همراه با مناجات سحرگاهی سحرگاه آهمراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه هشتم

کریما! گرفتار آن دردم که تو دوای آنی... ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه هفدهم

برآر خورشید شهود، یک بار از افق عیان و از ابر جوُد قطره ای چند بر ما بباران... ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه هجدهم

برآر خورشید شهود، یک بار از افق عیان و از ابر جوُد قطره ای چند بر ما بباران... ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه بیست و یکم

الهی؛ ای کارنده ی غم پشیمانی، در دل های آشنایان؛ ای افکننده ی سوز در دل های تائبان؛ و ای پذیرنده ی گنا اران و معترضان؛ باز نیآمد تا باز نیآوردی و راه نیافت تا دست نگرفتی؛ دست گیر که جز تو دستگیر نیست و دریاب که جز تو پناهی نیست؛ ما را جز تو جو نیست؛ و درد ما را جز تو دوایی نیست؛ و از این غم ما را جز از تو راحتی نیست... #اغث_یا_غیاث_المستغیثین ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه بیست وسوم

خدایا! گلویم دارد از بغض می ترکد نه این طرف ها آپاراتی هست نه گلوی زاپاس دارم! به دادم برس... در سجده توبه و پایان گرفت کار تا گفتم السلام علیکم... شروع شد ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه پنجم

خدایا! نه شناخت تو را توان1 و نه ثنای تو را زبان و نه دریای جلال و کبریای تو را کران2، پس تو را مدح و ثنا چون توان؟ تو را که داند که تو را دانی تو، تو را نداند ، تو را تو دانی و بس...! الهی! اول تو بودی و آ تویی، همه تویی و بس، باقی هَوَس. ما را سر و سُودای ی دیگر نیست در عشق تو پَروای ی دیگر نیست جز تو دگری جای نگیرد در دل دل جای تو شد جای ی دیگر نیست... 1- قدرت، طاقت. 2-کناره س.ن: دوستی خواسته بود که از متن های اینجا استفاده کنه. باید بگم نشر مناجات های سحرگاهی به هر شکلی، با منبع، بی منبع، در کانال، اینستاگرام یا هر مکان و شبکۀ مجازی دیگه ای نه فقط مجازه، که مستحب هم هست! و باعث خوشحالی بنده هم خواهد شد. ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه پنجم

خدایا! نه شناخت تو را توان1 و نه ثنای تو را زبان و نه دریای جلال و کبریای تو را کران2، پس تو را مدح و ثنا چون توان؟ تو را که داند که تو را دانی تو، تو را نداند ، تو را تو دانی و بس...! الهی! اول تو بودی و آ تویی، همه تویی و بس، باقی هَوَس. ما را سر و سُودای ی دیگر نیست در عشق تو پَروای ی دیگر نیست جز تو دگری جای نگیرد در دل دل جای تو شد جای ی دیگر نیست... 1- قدرت، طاقت. 2-کناره س.ن: دوستی خواسته بود که از متن های اینجا استفاده کنه. باید بگم نشر مناجات های سحرگاهی به هر شکلی، با منبع، بی منبع، در کانال، اینستاگرام یا هر مکان و شبکۀ مجازی دیگه ای نه فقط مجازه، که مستحب هم هست! و باعث خوشحالی بنده هم خواهد شد. ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه بیستم

الهی! من کیم که به درگاه تو زارم و یا قصّۀ درد خود به تو بردارم و در عشق تو من کیم که در منزل من از وصل رُخت گُلی دمد بر گِل من. الهی! وقت را به درد می نازیم و زیادتی می سازیم و به امید آنکه چون در این درد بگذارم، درد و راحت هردو براندازم. الهی! هرچند که ما گن اریم، تو و هرچند ما زشتکاریم ، تو ستّاری. الهی!کدام زبان به ستایش تو رسد، و کدام د صفت تو برتابد و کدام شکر با نیکوکری تو برابر آید و کدام بنده به گزار عبادت تو رسد ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه شانزدهم

الهی! آب عنایت تو به سنگ رسید، سنگ بار گرفت، سنگ درخت رویانید درخت میوه و بار گرفت، درختی که بارش همه شادی، طعمش همه انس، بویش همه ، درختی که بیخ آن در زمین وفا، شاخ آن بر هوای رضا، میوه ی آن معرفت و صفا، حاصل آن دیدار و لقا. الهی! از جود تو هر مفلسی را نصیبی است از کرم تو هر دردمندی را طبیبی است از سعت رحمت تو هر ی را بهره ایست، از بسیاری صواب بر تو هر نیازمندی را قطره ایست بر سر هر مؤمن از تو تاجی است، در دل هر محب از تو سراجی است، هر شیفته ای را با تو سروکاری است، هر منتظری را آ روزی ی و دیداری است. ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه پانزدهم

الهی! در سر گریستنی دارم دراز، ندانم از حسرت گریم یا از ناز... الهی! جوی تو روان و مرا تشنگی تا کِی؟ این چه تشنگی است؛ و قدح ها می بینم پیاپی. زین نادره تر کِه را بود هرگز حال من تشنه و پیش من روان آب زُلال +عیدتون هم مبارک :) ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه یازدهم

الهی! همه به تن غریبند و من به جان و دل غریبم، همه در سفر غریبند و من در حَضَر غریبم. الهی! هر بیماری را شفاء از طبیب است و من بیمار از طبیبم، هرکه را ز قسمت بهرۀ اوست و من بی نصیبم، هر دلشده ای با یاری و غم گُساری است و من بی یار و غریبم. همه شب مردمان در خواب و من بیدار چون باشم؟ غُنوده هر ی با یار و من بی یار چون باشم؟ ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه هفدهم

الهی! ای گشاینده ی زبانِ مناجات گویان! و اُنس افزای خلوت های ذاکران و حاضر نفس های رازداران، جز از یادکَرد تو ما را همراه نیست، و جز از یاداشت تو ما را زاد نیست، و جز از تو به تو دلیل و رهنُمای نیست. خدایا! نظر کن در حاجت ی، کَش جز از یک حاجت نیست. کردگارا ، ای خداوند مجید ای مرا نزدیک از حبل ورید ای دعای دردمندان را مجیب یا لطیف و یا خبیر و یا رقیب گر دعای ما بسی آلوده است ور به هنگام حوائج بوده است خود تو دانی عجز عبد مستکین کن اجابت یا غیاث المذنبین خائفم از کثرت عصیان خویش خود ببخشا جرمم از غفران خویش گر برانی از در خود ای کریم کعبۀ خود سازدم دیو رجیم... س.ن: اشعاری که امشب(و احتمالاً آینده) از آن ها استفاده می کنم، مناجات خوانی های حاج فیروز زیرک کار است. از مداحان به نام و خوش صدای تبریزی. دوستی این اشعار را برایم فرستاد و حقیقتاً آنقدر دلنشین بود که دلم نیامد به اشتراک نگذارمشان. ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه بیست ودوم

الهی! از نزدیک نشانت می دهند و برتر از آنی، وز دورت می پندارند و نزدیکتر از جانی، موجود نفس های جوانمردانی، حاضرِ دل های ذاکرانی. ای زندگی تن و توانم همه تو جانی و دلی ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی از آنی همه من من نیست شدم در تو از آنم همه تو... ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه دوم

الهی! نام تو ما را جَواز و مهر تو ما را جَهاز؛ الهی! شناخت تو ما را اَمان و لطف تو ما را ایمان؛ الهی! فضل تو ما را لَوا(نشانه،پرچم) و کنف(سایه،جانب) تو ما را مَأوی(پناهگاه). الهی! ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گُواهی. چه بود که افزایی نگاهی... اِی جملۀ بی ان عالم را کَس یک جو کَرَمَت تمام عالم را بَس من بی کَسم و کَسی ندارم جز تو یارب تو به فریاد من بی کَس رَس ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه اول

الهی! اِی کریمی که بخشندۀ عطایی؛ و اِی حکیمی که پوشندۀ خطایی؛ و اِی اَحدی که در ذات و صفات بی همتایی؛ و اِی خالقی که راهنمایی؛ و اِی قادری که خ را سزایی؛ به ذاتِ لایزالِ خود و به صفاتِ با کمالِ خود و به عزتِ جلالِ خود و به عظمتِ جمالِ خود که جانِ ما را صافیِ خود ده؛ دلِ ما را هوایِ خود ده؛ چشم ما را ضیاءِ خود ده؛ و ما را آن ده که آن به. یا رب تو مرا اِنابَتی روزی کن شایسته خویش طاعتی روزی کن زان پیش که فارغ شوم از کار جهان اندر دو جهان فراغَتی روزی کن ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه بیست وپنجم

الهی؛ باک نداریم به هر صفت که ما را بداری؛ امّا ما را به آوردن طاعت خود توفیق ده و هرگونه خواهی دار. و روزی من از راه حلال بده و هرچه خواهی ده. و مرا به هر صفتی که خواهی بمیران ولیکن مسلمان بمیران. الهی! نه ظالمی که گویم زنهار و نه مرا بر تو حقّی که گویم بیار. کار تو داری و مارا امیدوار؛ این انداختۀ خود را بردار.... گر فضل کنی ندارم از عالم باک ور عدل کنی شوم به یک بار هلاک روزی صدبار گویم ای خالق پاک مشتی خاکم چه آید از مشتی خاک ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه دهم

الهی! از کرم همین چشم داریم و از لطف تو همین گوش داریم، بیامرز ما را که بس آلوده ایم به کِردِ خویش، بس درمانده ایم به وقت خویش، بس مغروریم به پندار خویش، بس محبوسیم در سزای خویش، دست گیر ما را به فضل خویش، بازخوان ما را به کَرَم خویش، بار ده ما را به احسان خویش. یارب زگناه زشت خود مُنفعلم وز قول بد و فعل بد خود خَجِلم فیضی به دلم ز عالم قدس رَسان تا محو شود خیال باطل ز دلم ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه چهارم

خداوندا! تو ما را جاهل خو ، از جاهل جز جفا چه آید...؟ الهی! فریاد از این خواریِ خود، که کَس را ندیدم به زاریِ خود، فریاد از این سوز که از فوت تو1 در جان ما، در عالم نیست که ببخشد به روز و زمان ما. در عشق تو که مست و گهی پَست شوم وز یاد تو که نیست و گَهی هَست شوم در پَستی و مَستی ار نَگیری دستم یکبارگی ای نگار از دَست شوم 1-درگذشتن تو، از یاد بردن تو ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه بیست وششم

الهی، گفتی مکن و برآن داشتی، و فرمودی و بگذاشتی؛ الهی، اگر ابلیس آدم را بدآموزی کرد، گندم او را که روزی کرد؛ الهی، چون پاکان را استغفار باید کرد ناپاکان را چه کار شاید کرد؛ الهی، چون آتش دوری داشتی، با آتش دوزخ چه کار داشتی. الهی، چون سگ را بار است و سنگ را دیدارست، عبدالله را با نومیدی چه کار است. در بارگهت سگان ره را بار است سگ را بارست و سنگ را دیدار است من سنگدل و سگ صفت از رحمت تو نومید نیَّم که سنگ و سگ را بار است ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه ششم

الهی! از خاک چه آید؟ مگر خطا، و از علّت چه زایَد مگر جَفا، و از کریم چه آید جز وفا. الهی! باز آمدیم با دو دست تُهی، چه باشد اگر مرهمی بر خستگان نهی. الهی! گَنج درویشانی، و زاد مُضطَرانی1، و مایۀ امیدگانی، و دستگیر درماندگانی. چون می آفریدی جوهر2 معیوب می دیدی، می برگزیدی، و با عیب می یدی و بر گرفتی و کَس نگفت که بردار، اکنون که برگرفتی بِمَگذار و در سایۀ لُطف ات می دار و جز به فضل خود مسپار.. گر آب دهی نهال خود کاشته ای ور پست کنی بنا خود افراشته ای من بنده همانم که تو پنداشته ای از دست مَیَفکنم چو برداشته ای 1- بیچارگان 2- اصل و اساس ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه دوازدهم

الهی! از کَرَم همین چشم داریم و از لطف تو همین گوش داریم، بیامرز ما را که بس آلوده ایم به کِردِ خویش، بس درمانده ایم به وقت خویش، بس مغروریم به پندار خویش، بس محبوسیم در سِزای خویش، دست گیر ما را به فضل خویش، بازخوان ما را به کَرَم خویش، بار ده ما را به احسان خویش... یارب یارب کریمی و غفّاری رحمان و رحیم و راحم و ستّاری خواهم که به رحمت خداوندیِّ خویش این بندۀ شرمنده فرو نگذاری ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه آ

الهی! در سر گریستنی دارم دراز، ندانم که از حسرت گریم یا از ناز، گریستن یتیم از حسرت است و گریستن شمع بهره ی ناز، از ناز گریستن چون بود؟ این قصه ای است دراز. الهی! آمدم با دو دست تهی، بسوختم بر امید روز بهی، چه بود اگر از فضل خود بر این خسته دل مرهم نهی؟ خدا! به حق دل عاشقان سرگردان مرا به آنچه که بودم دوباره برگردان به کدخ ِ آبادی ِ به دور از عشق نه این رعیّت ِخانه اب و سرگردان... س.ن: الهی، مهمانی ات چه زود تمام شد... ببخش که مهمان خوبی نبودم. ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه چهاردهم

ای مهربانِ بردبار! ای لطیف و نیک یار؛ آمدم به درگاه؛ خواهی به ناز دار و خواهی خوار. الهی! گاهی بخود نگرَم، گویم از من زارتَر کیست؟ گاهی به تو نگرَم، گویم از من بزرگوارتر کیست؟ گاهی که به طینت تو افتد نظرم گویم که من از هرچه به عالم بَتَرم چون از صفت خویشتن اندر گذرم از عرش همی به خویشتن در نگرم ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه پنجم

خدایا! نه شناخت تو را توان1 و نه ثنای تو را زبان و نه دریای جلال و کبریای تو را کران2، پس تو را مدح و ثنا چون توان؟ تو را که داند که تو را دانی تو، تو را نداند ، تو را تو دانی و بس...! الهی! اول تو بودی و آ تویی، همه تویی و بس، باقی هَوَس. ما را سر و سُودای ی دیگر نیست در عشق تو پَروای ی دیگر نیست جز تو دگری جای نگیرد در دل دل جای تو شد جای ی دیگر نیست... 1- قدرت، طاقت. 2-کناره ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه بیست و چهارم

الهی! بنده را از سه آفت نگاهدار، از وساوس ی و از هوای نفسانی و از غرور نادانی. الهی! تو به رحمت خویشی، و ما بر حاجت خویشیم. و تو توانگری و ما درویشیم. بی حکم تو چرخ یک زمانی نبود بی امر تو خلق را زبانی نبود گر بگذری از کرده و ناکردۀ من من سود کنم تو را زیانی نبود... الهی! به بهشت و حور چه نازم و مرا دیده دانی ده که از هر نظری بهشتی سازم. الهی! به حُرمت آن نام که تو خوانی و به حُرمت آن صفت که تو چنانی دریاب که می توانی. الهی، نه در بندم نه آزادم، و از خود رنجور و از تو دلشادم، و از زندگانی خود در عذابم. گوئی که بر آتش کبابم، و نه خورد پیدا و نه خوابم. و در میان دریا تشنۀ آبم، از آنکه از خود در حجابم. منتظرم تا کی رسد جوابم... ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه هفتم

الهی! مشرب1 می شناسم، امّا واخوردن نمی یارَم، دل تشنه و در آرزوی قطره ای می زارَم2، سِقایَة3 مرا سیری نکند من در طلب دریایَم، بر هَزار چَشمه و جوی گذر ، تا بود که دریا دریابَم. در آتش عشق غریقی دیدی؟ من چنانم؛ در دریا تشنه ای دیدی؟ من آنم؛ راست به متَحَیِّری مانم که در بیابانم؛ فریاد رس که از دست بیدلی در اَفغانم4. یاد تو اَنیس خاطر غمگینم بی یاد تو یا هیچ ی ننشینم با یاد تو فریاد تو دارم شب و روز شمع غم توست بر سر بالینم 1-آبشخور 2-زاری می کنم 3-ظرف آبخوری(آبشخور) 4-زاری(ندبه) س.ن: الهی... در دریا تشنه ای دیدی؟ ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه سوم

الهی! هرچه بی طلب به ما دادی، به سزاواری(لیاقت) ما تباه مَکُن؛ و هرچه به ما کردی از نیکی، به عیب ما بُریده مکن؛ و هرچه نه به سزای(پاداشت) ما ساختی، به ناسزائی(نالایقی) ما جدا مکن. الهی! آنچه ما خود را کِشتیم به بر میآر و آنچه تو ما را کِشتی آفت ما را از آن باز دار، من چه دانستم که مُزدور(مزدبگیر) را اوست که بهشت باقی او را حظّ(لذّت) است و عارف اوست که در آرزوی تو یک لحظه است، من چه دانستم که مُزدور در آرزوی حور و قصور(قصرها) است و عارف در بحر عیان غرقۀ نور است. یارب تو به فَضل مُشکلم آسان کن از فضل و کَرَم درد مرا دَرمان کن بر من مَنگر که بی کَس و بی هُنرم هرچیز که لایق تو باشد آن کن... ... ادامه ...

حمله سحرگاه امروز به یک جنایت است

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه نوزدهم

من بندگی ن ، تا بنده ام بخوانی تو کی بدین کرامت، از خود مرا برانی بار گنه به دوشم، لاتقنطوا به گوشم عفوت نمی گذارد، در دوزخم کشانی این نامۀ سیاهم، این اشک صبحگاهم من حال خویش گفتم، تو کار خویش دانی تو برتری که سوزی، در آتش جحیمم من کمترم که گویم، از آتشم رهانی مولای من ، من از تو، غیر از تو را نخواهم تو نیز رحمتی کن، کز من مرا ستانی پا در دو سوی گورم، دردا که از تو دورم شاید تو از کرامت، خود را به من رسانی عفو از کرامت توست، قهر از عد توست هم عفو از تو آید، هم قهر می توانی از بس کریم هستی، با من قرار بستی من اشک خود فشانم، تو خشم خود نشانی در عین رو سیاهی، خواهم از تو الهی هم من تو را بخوانم، هم تو مرا بخوانی میثم به درگه حق، باشد دو ارمغان ات شعری که می سرایی، اشکی که می فشانی «غلامرضا سازگار» +ببینید ... ادامه ...

مناجات با خدا از نگاه کریم

بسم الله بزرگترین هدف انسانها این است که بتوانند با معبود خود ارتباطی عمیق و صحیح داشته باشند. برای بهتر ارتباط برقرار به خداوند هم مکان دارای اهمیت است و هم زمان مناجات. مکان مانند مساجد؛ اما بهترین زمان برای مناجات با خدا ماه مبارک رمضان است. حال که زمان مناسب از طرف خود خدا مهیا شده باید آداب مناجات با خدا یعنی چگونه مناجات و نیز چه دعا را یاد گرفت. برای دانستن آداب مناجات باید سر سفره اهل بیت علیهم السلام نشست. در این نوشتار لحظاتی در محضر با برکت کریم اهل بیت حسن بن علی علیهماالسلام سپری خواهیم کرد. ادامه مطلب ... ادامه ...

شیر خدا

علی آن شیرخدا شاه عرب الفتی داشته با این دل شب حضرت علی ی است که در را خدا همچون یک شیر شجاع می جنگید وبرترین مرد عرب بود و با تاریکی انس و الفت داشت. شب ز اسرار علی آگاه است دل شب محرم سرالله است شب از رازهای علی باخبر است،تاریکی شب محرم رازهای الهی است. شب شنفته است مناجات علی جوشش چشمه ی عشق ازلی شب صدای دعا و مناجات علی و همچنین عشق الهی که مانند چشمه ای در وجود او می جوشد شنیده است. کلماتی چو در آویزه ی گوش مسجد کوفه هنوزش مدهوش دعاهایی که علی میکرده هنوز در گوش مسجد کوفه مانده است و او را از خود،بیخود می کند. فجر تا ی آفاق،شکافت چشم بیدار علی، ه نیافت خورشید از افق بالا آمده است و ی آسمان را شکافت ولی چشم علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود. ناشناسی که به تاریکی شب می برد شام یتیمان عرب علی همان ی است که در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان غذا می برد. عشق بازی که هم آغوش خطر در خوابگه پیغمبر انسان عاشقی که خطر کرد وشب به جای در رختخواب او خو د. آن دم صبح قیامت تاثیر حلقه ی در، شد از او دامن گیر در آن سحرگاه شگفت انگیز، حلقه ی در،دست به دامن علی شد. دست در دامن مولا زد،در که علی بگذر از ما مگ ... ادامه ...

یک نیمه شب پر از نسیم نفس های حضرت مادر...

وارد که میشم، دسته دسته خانوم ها نشستن... یکی داره ... شب می خونه یکی تسبیح دست شه.... هر ... ی تو حال خودش راز و نیاز با خدای خودش... مناجات حضرت ... ع پخش میشه فک کنم آ ... اشه... داره دیوونم میکنه... برگشتم به چند سال قبل به سحرای طرح ولایت... به حال دعا و مناجات بچه ها.... به آسمون صاف کویر... الهی فقط فقط فقط ما رو ببخش و پاک کن تا به قدر امسال برسیم.... خدایا منو ببخش... +همین حالا مسجد قائم کرمان مناجات خوانی و دعای ابوحمزه دعاگوتون هستم دعامون کنید یاعلی ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه نهم

الهی! هردل که در آن مِهر تُوست شادان است، آزاد آن نَفس که به مهر تو یازان1 است، شاد آن دلی که به مهر تو تازان است. مهر ذات توست الهی دوستان را اعتقاد، یاد وصف توست یارب غمگِنان را غمگسار. ای در دل من اَصل و تمنا همه تو وی در سر من مایۀ سودا همه تو هرچند به روزگار در می نگرم امروز همه تویی و فردا همه تو 1-خواهان ... ادامه ...

مناجات !

مناجات آن لحظه که میگوید " پس بذارید ازتون بخوام " بعد مکثی میکند و سرش را پائین می اندازد و ادامه می دهد " خدایا کلا بگم " ! آن مکثی که آدم میماند چطور بخواهد . .. ... ادامه ...

????با خدا اُنس بگیرید، با خداوند مناجات کنید و استغفار کنید

با خدا اُنس بگیرید، با خداوند مناجات کنید و استغفار کنید انقلاب: لحظه ی جان دادن، ما وارد عالم دیگری میشویم. برای آن روز، خودمان را باید آماده کنیم. همه ی این دنیا، این ثروتها، حکومت عادلانه، زندگی مرفّه و... برای این است که انسان فرصت پیدا کند تا خود را برای نشئه ی آن عالم آماده نماید. ️خود را آماده کنید، با خدا اُنس بگیرید، با خداوند مناجات کنید، ذکر بگویید و استغفار کنید.۱۳۷۵/۱۱/۱۲ در سحرگاه ایام ماه مبارک رمضان، یک نکته ی اخلاقی از حضرت آیت الله در این حساب منتشر خواهد شد. @khamenei_ir ... ادامه ...

نکته 447: غمگین

سلام سال های قبل شعبان که میشد "مناجات شعبانیه" را کار می ، حتی چندین پست نشر می دادم راجبش از وقتی تفسیر سوره حمد (ره) را گوش دادم و ایشون بسیار بر روی ایت مناجات تاکید د من هم علاقه مند شدم اما امسال بی سعادت بودم بسیار بی سعادت در ماه مبارک رمضان برام دعا کنید تا عقب افتادگی هایم را جبران کنم ... باشد تا رستگار شویم ... ... ادامه ...

خلوت پیر ترین مرد مناجات ش ت. .

باز هم پشت در خانه صدا پیچیده بوی دود است که در بیت ولا پیچیده عده ای بی سرو پا دور حرم جمع شدند باز هم، همهمه در کوچه ما پیچیده آن طرف نعره یِ« آتش بزنید» این طرف صوت مناجات و دعا پیچیده خلوت پیرترین مرد مناجات ش ت حرف حمله ست که در ها پیچیده چکمه از پای درآرید حرم محترم است عطرِ سجاده آقا کفِ پا پیچیده آبرو دارد وپیراهنِ او را نکشید پیرمرد است به پاهاش رَدا پیچیده دور تادور گلویش شده زخمی بس کن خُب! ببین گوشة عمامه کجا پیچیده بین درگاهی خانه نفسش بَند آمد گوئیا زمزمة فضه بیا پیچیده شکر حق روسریِ دختری آتش نگرفت چه صداهاست که در کرببلا پیچیده دختری داد زد عموعباس کجاست؟ به پرو پای همه شمر چرا پیچیده؟ هر چه سر بود که اینان همه بر نیزه زدند پس چرا حرمله دور پیچیده؟ یک نفرنیست بگیرد جلوی چشم رباب یک سری را به سرِ نیزه جدا پیچیده شاعر: قاسم نعمتی ... ادامه ...

با خدا اُنس بگیرید، با خداوند مناجات کنید و استغفار کنید

با خدا اُنس بگیرید، با خداوند مناجات کنید و استغفار کنید انقلاب: لحظه ی جان دادن، ما وارد عالم دیگری میشویم. برای آن روز، خودمان را باید آماده کنیم. همه ی این دنیا، این ثروتها، حکومت عادلانه، زندگی مرفّه و... برای این است که انسان فرصت پیدا کند تا خود را برای نشئه ی آن عالم آماده نماید. خود را آماده کنید، با خدا اُنس بگیرید، با خداوند مناجات کنید، ذکر بگویید و استغفار کنید.۱۳۷۵/۱۱/۱۲ در سحرگاه ایام ماه مبارک رمضان، یک نکته ی اخلاقی از حضرت آیت الله در این حساب منتشر خواهد شد. khamenei_ir ... ادامه ...

مراسم شب قدر

انا انزلناه و فی لیله القدر خوشحالم که ... قدر امسال هم عمری باقی بود به مناجات معبود پرداختیم شبی که از هزار ماه برتر است . الغوث الغوث خلصنا من النار یارب امسال هم چون سنوات گذشته مساجد روستای راوه هم مملو از جمعیت بود به مناجات معبود خویش پرداختند و نغمه شب قدر است و من قدری ندارم ... ... د . قران به سر گرفتند و زجه زدند به یاد تمامی گذشتگان و برای رهایی خود از این دنیای فانی کاش از ماه رمضان بعد محروم نباشیم و اگر مرحوم شدیم خدایمان بیامرزد . ... ادامه ...

انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی: حمله ی سحرگاه امروز به یک جنایت است

هم زمان با خجسته سالروز بعثت گرامی ، جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی با انقلاب دیدار د. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (شنبه) در دیدار جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی و قشرهای مختلف مردم، حمله سحرگاه امروز امریکا و دو کشور غربی به را جنایت دانستند و با دروغ خواندن ادعای آنها مبنی بر مخالفت با استفاده از سلاح شیمیایی، تأکید د: همچون گذشته در کنار گروههای مقاومت حاضر خواهد بود و نیز قطعاً در اه خود در منطقه، ش ت خواهد خورد. در این دیدار که به مناسبت خجسته عید مبعث برگزار شد، انقلاب ی ضمن تبریک سالروز بعثت (ص)، بازگشت به توحید و حاکم شدن علم و قدرت و فیض و هدایت الهی بر زندگی انسان و مقابله با منیّت و دیکتاتوری و استبداد را اصلی ترین پیام بعثت دانستند و گفتند: توحید در بردارنده کلیات و اصول مبارزه با ظلم و زورگویی است و بر همین اساس، جبهه حق باید همواره با باطل مبارزه کند و در این مبارزه، سرنوشت محتوم باطل، عقب نشینی است. ... ادامه ...

با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان در مناجات شبانه شبهای قدر را ماس دعا دارم.

با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان در مناجات شبانه شبهای قدر را ماس دعا دارم. با تسلیت ایام شهادت مولای متقیان در مناجات شبانه شبهای قدر را ماس دعا دارم. ادامه مطلب ... ادامه ...

فرازی از مناجات خمس عشره

ِبه نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی ‏اش همیش ... است خدایا! گناهان بر من لباس خواری پوشانده،و دوری از تو جامه درماند ... بر تنم پیچیده،َو بزر ... ‏ جنایتم دلم را میرانده، پس آن را با توبه به درگاهت زنده کن،ای آرزویم و مرادم و خواسته‏ ام و امیدم،به عزّتت سوگند برای گناهانم آمرزنده ‏ای جز تو نمی ‏یابم،و برای دل‏ش ... ت ... ‏ ام جبران‏ کننده‏ ای جز تو نمی‏ بینم،َبه پیشگاهت با توبه و انابه فروتنی‏ نمودم، و با ذلّت و خواری، به درگاهت تسلیم شدم . . . مفاتیح الجنان مناجات خمس عشره ... ادامه ...

نوحه سنتی افغانستانی مناجات با زمان:یا رب ببستم

هیئت انصارالمهدی قم مداحی روز هشتم محرم 1438نوحه سنتی افغانستانی مناجات با زمان:یا رب ببستم پیمان احدی کربلایی حسن رضا عبداللهیهیئت انصارالمهدی علینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p | کیفیت | ... ادامه ...

مناجات المتوسلین

سوز سرما از لای در کشویی شیشه ای راه می کشید به داخل و مثل شمشیری هرم گرمای بخاری گازی را می بُرید. گاهی سردم می شد اما آن ملغمه ی گرما و سرما را دوست داشتم و دلم نمی خواست از منظره ی درخت ها و ردیف آرام و سپید قبرها دور شوم. آن گوشه فرو رفته بودم در خودم، کنار دیواری که سنگ براق داشت و نام و مشخصات یک شهید رویش حک شده بود. حساب ... ، سی و یک ساله شهید شده بود. برایش فاتحه خواندم، باهاش حرف زدم، خواستم که دعایم کند. یک نفر که نمی دیدمش پشت بلندگو شروع کرد با سوز و صدای خوش دعای توسل خواند. دلم لک زده بود برای یک روضه ی کوتاه. روضه خواند، قشنگ و کوتاه. صدای مویه می آمد و گم شدن صدای گریه ام در گریه های دیگران آرامم می کرد. مناجات دهم نوشته بود یَا خَیْرَ مَنْ خَلا بِهِ وَحِید؛ و من همه تنهایی ام را در خلوت با تو فراموش ... . *مناجات المتوسلین، دهمین دعای مناجات خمس عشر. ... ادامه ...

مناجات المتوسلین

سوز سرما از لای در کشویی شیشه ای راه می کشید به داخل و مثل شمشیری هرم گرمای بخاری گازی را می بُرید. گاهی سردم می شد اما آن ملغمه ی گرما و سرما را دوست داشتم و دلم نمی خواست از منظره ی درخت ها و ردیف آرام و سپید قبرها دور شوم. آن گوشه فرو رفته بودم در خودم، کنار دیواری که سنگ براق داشت و نام و مشخصات یک شهید رویش حک شده بود. حساب ... ، سی و یک ساله شهید شده بود. برایش فاتحه خواندم، باهاش حرف زدم، خواستم که دعایم کند. یک نفر که نمی دیدمش پشت بلندگو شروع کرد با سوز و صدای خوش دعای توسل خواند. دلم لک زده بود برای یک روضه ی کوتاه. روضه خواند، قشنگ و کوتاه. صدای مویه می آمد و گم شدن صدای گریه ام در گریه های دیگران آرامم می کرد. مناجات دهم نوشته بود یَا خَیْرَ مَنْ خَلا بِهِ وَحِید؛ و من همه ی تنهایی ام را در خلوت با تو فراموش ... . *مناجات المتوسلین، دهمین دعای مناجات خمس عشر. ... ادامه ...

مناجات خدا

درنیمه شب لذتی دارد مناجات خدا/وقت توسل باشدو ذکروعبادات ودعا/بهروصال ایزدی کن بندگی حضرتش/خشنود میگردد خدا ازبنده های باولا/عارف رود درگاه حق باگلشن دلدادگی/اندرسحرگیردزرب الطاف بیحد وعطا/باعشق آل مصطفی ایمان ماکامل شود/ازکید میشود انسان دراین ساعت جدا/یاد آ ین مرهم برای شیعیان/یکروزآیدحضرتش بازمزم عشق وصفا/ ... ادامه ...

ترغیب به مناجات شبانه و شب

شهید مرتضى عطایى (ابوعلى) در آ ین اعزام قبل از شهادت، همراه با نشر این تصویر می گفت: "رفقا تو خشاب ۴۰ تایی ما رو فراموش نکنید." پى نوشت: ترغیب به مناجات شبانه و شب ‏ @labbaykeyazeinab ... ادامه ...

سحرگاه امروز؛

سحرگاه امروز؛ بوسه انقلاب بر تابوت شهید محسن حججی، م ع حرم اهل بیت علیهم السلام ‏mizan_ir ... ادامه ...

درخواستی از زبان مولا

إلهی فَانِسنی بِتلقینِ حُجتی،اذا کانَ لی فی القبر مَثویً وَ مضجَع.. خداوندا به من حجتی بیاموز که مرا مایه ی انس و آرامی گردد در آن ساعت سخت که قبر منزل من خواهد بود.. سالها می گذرد از آن روز که "مناجات منظومه ی مولا" را حفظ و از بابا جایزه گرفتم..از آن روزهایی که بعضی بندها را توی قنوت م می خواندم"الهی أنِلنی منک رَوحاً و راحةً"..(خدایا از جانب خود مرا نشاط و آرامش خاطر عطا کن)...سال ها گذشت..امروز به گذشته فکر می ،به سرگردانی ها،به همه ی چنگ زدن ها برای پر ِ خالی هایِ درون!..به رشته های مختلف تحصیلی که هر کدام را برای آرامشم می خواستم.آرامشی که به دست نیامد...و به نعمت و لطف این روزهای خدا جان فکر می کنم،که احساس می کنم تابلوی مسیر را بالا ه پیدا ... امروز،ناخودآگاه می "إلهی فَانِسنی بِتلقینِ حُجتی"..و شکر می بابت آرامش نجات از سرگردانیِ این روزها.و چی بهتر از این؟ و آماده ام برای هر سختی در این مسیر... حاشیه : با این نوای مناجات منظومه تمام نوجوانی من گذشت..حجمش زیاد بود.اما دلم نیومد براتون نذارم + این یه صوت دیگه از مناجات عزیزه.کم حجمتر.و با نوای دیگه ای که دوست داشتنیه دریافت حتماً متن این مناجات رو در ... ادامه ...

ماه شعبان

ماه شعبان ماه رحمت الهی است، ریزش آبشار رحمت، مغفرت و بخشش الهی بر وجود بندگان، تیرگی گناه از قلب و روحشان می شوید و در گ ار عشق و عبادت، عطر الهی را با نسیم جان استشمام می کنند. ماه شعبان ماه دعا و مناجات با خداست. ماه تهذیب و آمادگی برای ورود به رمضان است. اعمال و دعاهای فراوانی در این ماه وارد شده است. تولد حسین، سجاد، حضرت ابوالفضل و حضرت مهدی علیهم السلام در این ماه واقع شده است. مناجات شعبانیه از مهمترین دعاهای این ماه است. ... ادامه ...

همراه با مناجات سحرگاهی-سحرگاه بیست و هفتم

خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی اول وِ را نوازند با سوز و اشک و آهی دریای عفو جوشد از اشگ دردمندی اوراق جرم سوزد از آه صبحگاهی اینجا گناه بخشند کوهی به کاه بخشند بیچاره من که با خود ناورده پّر کاهی ای وای اگر برای افشای هر گناهم گردند روز م هر عضو من گواهی هر چند روسیاهم با آن همه گناهم مشتاق یک نگاهم مولای من نگاهی یارب چگونه سوزد آن کو در آستانت رخسار خویش سوده بر خاک گاه گاهی بار گناه سنگین ره منتهی به بن بست در پیش رو ندارم جز باب توبه راهی از من گنه بود زشت از توست عفو، زیبا ای عفو از تو زیبا العفو یا الهی تن خسته پا ش ته درها تمام بسته جز باب رحمت تو نبود مرا پناهی عمری گناه دل را سیاه من اشتباه یارب چه اشتباهی آلودگی دل را با اشگ توبه شویم تا در دلم نماند آثاری از گناهی متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. دریافت ... ادامه ...

اجرای حکم

با توجه به درخواست اولیای دم مبنی بر قصاص قاتل سحرگاه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ حکم قصاص قاتل ستایش قریشی شش ساله افغان که فروردین سال گذشته به قتل رسیده بود اجرا شد ... ادامه ...

حمله ی سحرگاه امروز به یک جنایت است

هم زمان با خجسته سالروز بعثت گرامی ، جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی با انقلاب دیدار د. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (شنبه) در دیدار جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی و قشرهای مختلف مردم، حمله سحرگاه امروز امریکا و دو کشور غربی به را جنایت دانستند و با دروغ خواندن ادعای آنها مبنی بر مخالفت با استفاده از سلاح شیمیایی، تأکید د: همچونگذشته در کنار گروههای مقاومت حاضر خواهد بود و نیز قطعاً در اه خود در منطقه، ش ت خواهد خورد.ادامه مطلب:http://javaninews.ir/ ... ادامه ...

در اوج بارانم بیا

ای سحرگاه من و ای صبح بیدارم ، بیاچشمهایم منتظر ، ای منجی آ ، بیامیشود پر وا کنی در سایه ات ماوا کنمهمچو سیمرغی و در سودای پروازم بیاکاش دلتنگی به وصل آ رسد ناجیه ماتا به شوق روی تو ،هم جان و دل بازم بیانی نزن مطرب، ببین دل تنگیم لبریز شدگریه دارد این هوا ، در اوج بارانم ، بیا ... ادامه ...

تجلی روح بلند زینب (س) در مناجات شب یازدهم

نزدیک غروب شده بود که کاروان آزادگان به سوی کوفه حرکت د روز عاشورا و شام عاشورا و شب گذشته را تلخ و سنگین گذرانده بودند. علی بن الحسین (ع) که همواره به رغم هاب و تبی که داشت نگران زینب بود می گوید شب یازدهم زینب شب را نشسته می خواند از دعایی که از زینب به یادگار مانده است می توان دریافت که دریای دل او چه مصیبتی را تحمل کرده است و کوهسار اراده پولادین او در برا بر چه توفانهای کوبنده ای ایستاده است و با خدای خود می گوید: ادامه مطلب ... ادامه ...

حمله ی سحرگاه امروز به یک جنایت است

هم زمان با خجسته سالروز بعثت گرامی ، جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی با انقلاب دیدار د. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (شنبه) در دیدار جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی و قشرهای مختلف مردم، حمله سحرگاه امروز امریکا و دو کشور غربی به را جنایت دانستند و با دروغ خواندن ادعای آنها مبنی بر مخالفت با استفاده از سلاح شیمیایی، تأکید د: همچونگذشته در کنار گروههای مقاومت حاضر خواهد بود و نیز قطعاً در اه خود در منطقه، ش ت خواهد خورد.ادامه مطلب:http://javaninews.ir/ ... ادامه ...

ماه شعبان و معرفی کتاب

کتاب المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی "بخش ماه شعبان" کتاب شریف المراقبات، تألیف عالم ربّانی و عارف گرانقدر مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی است. این کتاب که به منظور مراقبت از اوقات شریف و قابل استفاده در طول سال نوشته شده است، همراه نکات مفید دیگر و تذکرات اخلاقی مؤلف که از ضمیر روشن و پاک او برمی خیزد، حلاوتی به کام خواننده می چشاند که در سایر کتب، کمتر تجربه می کند. مرحوم مؤلف، پس از مقدمه اى، در دوازده فصل به هر کدام از ماه های قمری (از محرم تا ذی حجه) می پردازد و در خاتمه با تذکراتی اخلاقی کتاب را به پایان می برد. شرافت ماه شعبانو از مقام آن همین بس که ماه رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) بوده و حضرتش (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمودند: ((شعبان شهرى ؛ رحم الله من اعاننى على شهرى ؛ شعبان ماه من است ، خداوند ى را که مرا در ماهم یارى کند، بیامرزد.»...... مناجات شعبانیه این مناجات ، مناجات معروفى است . و اهلش بخاطر آن با ماه شعبان ماءنوس شده و بهمین جهت منتظر و مشتاق این ماه هستند. این مناجات شامل مطالب اساسى در مورد چگونگى معامله بندگان با خداى بزرگ بوده و آداب خواستن ، دعا و طلب آم ... ادامه ...

قاتل ستایش سحرگاه پنجشنبه می شود.

قاتل ستایش سحرگاه پنجشنبه می شود. shabakekhorasan ... ادامه ...

حمله ی سحرگاه امروز به یک جنایت است

انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی:حمله ی سحرگاه امروز به یک جنایت است/اینکه رئیس جمهور می گوید توانسته را ش ت دهد، دروغ استهم زمان با خجسته سالروز بعثت گرامی ، جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی با انقلاب دیدار د.به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (شنبه) در دیدار جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی و قشرهای مختلف مردم، حمله سحرگاه امروز امریکا و دو کشور غربی به را جنایت دانستند و با دروغ خواندن ادعای آنها مبنی بر مخالفت با استفاده از سلاح شیمیایی، تأکید د: همچون گذشته در کنار گروههای مقاومت حاضر خواهد بود و نیز قطعاً در اه خود در منطقه، ش ت خواهد خورد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

خدا اینجاست ، در قلب حسین

چگونه خدای را بشناسد آن که حسین را نشناخته ، و چگونه حسین را بفهمد آن که مناجاتش را در عصر عرفه از بر نکرده است. وصال حق و کمال حج است این بارش اشک های سرازیر حسین ... ! به غربای مکه بگو پنبه از گوش برون آرند و به نجوای عرفاتی او دل سپارند که خدا اینجاست ، در قلب حسین. به سر ن و به کوبانِ صحرای کربلا بگو بس است ، اگر که چون حسین گریان و ترسان و خاشع مناجات خوانِ دشت عرفه نیستید. قرآن را کِی شنیده آن که عرفه را نشنیده باشد ؟! مناجات حسین ترجمان وحی ادامه مطلب ... ادامه ...

خاص بودن ِ ماه رمضان

یکی از هزار و چند دلیلی که من عاشق این ماهم خاص بودن ِ سحرگاه هاست ،بیدار بودن من و مامان تا خود سحر ...غرق خوندن ماده های تجارت بودم ،خواب به چشمم غلبه کرد و برای فرار ازخواب از اتاقم بیرون اومدممامان مثل همیشه ی سحر ها ، کُنج ستون نزدیک تی وی نشسته بود و رِحل قران روبه روی مامان ،داشت قرآن میخوند.رفتم کنار مامان ،بوسیدمش و آروم توی گوشش گفتم ، ته تَغاریت خیلی دعاااا کن :)کنار پنجره بودم که مامان آیه که قرائت میکرد تمام شده بود و گفت :همیشه دعات میکنم ...از پنجره محو تارکی آسمون بودم، فکر می به نزدیکتر شدن به خدا دراین ماه ،به چند قدم نزدکیتر به آسمان ... یهو روشن شدن چندین پنجره اعلام میکرد ،همسایه ها هم بیدار شدن برای سحرجز چند چراغ خاموش .همه مثل من و مامان بیدار بودن ...سکوت شب اما درعین حال شبی که خبر از بیداری میدِه...هر ی به نحوی منتظر قرار مناجات با خدا ،شنیدن فرازی از دعای سحر...آخ که چقدررررر ، دعای سحرر شنیدنش آرامش انحصاری داره ،حداقل برای من ...با دقت اینبار به این دعا گوش کنید....با من هم عقیده هستی؟؟+بابا چند سالی به خاطر سنگ کلیه ،از روزه گرفتن منع شده + روزه هاتون قبول۰+چهارمین سحر ماه ر ... ادامه ...

خدا اینجاست ، در قلب حسین

چگونه خدای را بشناسد آن که حسین را نشناخته ، و چگونه حسین را بفهمد آن که مناجاتش را در عصر عرفه از بر نکرده است. وصال حق و کمال حج است این بارش اشک های سرازیر حسین ... ! به غربای مکه بگو پنبه از گوش برون آرند و به نجوای عرفاتی او دل سپارند که خدا اینجاست ، در قلب حسین. به سر ن و به کوبانِ صحرای کربلا بگو بس است ، اگر که چون حسین گریان و ترسان و خاشع مناجات خوانِ دشت عرفه نیستید. قرآن را کِی شنیده آن که عرفه را نشنیده باشد ؟! مناجات حسین ترجمان وحی است و قطرات اشک او از صحیفه ی قلبش ادامه مطلب ... ادامه ...

ابلیت شب

بعضی حرفا، بعضی جمله ها، بعضی کلمات، آدم رو مست می کنه، بیچاره می کنه، دیوونه می کنه شاید برا یه لحظه ، شاید برا یه عمر ائمه ما یه دعایی داشتند که معروف شده به مناجات شعبانیه اینکه چه قد تاکید به خوندش شده از طرف علما و عرفا ووو رو کاری ندارم توو این مناجات کلی جمله داره که آدم رو مست و بیچاره و دیوونه می کنه : ابلیت شب فی سکرة باعد منک کهنه جوانی ام را در مستیِ دوری از تو... ... ادامه ...

مداحی حاج حسین سیب سرخی محرم ۹۶

مداحی جدید حاج حسین سیب سرخی محرم ۹۶ مداحی جدید حاج حسین سیب سرخی محرم ۹۶ مداحی شب اول حاج حسین سیب سرخی محرم ۹۶ بخش ۱ – محرم اومد و بارون گرفت – مناجاتبخش ۲ – هر بلایی سرم آمد به فدای سر تو – روضهبخش ۳ – منم و شهر نامردی – زمینهبخش ۴ – حرف حرم که پیش میاد – شوربخش ۵ – تن بی سر شده چون بی و بی یار شود – واحدبخش ۶ – هر کی یه بار تو زندگیش یه یا حسین گفت – تکبخش ۷ – از روزی که تو این راه – شور مداحی شب دوم حاج حسین سیب سرخی محرم ۹۶ بخش ۱ – سلام میکنم از دور بر تو و حرمت – مناجاتبخش ۲ – با صد جل و شرف و عزت و وقار – روضهبخش ۳ – صدای ناله زهرا – زمینهبخش ۴ – حرف حرم که پیش میاد – شوربخش ۵ – تا رسیدیم به اینجا به دلم بد آمد – واحدبخش ۶ – حس اینو به عینه – شور مداحی شب سوم حاج محمود کریمی محرم ۹۶ بخش ۱ – به من اثبات شده بود از نزدیک هم – مناجاتبخش ۲ – کیستم من در دریای کرامت ثمر نخل ت – روضهبخش ۳ – پیغام کربلا به نجف برد جبرئیل – زمینهبخش ۴ – بهم گفتی که بابا پیش خداست – زمینهبخش ۵ – بگو کجایی آهای آبروی آبرو کجایی – واحدبخش ۶ – حسین سرباز ره دین بود – دودمهبخش ۷ – منم کمترین بنده ی تو – شور مداحی ... ادامه ...

بهار / محمد ابرغانی

نازنین است سحرگاه که با نغمه گنجشکی شادخواب را از تن تو می گیردو در آن روشنی نور و نثاردوست داری که سر شاخه بیدارینغمه ای ساز کنینغمه ای مایه دلگرمی این خلق ملولنغمه ای تا به بلندای بهار ... ادامه ...

سخن نگاشت | فضیلت ماه شعبان

سخن نگاشت | فضیلت ماه شعبانحضرت آیت الله : «ما وارد ماه شعبان شدیم؛ ماه عبادت، ماه توسّل، ماه مناجات؛ وَ اسمَع دُعائی اِذا دَعَوتُک، وَ اسمَع نِدائی اِذا نادَیتُک؛ فصل مناجات با خدای متعال، فصل مرتبط این دلهای پاکْ با معدن عظمت، با معدن نور؛ این را قدر باید دانست. این مناجات شعبانیّه یک تحفه ای است که در اختیار ما قرار داده شده است. خب ما دعا خیلی داریم، همه ی این دعاها هم پر از مضامین عالی است، امّا بعضی یک برجستگی خاصّی دارند... ماه شعبان یک چنین ماهی است؛ دلهای پاک، دلهای نورانی، دلهای جوان، از این موقعیّت بهره بگیرند، استفاده کنند، رابطه تان را با خدا قوی کنید.» ۱۳۹۲/۳/۲۲پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir هم زمان با فرارسیدن ماه شعبان المعظم، مجموعه سخن نگاشت «فضیلت ماه شعبان» را بر اساس بیانات انقلاب منتشر می کند. ... ادامه ...

اگر عشق نمی بود

اگر عشق نمی بود علف های بهاری در آن سرد سحرگاه سر از خاک نمی زد اگر عشق نمی بود ز سنگ سیه آن چشمه جوشان گریبان زمین را به جنون چاک نمی زد اگر عشق نمی بود بر آن شاخه انجیر تک افتاده ، چکاوک چنین عشاق ، طربناک ، نمی زد اگر عشق نمی بود اگر عشق نمی بود شفیعی کدکنی ... ادامه ...

انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای ی: حمله ی سحرگاه امروز به یک جنایت است

هم زمان با خجسته سالروز بعثت گرامی ، جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی با انقلاب دیدار د. به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ هم زمان با خجسته سالروز بعثت گرامی حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله)، جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای ی در تهران و قشرهای مختلف مردم، صبح امروز (شنبه) با حضرت آیت الله انقلاب ی دیدار د. انقلاب در این دیدار فرمودند: حمله ی سحرگاه امروز به یک جنایت است. بنده صریحاً اعلام می کنم رئیس جمهور ، رئیس جمهور فرانسه و نخست انگلیس جنایتکارند و جنایت د؛ طَرفی هم نخواهند بست، سودی هم نخواهند برد؛ همچنان که در سال های گذشته در عراق، ، افغانستان حضور پیدا د و از این قبیل جنایات انجام دادند و سودی هم نبردند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

بین الطلوعین

مناجات بین الطلوعین من تماشای دو پلک بسته ی تو ... ... ادامه ...

این در به صبر کوفتن از بی ی است ...

اینجا زمان به یمن حضورت ایستاده است ... اینجا من و ما به قامت ماه برخاسته ایم ... اینجا تویی و من و زمانی که بازگشته است ... اینجا ستاده ام نه اینجا فتاده ام ز عرش کبریایی چشمان زرد تو اینجا فتاده ام به بند یاوه گویی های نقض تو اینجا فتاده ام به در کوی خشم تو بی هیچ امید و ره و نگاهی نو بی هیچ بارقه ای در پناه تو سحرگاه می روم سحرگاه می روم نه ... ادامه ...