نیوفایپروژه نوع بهره وری در صنعت تولید

پروژه نوع بهره وری در صنعت تولید جهت اخذ درجه کارشناسیکیفیت و نوع بهره وری در صنعت تولید.بخشی از فهرست مقاله:کیفیت و بهره وری در صنعت بهره وری مدیریت بهبود بهره وری شاخص بهره وریانواع شاخصهای عمومی بهره وری سطوح بهره وری مدیریت بهره وری و کیفیت تعاریف مرتبط با بهره وری و کیفیتو …چکیده ای از مقدمه آغازین پروژه نوع بهره وری و کیفیت در صنعت تولید بدین شرح است:امروزه درجهان صنعتی، مسئله رقابت جهت فروش محصولات تولیدی، امری مهم و تعیین کننده برای ادامه حیات صنایع آن کشور محسوب می شود و صنعتی قابل استمرار است و امکان رشد و گسترش دارد که بتواند با همتاهای داخلی و یا خارجی خود رقابت کند و این مهم میسر نیست مگر با بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی.امروزه در کشور مبلغی حدود ۱۷% از تولید ناخالص ملی صرف ضایعات، دوباره کاری، و عدم قبول کارهای ساخته شده می شود. برای رشد کیفیت محصولات تولیدی بایستی به عوامل موثر در کیفیت محصولات تولیدی به موازات کنترل کیفیت اهمیت داده شود و در جهت بهبود این عوامل اقدامات اساسی نمود.از جمله این عوامل می توان به کیفیت مواد اولیه، فرایند تولید، ... ی صنایع و غیره اشاره نمود. ... ادامه ...

پروژه بررسی مسئولیت جزایی اطفال

پروژه بررسی مسئولیت جزایی اطفالجهت اخذ درجه کارشناسیمسئولیت جزایی اطفالبخشی از فهرست مقاله:-۱- تاریخچه مسئولیت جزایی اطفال۱-۲- تعریف سن مسئولیت کیفری۱-۲-۱- سن و سال۱-۲-۲- بلوغ۱-۲-۳-۱- مفهوم لغوی۱-۲-۳- رشــد۱-۲-۳-۲- مفهوم حقوقی۱-۲-۳-۲- مفهوم کیفری رشدالف ) عقل در مقابل جنونب ) عقل در مقابل سفاهتبلوغ و رشد از دیدگاه روانشناسی۱-۳- احراز رشد در مسئولیت کیفریارزی ... آیات رشد۱-۳-۱- تفسیر اشد به ۱۸ سال ... ۱-۳-۲- تفسیر اشد به رشد عقلی و فکری۱-۳-۳- تفسیر اشد به احتلام و بلوغ۱-۳-۴- قبح عقاب بل ... ان۱-۴- آیات و روایات۱-۴-۱- سن مسئولیت کیفری در قرآن۱-۴-۲- سن مسئولیت کیفری در سنت۱-۴-۳- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از ... اکرم (ص)۱-۴-۴-۱- بلوغ ... ۱-۴-۴-۲- بلوغ سنی۱-۴-۴-۳- روایات صرفاً مبتنی بر سنفصل دوم۱- مسئولیت کیفری در قوانین و فقه۱-۱- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها۱-۱-۱- نظر مشهور فقهای ... یه۱-۱-۲- اقوال مخالف مشهور فقها۱-۲- سن مسئولیت کیفری در حقوق کشورهاو… چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی مسئولیت جزایی اطفال ” بدین شرح است:احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ... ادامه ...

پایان نامه جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانون

پایان نامه جرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانونجهت اخذ درجه کارشناسیجرایم دارویی ، درمانی و بهداشتی در قانونبخشی از فهرست مقاله:مقدمهفصل اول کلیاتمبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و داروییگفتار اول- دوران باستانگفتار دوم- دوران ... یگفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایرانمبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفاتانتظامیگفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و داروییالف) مفهوم جرایم بهداشتیب) مفهوم جرایم درمانیج) مفهوم جرایم داروییگفتار دوم- ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و داروییالف) عنصر قانونیب) عنصر مادیج) عنصر معنویگفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامیالف) تعریف تخلفات انتظامیب) تفاوت جرم با تخلف انتظامیج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و داروییمبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایمگفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندیحقوق جزای اختصاصیگفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.فصل دوم- مصادیق جرایم ... ادامه ...

پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق ...

پایان نامه نحوه جبران خسارت در حقوق ... جهت اخذ درجه کارشناسیجبران خسارت در حقوق ... بخشی از فهرست مقاله:مقدمه:فصل اول : کلیاتمبانی و مفاهیم مسئولیت مدنیمبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنیگفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی:گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن:الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:ب) بیمه اجباری و اختیاری:مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادیگفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ایگفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی :گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:فصل دوم : نقش ... ت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحتحاکمیت خودمبحث اول : وظیفه حمایتی ... ت و حاکم ... ی در برقراری عد ... اجتماعیگفتار اول: مبانی مسئولیت ... ت نسبت به خسارات بلاجبرانالف: نصوص قرآنیب- روایات:ج- قواعد فقهی۱- قاعده لاضرر۲- قاعده تسبیب:۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛۴- قاعده الحاکم ولی الممتنعد- مسؤلیت ... ت در قانون مجازات ... ی و قوانین متفرقهتبصره :گفتار دوم : نگاه ... ادامه ...