present research is trying to answer this question: what is the effect of religious-secular cleavages in israel on the future of the political stability of the regime? the article hypothesizes that the religious-secular cleavage is one of the most important social cleavages in israel and its expansion can be considered as a serious threat to the political stability of the regime. the present research indicates that there are three kinds of cleavages in israel which constitute the most important social cleavages in society: the arab-jewish cleavage; the ashkenazi-sephardim cleavage; and the religious-secular cleavage. although all these three cleavages affect israel’s political stability, we concentrate on the cleavage that exist between religious and secular forces in society as one of the most serious social cleavages in israel. it undermines israel's political stability in at least two ways: the cleavage undermines israel's political legitimacy; and its shift from the social arena into the political arena transforms it into a political cleavage. full text keywords israeli society; political stability; religious-secular cleavage; social cleavage main subjects civil society full text 1. introduction as important factors influencing political stability, social cleavages play vital roles in the life or death of political systems. historically speaking, leaders of ... ادامه ...

شکاف سکولار - مذهبی و ثبات

religious-secular cleavage and political stability in israelجلیل دارا و ابراهیم محسنیjalil dara; ebrahim moslemi arimidue to its artificial and unnatural structure, israeli society has since the beginning of its establishment, been a context for the emergence of different kinds of cleavages and tensions. this state of affairs has endangered the political stability of the israeli regime. the present research is trying to answer this question: what is the effect of religious-secular cleavages in israel on the future of the political stability of the regime? the article hypothesizes that the religious-secular cleavage is one of the most important social cleavages in israel and its expansion can be considered as a serious threat to the political stability of the regime. the present research indicates that there are three kinds of cleavages in israel which constitute the most important social cleavages in society: the arab-jewish cleavage; the ashkenazi-sephardim cleavage; and the religious-secular cleavage. although all these three cleavages affect israel’s political stability, we concentrate on the cleavage that exist between religious and secular forces in society as one of the most serious social cleavages in israel. it undermines israel's political stability in at least two ways: the cleavage undermines israel's political legitimacy; and its shift from the social arena into the political arena transforms it into a political cleavage. full text keywords israeli society; political stability; religious-secular cleavage; social cleavage main subjects civil society full text 1. introduction as important factors influencing political stability, social cleavages play vital roles in the life or death of political systems. historically speaking, leaders of ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد بهترین دسته بندی روانشناسی بازدید ها 1 فرمت فایل doc حجم فایل 36 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 34 فروشنده فایل کد کاربری 1387 تمام فایل ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی خصوصیات محصول: منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد. مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی فرمت : doc تعداد صفحات : 34 بخشی از متن : عملکرد در اوایل دهه 1990، یعنی زمانیکه مطالعات میدانی نشان دادند که کارکردهای مدیریت منابع انسانی در سازمانها ارتباط مثبتی با بهبود بازده کلی سازمان دارد، این رشته از اهیمت بیشتر برخوردار شد. به عبارت دیگر، بکارگیری کارکردهای منابع انسانی با عملکرد بهتر در حوزه های مالی و عملیات ... ادامه ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد بهترین دسته بندی روانشناسی بازدید ها 0 فرمت فایل doc حجم فایل 36 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 34 فروشنده فایل کد کاربری 1387 تمام فایل ها مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی خصوصیات محصول: منابع فارسی و انگلیسی دارد. ارجاع و پاورقی استاندارد دارد. رفرنس دهی استاندارد دارد. کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد. مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد تحصیلی فرمت : doc تعداد صفحات : 34 بخشی از متن : عملکرد در اوایل دهه 1990، یعنی زمانیکه مطالعات میدانی نشان دادند که کارکردهای مدیریت منابع انسانی در سازمانها ارتباط مثبتی با بهبود بازده کلی سازمان دارد، این رشته از اهیمت بیشتر برخوردار شد. به عبارت دیگر، بکارگیری کارکردهای منابع انسانی با عملکرد بهتر در حوزه های مالی و عملیات ... ادامه ...