مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضر هستند با شرایطی بدهی او را پردشرکای خارجی زنجانی در راه ایران برای پرداخت بدهی

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضر هستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.سید علی اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ؛در خصوص آ ین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت اظهار کرد:اخیرا شرکای بابک زنجانی یک بار دیگر اعلام آمادگی د تا برای پرداخت بدهی بابک زنجانی سفری به ایران داشته باشند.وی با بیان اینکه هنوز زمان سفر شرکای خارجی زنجانی به کشور معلوم نیست، ادامه داد:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضرهستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.وی در خصوص اینکه در گذشته یکی از شروط شرکای زنجانی برای پرداخت بدهی، زنجانی بود، بیان کرد: تصمیم برای زنجانی بر عهده وزارت نفت نیست و قوه قضاییه باید در خصوص آن تصمیم گیری کند.مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در رابطه با فروش اموال داخل کشور زنجانی گفت: تا کنون مقدار ناچیزی از اموال زنجانی در داخل کشور به فروش رفته است و روند به مناقصه گذاشتن مجدد اموال به مرور زمان انجام می شود. ... ادامه ...

شرکای خارجی زنجانی در راه ایران برای پرداخت بدهی

هندی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛شرکای خارجی زنجانی در راه ایران برای پرداخت بدهیمسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضر هستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.سید علی اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ؛در خصوص آ ین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت اظهار کرد:اخیرا شرکای بابک زنجانی یک بار دیگر اعلام آمادگی د تا برای پرداخت بدهی بابک زنجانی سفری به ایران داشته باشند.وی با بیان اینکه هنوز زمان سفر شرکای خارجی زنجانی به کشور معلوم نیست، ادامه داد:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضرهستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.وی در خصوص اینکه در گذشته یکی از شروط شرکای زنجانی برای پرداخت بدهی، زنجانی بود، بیان کرد: تصمیم برای زنجانی بر عهده وزارت نفت نیست و قوه قضاییه باید در خصوص آن تصمیم گیری کند.مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در رابطه با فروش اموال داخل کشور زنجانی گفت: تا کنون مقدار ناچیزی از اموال زنجانی در داخل کشور به فروش رفته است و روند به مناقصه گذاشتن مجدد اموال به مرور زمان انجام می شود. ... ادامه ...

شرکای خارجی زنجانی در راه ایران برای پرداخت بدهی

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضر هستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند. سید علی اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ؛در خصوص آ ین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت اظهار کرد:اخیرا شرکای بابک زنجانی یک بار دیگر اعلام آمادگی د تا برای پرداخت بدهی بابک زنجانی سفری به ایران داشته باشند. وی با بیان اینکه هنوز زمان سفر شرکای خارجی زنجانی به کشور معلوم نیست، ادامه داد:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضرهستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند. وی در خصوص اینکه در گذشته یکی از شروط شرکای زنجانی برای پرداخت بدهی، زنجانی بود، بیان کرد: تصمیم برای زنجانی بر عهده وزارت نفت نیست و قوه قضاییه باید در خصوص آن تصمیم گیری کند. مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در رابطه با فروش اموال داخل کشور زنجانی گفت: تا کنون مقدار ناچیزی از اموال زنجانی در داخل کشور به فروش رفته است و روند به مناقصه گذاشتن مجدد اموال به مرور زمان انجام می شود. ... ادامه ...

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضر هستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.

سید علی اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ؛در خصوص آ ین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت اظهار کرد:اخیرا شرکای بابک زنجانی یک بار دیگر اعلام آمادگی د تا برای پرداخت بدهی بابک زنجانی سفری به ایران داشته باشند. وی با بیان اینکه هنوز زمان سفر شرکای خارجی زنجانی به کشور معلوم نیست، ادامه داد:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضرهستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند. وی در خصوص اینکه در گذشته یکی از شروط شرکای زنجانی برای پرداخت بدهی، زنجانی بود، بیان کرد: تصمیم برای زنجانی بر عهده وزارت نفت نیست و قوه قضاییه باید در خصوص آن تصمیم گیری کند. مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در رابطه با فروش اموال داخل کشور زنجانی گفت: تا کنون مقدار ناچیزی از اموال زنجانی در داخل کشور به فروش رفته است و روند به مناقصه گذاشتن مجدد اموال به مرور زمان انجام می شود. ... ادامه ...

شرکای خارجی زنجانی در راه ایران برای پرداخت بدهی

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضر هستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند. سید علی اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ؛در خصوص آ ین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت اظهار کرد:اخیرا شرکای بابک زنجانی یک بار دیگر اعلام آمادگی د تا برای پرداخت بدهی بابک زنجانی سفری به ایران داشته باشند. وی با بیان اینکه هنوز زمان سفر شرکای خارجی زنجانی به کشور معلوم نیست، ادامه داد:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضرهستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند. وی در خصوص اینکه در گذشته یکی از شروط شرکای زنجانی برای پرداخت بدهی، زنجانی بود، بیان کرد: تصمیم برای زنجانی بر عهده وزارت نفت نیست و قوه قضاییه باید در خصوص آن تصمیم گیری کند. مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در رابطه با فروش اموال داخل کشور زنجانی گفت: تا کنون مقدار ناچیزی از اموال زنجانی در داخل کشور به فروش رفته است و روند به مناقصه گذاشتن مجدد اموال به مرور زمان انجام می شود. ... ادامه ...

شرکای خارجی زنجانی در راه ایران برای پرداخت بدهی

شرکای خارجی زنجانی در راه ایران برای پرداخت بدهیمسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضر هستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.سید علی اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ؛در خصوص آ ین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت اظهار کرد:اخیرا شرکای بابک زنجانی یک بار دیگر اعلام آمادگی د تا برای پرداخت بدهی بابک زنجانی سفری به ایران داشته باشند.وی با بیان اینکه هنوز زمان سفر شرکای خارجی زنجانی به کشور معلوم نیست، ادامه داد:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضرهستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.وی در خصوص اینکه در گذشته یکی از شروط شرکای زنجانی برای پرداخت بدهی، زنجانی بود، بیان کرد: تصمیم برای زنجانی بر عهده وزارت نفت نیست و قوه قضاییه باید در خصوص آن تصمیم گیری کند.مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در رابطه با فروش اموال داخل کشور زنجانی گفت: تا کنون مقدار ناچیزی از اموال زنجانی در داخل کشور به فروش رفته است و روند به مناقصه گذاشتن مجدد اموال به مرور زمان انجام می شود. ... ادامه ...

شرکای خارجی زنجانی در راه ایران برای پرداخت بدهی

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضر هستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.سید علی اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ؛در خصوص آ ین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت اظهار کرد:اخیرا شرکای بابک زنجانی یک بار دیگر اعلام آمادگی د تا برای پرداخت بدهی بابک زنجانی سفری به ایران داشته باشند.وی با بیان اینکه هنوز زمان سفر شرکای خارجی زنجانی به کشور معلوم نیست، ادامه داد:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضرهستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.وی در خصوص اینکه در گذشته یکی از شروط شرکای زنجانی برای پرداخت بدهی، زنجانی بود، بیان کرد: تصمیم برای زنجانی بر عهده وزارت نفت نیست و قوه قضاییه باید در خصوص آن تصمیم گیری کند.مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در رابطه با فروش اموال داخل کشور زنجانی گفت: تا کنون مقدار ناچیزی از اموال زنجانی در داخل کشور به فروش رفته است و روند به مناقصه گذاشتن مجدد اموال به مرور زمان انجام می شود.انتهای پیام/ ... ادامه ...

شرکای خارجی زنجانی در راه ایران برای پرداخت بدهی

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت گفت:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضر هستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.سید علی اصغر هندی مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ؛در خصوص آ ین وضعیت پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت اظهار کرد:اخیرا شرکای بابک زنجانی یک بار دیگر اعلام آمادگی د تا برای پرداخت بدهی بابک زنجانی سفری به ایران داشته باشند.وی با بیان اینکه هنوز زمان سفر شرکای خارجی زنجانی به کشور معلوم نیست، ادامه داد:شرکای خارجی زنجانی گفته اند حاضرهستند با شرایطی بدهی او را پرداخت کنند.وی در خصوص اینکه در گذشته یکی از شروط شرکای زنجانی برای پرداخت بدهی، زنجانی بود، بیان کرد: تصمیم برای زنجانی بر عهده وزارت نفت نیست و قوه قضاییه باید در خصوص آن تصمیم گیری کند.مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در رابطه با فروش اموال داخل کشور زنجانی گفت: تا کنون مقدار ناچیزی از اموال زنجانی در داخل کشور به فروش رفته است و روند به مناقصه گذاشتن مجدد اموال به مرور زمان انجام می شود.انتهای پیام/ ... ادامه ...

ی حاضر نیست خانه 100 میلیاردی زنجانی را ب د

نفت با اشاره به طلب 4 میلیارد دلاری وزارت نفت از بابک زنجانی گفت: ی حاضر نیست خانه 100 میلیاردی زنجانی را ب د. ... ادامه ...

یعنی میشه باور کرد که ...

یعنی میشه باور کرد که ... جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت از آمادگی شریکان بابک زنجانی برای سفر به ایران خبر داد و گفت: شرکت ملی نفت ایران منتظر حضور شریکان خارجی برای نهایی قرارداد و پرداخت بدهی بابک زنجانی است.علی اصغر هندی افزود: شریکان بابک زنجانی قرار بود هفته پیش از تعطیلات، برای نهایی قرارداد پرداخت بدهی بابک زنجانی به تهران بیایند که نیامدند.وی، اصل بدهی بابک زنجانی را 2 میلیارد و 60 میلیون یورو عنوان کرد و گفت: این در حالی است این رقم در دادنامه یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو قید شده است.به گفته مشاور نفت، اختلاف بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران با آنچه در دادنامه آمده است حدود 100 میلیون یورو است.وی با بیان این که، رقم بدهی بابک زنجانی جدا از میزان خسارت وارد شده بابت تاخیر در پرداخت بدهی است، تصریح کرد: با محاسبه میزان خسارت وارد شده، میزان بدهی بابک زنجانی هم اکنون به سه میلیارد یورو رسیده است.عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: شرکت ملی نفت ایران برای خسارت ها و سود توافقی که پیش تر داشتند طرح دعوی کر ... ادامه ...

واکنش وزارت نفت به شرط شرکای بابک زنجانی

واکنش وزارت نفت به شرط شرکای بابک زنجانی نه تنها زنجانی و شرکایش، بلکه هر دیگری بخواهد بدهی زنجانی را پرداخت کند، وزارت نفت اموال را طبق قیمت کارشناسی شده به او مسترد می کند زنجانی اموالی به ارزش 300 تا 350 میلیون دلار در تاجی تان، 400 تا 500 میلیون دلار در ترکیه و بخشی هم در ما ی دارد که اگر شرکای زنجانی همین اموال را برگردانند، قطعاً بزرگترین کمک به اوست akharinkhabar ... ادامه ...

ا ... ام دستگاه های اجرایی برای ارسال اطلاعات بدهی و مطالبات خود از طریق سامانه سماد بر اساس بخشنامه جدید

ا ... ام دستگاه های اجرایی برای ارسال اطلاعات بدهی و مطالبات خود از طریق سامانه سماد بر اساس بخشنامه جدید معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دارای کل کشور، کلیه دستگاه های اجرایی موظف شدند، اطلاعات مربوط به بدهی ها و مطالبات خود را به طور الکترونیکی به این وزارتخانه ارسال کنند. جهت ... کلیک کنید : ... ادامه ...

کمیته امور بین الملل و سیاست خارجی حزب هدا فعال تر می شود/ ضرورت تشکیل کمیته ای میان احزاب و وزارت خارجه

دبیر کل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران گفت: در شرایط فعلی تشکیل کمیته ای میان احزاب و وزارت خارجه ضرورت دارد تا به صورت غیررسمی برخی مسائل را به بحث بگذارند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

زمان پرداخت معوقات فرهنگیان و بازنشستگان

زمان پرداخت معوقات فرهنگیان و بازنشستگانخبر24 به نقل از بهترین ها: مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از پرداخت تمامی معوقات فرهنگیان تا نیمهآذر ماه سال جاری خبر داد و در همین خصوص گفت: براساس مصوبه هیات محترم ت، مقرر شد ۴ هزار میلیارد تومان بصورت اوراق منتشر و بواسطه مجوزهای صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی، از طریق بانک عامل (بانک ملی ایران) تبدیل به پول شده و سپس در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد.منصور مجاوری افزود: از این ۴ هزار میلیارد تومان، ۲ هزار میلیارد تومان بابت پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۴، یک هزار میلیارد تومان بابت بدهی به بانکهای عامل بابت بازپرداخت وام دریافتی جهت پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۹۳ و حدود یک هزار میلیارد تومان هم بابت سایر مطالبات پرسنلی که از سالهای گذشته باقی مانده است، تخصیص داده خواهد شد.مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش افزود: به گفته کارشناسان امر، معمولاً فرایند انتشار اوراق تا تبدیل شدن به پول، حدود یک ماه بطول می انجامد، لذا امیدواریم تا ۱۵ آذرماه بتوانیم پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۴ را بصورت ... ادامه ...

زمان پرداخت معوقات فرهنگیان و بازنشستگان

زمان پرداخت معوقات فرهنگیان و بازنشستگاننگاه خبری : به نقل از بهترین ها: مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از پرداخت تمامی معوقات فرهنگیان تا نیمهآذر ماه سال جاری خبر داد و در همین خصوص گفت: براساس مصوبه هیات محترم ت، مقرر شد ۴ هزار میلیارد تومان بصورت اوراق منتشر و بواسطه مجوزهای صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی، از طریق بانک عامل (بانک ملی ایران) تبدیل به پول شده و سپس در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد.منصور مجاوری افزود: از این ۴ هزار میلیارد تومان، ۲ هزار میلیارد تومان بابت پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۴، یک هزار میلیارد تومان بابت بدهی به بانکهای عامل بابت بازپرداخت وام دریافتی جهت پرداخت پاداش بازنشستگان سال ۹۳ و حدود یک هزار میلیارد تومان هم بابت سایر مطالبات پرسنلی که از سالهای گذشته باقی مانده است، تخصیص داده خواهد شد.مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش افزود: به گفته کارشناسان امر، معمولاً فرایند انتشار اوراق تا تبدیل شدن به پول، حدود یک ماه بطول می انجامد، لذا امیدواریم تا ۱۵ آذرماه بتوانیم پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۴ را ... ادامه ...

مطالبات نفتی ها تا پایان هفته جاری پرداخت می شود

قول مسئولان باشگاه نفت به طلبکاران، مسئولان باشگاه نفت به طلبکاران قول داده اند تا پایان هفته جاری مطالبات آن ها را پرداخت کنند. به گزارش خبرنگار حوزه فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان حدود 22 نفر از طلبکاران باشگاه نفت تهران که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم دریافت کرده اند، قصد دارند در صورت پرداخت نشدن مطالباتشان از این باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کنند. البته مدیران باشگاه نفت قول داده اند تا پایان هفته جاری بخشی از بدهی ها را تسویه و از شکایت طلبکاران به afc جلوگیری کنند. باشگاه نفت به بازیکنان و مربیان 2 فصل پیش خود حدود هفت میلیارد بدهی دارد و حتی کمیته انضباطی برای برخی از آن ها حکم صادر کرده است. ادامه مطلب ... ادامه ...

با توجه به پی ... ری های انجام شده، مطالبات فرهن ... ان هر چه زودتر پرداخت خواهد شد

اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مرتباً در حال پی ... ری آن بوده و با سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش نیز در این زمینه مذاکراتی انجام داده اند/ متاسفانه هماهن ... های لازم در ... ت وجود ندارد و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تذکرات لازم را در این زمینه داده است/ مجلس در برنامه ششم درصدد حل مطالبات فرهن ... ان است تا این مطالبات هرچه زودتر پرداخت شود/ با چنین شرایطی، وقتی که امکانات لازم پرداخت وجود نداشته باشد، تعیین زمان نتیجه ای ندارد ادامه مطلب ... ادامه ...

«شدیدترین تحریم های تاریخ»؛ بدون حمایت متحدان و شریکان تجاری ایران

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «میشل مک فاول»، یی که از سال 2012 تا 2014 سفیر در روسیه بوده و قبل از آن هم در شورای امنیت ملی سمت داشته به اظهارات «مایک پامپئو» که گفته بود کشورش «شدیدترین تحریم های تاریخ» را علیه ایران اعمال می کند، پاسخ داد. «مک فاول» در صفحه توئیترش در جواب یکی از پیام های وزارت خارجه که به نقل از «پامپئو» نوشته بود شدیدترین تحریم های تاریخ را علیه ایران اعمال می کند نوشت: «چطور این تحریم ها می خواهند شدیدترین تحریم های تاریخ باشند که شرکای تجاری اصلی ایران از آن حمایت نمی کنند؟»بعد از سخنرانی «پامپئو» در شکده «هریتیج»، مقام های کشورهای اروپایی اعلام کرده اند که از آن حمایت نمی کنند. خارجه انگلیس گفته که مذاکره بر سر مطالبات اعلام شده پامپئو بسیار دشوار است و «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آن انتقاد کرده است. موگرینی همچنین در بیانیه خود عادی سازی روابط تجاری با ایران را یکی از بخش های اساسی توافق هسته ای خوانده و خواستار رعایت این بند از سوی جامعه بین المللی شده است. او در این بیانیه که ساعتی بعد از سخنرانی پامپئو منتشر شد نوشته است: ««عاد ... ادامه ...

وزارت نفت از بابک زنجانی درخواست ضرر و زیان کرد

وزارت نفت از بابک زنجانی درخواست ضرر و زیان کرد / وزارت نفت معتقد است بدهی بابک زنجانی به این مجموعه نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان است khabar ... ادامه ...

پرداخت معوقات فرهنگیان و بازنشستگان تا نیمه آذر ماه سال جاری

زمان پرداخت معوقات فرهنگیان و بازنشستگانمدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از پرداخت تمامی معوقات فرهنگیان تا نیمه آذر ماه سال جاری خبر داد و در همین خصوص گفت: براساس مصوبه هیات محترم ت، مقرر شد ۴ هزار میلیارد تومان بصورت اوراق منتشر و بواسطه مجوزهای صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی، از طریق بانک عامل (بانک ملی ایران) تبدیل به پول شده و سپس در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد[email protected]بهترین ها: مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از پرداخت تمامی معوقات فرهنگیان تا نیمهآذر ماه سال جاری خبر داد و در همین خصوص گفت: براساس مصوبه هیات محترم ت، مقرر شد ۴ هزار میلیارد تومان بصورت اوراق منتشر و بواسطه مجوزهای صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی، از طریق بانک عامل (بانک ملی ایران) تبدیل به پول شده و سپس در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد.منصور مجاوری افزود: از این ۴ هزار میلیارد تومان، ۲ هزار میلیارد تومان بابت پاداش بازنشستگان سال ۱۳۹۴، یک هزار میلیارد تومان بابت بدهی به بانکهای عامل بابت بازپرداخت وام دریافتی ... ادامه ...

دوره اصول و فنون مذاکره حرفه ای در وصول مطالبات و تکنیک های و تاکتیک های وصول مطالبات

دوره اصول و فنون مذاکره حرفه ای در وصول مطالبات و تکنیک های و تاکتیک های وصول مطالبات دوره اصول و فنون مذاکره حرفه ای در وصول مطالبات و تکنیک های و تاکتیک های وصول مطالبات قابل توجه مدیران گرامی و پرسنل محترم بازرگانی و فروش دوره اصول و فنون مذاکره حرفه ای در وصول مطالبات و تکنیک ... ادامه متن » ... ادامه ...

پرداخت مطالبات فرهنگیان تا ۱۵ آذر ماه

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش : مطالبات حق دریس ها تا ۱۵ آذر ماه پرداخت می شود. مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش گفت: مطالبات پایان خدمت فرهنگیان سال ۹۴ و حق دریس ها تا ۱۵ آذر ماه پرداخت می شود. به گزارش خبرنگار مهر، محمد فاضل در گردهمایی کارشناسان آموزش و پرورش امور بانوان در جمع خبرنگاران درباره پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال ۹۴ گفت: با مصوبه اخیر ت قرار شد مطالبات فرهنگیان از جمله پاداش بازنشستگان ۹۴ و بخشی مطالبات دیگر همچون حقوق حق دریس ها پرداخت شود. وی افزود:تا ۱۵ آذر ماه مطالبات پرداخت می شود. ... ادامه ...

افشاردوست: باشگاه ها مطالبات معوق بازیکنان را بپردازند

به گزارش ایرنا؛ به تازگی چند بازیکن لیگ برتری با حضور در فدراسیون والیبال از باشگاه هایشان به دلیل متعهد نبودن نسبت به قرارداد با ذینفعان، شکایت کرده و خواستار پیگیری این موضوع شدند.افشاردوست با تایید این گلایه مندی، از ن یتی این بازیکنان به ایرنا خبر داد و افزود: اینکه بازیکن برای گرفتن مطالبات خود به فدراسیون مراجعه و تظلم خواهی کند کار درستی نیست. همانگونه که بازیکنان به تعهدات خود نسبت به باشگاه ها عمل د طرف قرارداد نیز باید به تعهدات متقابل خود عمل کنند.وی ادامه داد: فدراسیون تمام تلاش خود را انجام داده تا مطالبات بازیکنان به موقع پرداخت شود، البته درتمامی موارد مطروح نیز موفق نبوده و به این مهم دست پیدا نکرده ایم.دبیر کل فدراسیون والیبال با بیان اینکه در این ارتباط همچنان به بازیکنان برای دریافت مطالبات از طرق مختلف کمک می کنیم،تصریح کرد: صدور رای کمیته انضباطی به نفع بازیکنان تنها یکی از راه های کمک به آنان است که با آن می توانند دادخواست خود را به محاکم قضایی ارائه کنند.افشار دوست ادامه داد: البته بهتر است تمامی این موارد کاملا دوستانه و در محیط ورزشی مطرح و نسبت به رفع آن اقدا ... ادامه ...

مطالبات حق دریس ها تا ۱۵ آذر ماه پرداخت می شود.

(تکرار): مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش : مطالبات حق دریس ها تا ۱۵ آذر ماه پرداخت می شود. مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش گفت: مطالبات پایان خدمت فرهنگیان سال ۹۴ و حق دریس ها تا ۱۵ آذر ماه پرداخت می شود. به گزارش خبرنگار مهر، محمد فاضل در گردهمایی کارشناسان آموزش و پرورش امور بانوان در جمع خبرنگاران درباره پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال ۹۴ گفت: با مصوبه اخیر ت قرار شد مطالبات فرهنگیان از جمله پاداش بازنشستگان ۹۴ و بخشی مطالبات دیگر همچون حقوق حق دریس ها پرداخت شود. وی افزود:تا ۱۵ آذر ماه مطالبات پرداخت می شود. ... ادامه ...

آ ... ین وعده های وزارت نیرو برای آبرسانی روستایی

آبرسانی در حال حاضر ۲۵ درصد کشور در انتظار آب هستند، بر همین اساس ... ت یازدهم وعده هایی را برای حل این بحران داده به طوری که طرح های آب رسانی به ۳۰۰۰ روستای کشور با جمعیتی نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به صورت جدی از سوی ... ت و وزارت نیرو در حال پی ... ری است. ... ادامه ...

انتقاد ارتباطات از بی اخلاقی برخی کاربران در فضای مجازی

ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرام خود از بی اخلاقی برخی کاربران در فضای مجازی انتقاد کرد. آذری جهرمی در اینستاگرام خود آورده است: "اعتراضاتی در خصوص تعطیلی یک سایت در جریان است. این سایت نشده و وزارت ارتباطات در تعطیلی آن نیز نقشی نداشته است. هر چند اعتراض و پیگیری مطالبات حق مردم است اما ادبیات پیگیری مطالبات بسیار مهم و اثرگذار است". وی همچنین نوشته است که "از خواندن برخی اظهار نظرهای رکیک در ذیل پست مربوط به شهید عزیز محسن حججی شرمسار شدم. در قرآن مسلمانان حتی از دادن به بت های کافران منع شده اند. رعایت ادب حتما اثرگذاری بیشتری در پیگیری مطالبات دارد". ... ادامه ...

پرداخت حق دریس ها و مطالبات بازنشستگان، به زودی

ف الدین احمدی دانش آشتیانی در حاشیه جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش دانش آموزی درباره زمان پرداخت مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: مراحل پرداخت حق دریس ها و مطالبات بازنشستگان در حال انجام است و به زودی محقق می شود. ... ادامه ...

جزئیات اصلاحات بانکی بودجه را ابلاغ کرد

مطالبات بانکها از ت و به تبع آن، مطالبات بانک مرکزی از بانکها همواره موضوعی بحث برانگیز بوده است. بانکها بر این باورند که ت بدهی هایشان را نمی پردازد و به تبع آن، نمی توانند بدهی خود به بانک مرکزی را بپردازند و از سوی دیگر، بر این باورند که اگر ت مطالباتشان را بپردازد، حتما قدرت تسهیلات دهی آنها نیز بالا خواهد رفت. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

درد را از هر طرف بخوانی درد است

محمدخا ... اری بازرس شورای مرکزی وکانون صنفی یکی از موسسان کانون ومدیر مسئول صاحب امتیازقلم هفته نامه توقیف شده قلم معلم:"بخشی از مقاله حکایت از دل تا قلم: “درد” را از هر طرف بخوانی درد است!"ا ین روزها کاسه صبر جامعه بازنشستگان به سر آمده و بسیاری از آنان از شرایط موجود ناراضی اند هر چند وزارت اموزش و پرورش و صتدوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاکید کرده اند که مشکلات این قشر به زودی حل شده و انان نیز همچون معلمان با اجرای طرح رتبه بندی به حقوق حقه خود خواهند رسید اما بدون شک با شعار هیچ چیز حل نخواهد شد و بازنشستگان منتشرند گامهای عملی ببینند که از سوی ... ت برای تقویت و ارتقاء جایگاه معلم و فرهن ... ان بازنشستهبرداشته شود این مطالبات که محصول نگرش ناصواب تصمیم سازان و صاحبان منصب در ... ت های پیشین و سبب تحمیل شرایطی بسیار تلخ و ناعادلانه بر زند ... فرهن ... ان بازنشسته بوده است باید با تصمیم ... ری نمایندگان خانه ملت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت ارتقاء معیشت بازنشستگان اخذ گردد'"نصر الله خلیلی http://vajenews.ir/2016/02/01/حکایت-از-دل-تا-قلم-درد-را-از-هر-طرف-بخوا/ ... ادامه ...

کشف شبکه ... ید و فروش-رشته پزشکی و دام پزشکی

یک مقام مسئول به مهر خبر داد؛ شبکه ... ید و فروش مقاله کشف شد/ احضار متخلفان به کمیته های اخلاق قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از کشف شبکه ... ید و فروش مقاله داخلی و خارجی در ارتباط با تخلف چند محقق ایرانی خبر داد و گفت: فردا جلسه اضطراری کمیته اخلاق برگزار می شود. ... شاهین ... زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به تاز ... گزارشی در مجله اشپرینگر نیچر به چاپ رسیده که از میان ۵۸۰ مقاله رد شده که دچار مشکل تقلب علمی هستند، ۵۸ مقاله ایرانی هستند. ... ادامه ...

۴تا ۵میلیون بیمار مبتلا به دیابت در ایران زند ... می کنند

این آمار تلخ را یک مقام مسئول در وزارت بهداشت به مناسبت روز جهانی دیابت عنوان کرد و گفت: 35درصد قطع عضوهایی که غیراز حوادث در کشور به وقوع می پیوندد، مربوط به مبتلایان به دیابت است. به گفته مدیر برنامه دیابت وزارت بهداشت، 80درصد مرگ های ناشی از دیابت مربوط به کشورهای جهان سوم است و استان های یزد و بوشهر دارای بیشترین شیوع بیماری دیابت در کشور هستند، البته در کلان ... ای بالای یک میلیون نفر جمعیت وضعیت متفاوت است و تعداد دیابتی ها به مراتب نسبت به ... ای دیگر افزایش نشان می دهد. چند روز پیش از این نیز دبیر کمیسیون های انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت از ابتلای 500هزار ایرانی به دیابت نوع یک و ضرورت آموزش مربیان بهداشت و معلمان مدارس خبر داده و گفته بود : دیابت نوع یک در سنین مدرسه آغاز می شود اما از میزان شیوع آن میان دانش آموزان آماردقیقی وجود ندارد و درصورت ابتلای دانش آموزی به دیابت نوع یک؛ وظیفه والدین است که این موضوع را به مدیر و مسئولان مدرسه یا دبیرستان اطلاع دهند تااقدامات لازم درباره مراقبت ازدانش آموزان بیمار به عمل آید. این هشدار ها را باید کنار هشدار چند روز قبل ... بهداشت درباره ... ادامه ...

آیت الله علم الهدی: در مشهد از مطالبات مردم سوء استفاده شد

سبزوار- ایرنا- ولی فقیه در اسان رضوی گفت: در روز پنجشنبه مشهد که از سوی مرجعی ناشناس به صورت غیرقانونی برنامه ریزی شده بود، عده ای از مطالبات مردم سوء استفاده د. ... ادامه ...

مسئولان رسیدگی به مطالبات مردم را در اولویت قرار دهند/ دشمنان با تحریک بخشی از جامعه اختلاف ایجاد می کنند

دبیر کل جامعه ی ین گفت: ضروری است مسئولان رسیدگی به مطالبات به حق مردم را در اولویت کار خود قرار دهند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

اختلاف نظر مسئولان کشور در تعداد مشترکان فعال تلفن همراه

وزارت ارتباطات طی گزارش اخیر خود که به شکل دوره ای اقدام به بررسی وضعیت ارتباطات داخلی کشور می کند گفته است که بالغ بر ۷۸ میلیون مشترک فعال موبایل داریم در حالی که رئیس پلیس فتا نظر دیگری دارد.به گزارش ایتنا از تسنیم، چندی نیست که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همت دفتر بررسی های فنی - اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری خود اقدام به انتشار گزارش وضعیت ارتباطات داخلی کشور کرده است.در این گزارش که به صورت دوره ای جهت ارزی ... وضعیت ارتباطی و رقابتی اپراتورها با یکدیگر منتشر می شود، به صراحت در بخش مربوط به تلفن همراه گفته است که مجموع خطوط واگذار شده تا پایان شهریور ماه سال جاری (آ ... ین آمار) بالغ بر ۱۵۰ میلیون و ۲۳۰ هزار بوده است.همین گزارش به صراحت گفته که از این میزان سیم کارت واگذار شده بالغ بر ۷۸ میلیون و ۸۰۵ هزار مشترک فعال شده اند و ضریب نفوذ نسبت به جمعیت کشور ۹۸.۹ درصد شده است.بنابراین می توان طبق گزارش تحلیلی وزارت ارتباطات به این نتیجه رسید که در حال حاضر حدودا ۷۲ میلیون سیم کارت غیرفعال از مجموع خطوط واگذار شده توسط اپراتورهای موبایل در کشور وجود دارد.با این حال، رئیس پل ... ادامه ...

دومین جلسه کمیته انطباق امور موسسات پزشکی با شرع مقدس در ... علوم پزشکی یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت ، جلسه کمیته انطباق امور موسسات پزشکی با شرع مقدس در ... با حضور ... دهقانی س ... رست معاون دانشجویی فرهن ... ، حجت ال ... والمسلمین زارع مسئول نهاد نمایند ... ... ... ی در ... ، مدیر امور فرهن ... و معاونین فرهن ... دانشکده ها و کارشناسان فرهن ... در تاریخ 25/8/95 در محل سالن کنفرانس معاونت دانشجویی فرهن ... برگزار شد. ... دهقانی س ... رست معاونت دانشجویی فرهن ... در این جلسه گفت: در پی ابلاغ دستورالعمل برگزاری جلسات کمیته انطباق امور موسسات پزشکی با شرع ... در ... از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دومین جلسه این کمیته با هدف انطباق امور درمانی بهداشتی و آموزش پزشکی با موازین شرع ... برگزار میشود در ادامه حجت ال ... زارع مسئول نهاد ... ی در ... ضمن تأکید ی ... ان سازی پوشش دانشجویان در دانشکده ها و واحدهای مختلف درمانی،مقرر گردید دانشجویانی که از نظر اخلاق و پوشش مناسب در ... و کلاس درس حضور پیدا میکنند مورد تشویق قرار ... رند . لینک خبر ... ادامه ...

چرا جامعه تشنه ... بابک زنجانی نیست؟

چرا جامعه تشنه ... بابک زنجانی نیست؟اولویت مردم بازپس گرفتن مبلغ واریز نشده به خزانه و شناسایی یا معرفی هم دستان احتمالی است نه این که بابک زنجانی کی ... می شود...عصر ایران؛ مهرداد خدیر- یک هفته پس از تأیید نهایی حکم ... بابک زنجانی متهم ردیف اول بدهی کلان نفتی احساس نمی شود که جامعه برای اجرای این حکم ،عطش داشته باشد یا برای آن روز شماری کند. ... ادامه ...

برنامه وزارت کشور برای ز له بالاتر از ۶ریشتر در تهران

برنامه وزارت کشور برای ز له بالاتر از ۶ریشتر در تهران/ ۲۰استان مسئول کمک به پایتخت در شرایط بحرانی کشور گفت: برای ز له ۶ریشتر در تهران یک برنامه داریم و برای ریشترهای بالاتر هم برنامه های دیگری داریم.، عبدالرضا رحمانی فضلی کشور در برنامه نگاه یک درباره آ ین وضعیت ز له دهبنان کرمان، اظهار کرد: کرمان یکی از استان های است که در این ایام ز له های زیادی در آن به وقوع پیوست، آ ین ز له در کوهبنان بود که موجب بیش از ۳۰۰ واحد با درصد ت یب ۲۰ تا ۱۰۰ درصد شد.وی با اشاره به تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران در همان لحظات اولیه وقوع ز له، گفت: یک شب قبل از ز له کرمان، در تهران هم ز له اتفاق افتاد. ما آمادگی کاملی داشتیم و هماهنگی ها با همه ارگان های عضو ستاد مدیریت بحران انجام شده بود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

باید مقابل بدعهدی قدرت های فرامنطقه ای بایستیم

قاسمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد /با مشکلاتی در بخش مبادلات بانکی مواجهیم/ پیگیری سدسازی ترکیه و افغانستان در مرزهای ایران سخنگوی وزارت خارجه از تشکیل کمیته آب در وزارت امور خارجه خبرداد و گفت: این کمیته زیر نظر معاونت بین الملل وزارت امور خارجه تشکیل و به زودی نشست های آن آغاز می شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع سدسازی ترکیه و افغانستان در مرزهای کشور اظهار داشت: وزارت خارجه با دقت و حوصله و با کمک تیمهای حقوقی متخصص فعال در وزارتخانه ها این نوع موضوعات را زیر نظر دارد و آنها را رصد و دنبال می کند. ادامه مطلب ... ادامه ...

ناگفته های رئیس بانک مرکزی از ارتباط با زنجانی و ضراب

- همشهری آنلاین: رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: بابک زنجانی با ما در بانک مرکزی کاری نداشت. طرف حساب ِ وزارت نفت بود. نفت ما را ی نمی ید ایشان برای ما نفت می فروخت. ... ادامه ...

قاتل پرسپولیس، میهمان ف پاسی شد

خبرگزاری تسنیم: به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، مراسم قرعه کشی مرحله دوم جام حذفی امروز (چهارشنبه) با حضور سعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات، فریبرز محمودزاده، مسئول لیگ یک، مهرداد شفیعی مسئول لیگ دسته دوم ... ... ادامه ...

چه شرکتی ثبت کنیم (قیمت سوم)

موسسه حقوقی پارسه با در نظر گرفتن کلیه نیازهای حقوقی متقاضیان ثبت شرکت ها به تشریح و معرفی انواع شرکت ها و نحوه ثبت شرکت ها پرداخته، متقاضیان گرامی ثبت شرکت این امکان را دارند که جهت ب اطلاعات مورد نیاز خود در ارتباط با چگونگی ثبت شرکت و روند و امور اداری ثبت شرکت ها و اطلاع کامل از نحوه ارائه خدمات ثبت شرکت پارسه با شماره تلفن 02122883230 تماس گرفته و مشاوره رایگان حقوقی در حوزه ثبت شرکت دریافت نمایند و همچنین با محول نمودن امور ثبت شرکت خود به موسسه حقوقی پارسه نهایت آرامش خاطر، از نحوه ارائه خدمات ثبت شرکت را ب نمایند.شرکت های مختلط به شرکت هایی گفته می شود که شامل شرکای ضامن و غیر ضامن هستند، شرکای ضامن مسئولیتشان نامحدود و تضامنی است، اما مسئولیت شرکای غیر ضامن محدود به سرمایه خود در شرکت هستنده یعنی فقط در حدود سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و دیون شرکت خواهند بود.شرکت مختلط غیرسهامیشرکت مختلط غیر سهامی، به شرکتی خطاب می شود که جهت امور تجاری، در تحت عنوانی خاص، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام تشکیل می گردد. شریک ضامن مسئول کلیه بدهی های ... ادامه ...

، و عربستان سه ضلع حوادث اخیر کشور هستند

حجت ال منتظری،دادستان کل کشور امروز در همایش مطالبات ی با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: اغت ات کشور پروژه ای است که چند سال پیش طراحی شده و طراح اصلی آن مایکل دی آندریای یی، مسئول سابق مبارزه با تروریسم در سازمان سیاه است که از سه ضلع ، و عربستان تشکیل شده است. وی افزود: برنامه ریزی آن را و هزینه اش را عربستان می دهد؛ کمپینی با موضوع گرانی و یا بازنشستگان راه انداخته اند و در این کمپین سلطنت طلبان و منافقین حضور دارند. ... ادامه ...

فرصت سه روزه afc به استقلال و پرسپولیس

ایسنا: مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ می گوید باشگاه های استقلال و پرسپولیس تا سه روز آینده باید حدود هشت میلیارد تومان از بدهی هایشان را تسویه کنند تا از لیگ قهرمانان آسیا حذف نشوند. ... ... ادامه ...

تشریح اقدامات در پرونده بابک زنجانی

روابط عمومی بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی در باره فعالیت های اقتصادی زنجانی و شرکت ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

وزارت نفت از بابک زنجانی درخواست ضرر و زیان کرد

وزارت نفت از بابک زنجانی درخواست ضرر و زیان کرد / وزارت نفت معتقد است بدهی بابک زنجانی به این مجموعه نزدیک به ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان است khabar ... ادامه ...

را اری که موقتا سرخ ها را آسیایی کرد!

ایسنا: بدهی هنگفت باشگاه های استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی بر ی پوشیده نیست اما وزارت ورزش در آ ین ساعات منتهی به دریافت اسناد و مدارک از سوی کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای مدعی شد که مشکل این سه تیم حل شده و در فصل ... ... ادامه ...

آوار 6 میلیاردی بر سر پرسپولیس

مهاجم و م ع سابق پرسپولیس با شکایت به کمیته تعیین وضعیت ، این باشگاه را به پرداخت مطالبات خود محکوم د. ... ادامه ...

وزارت خارجه : ایران با جلسه ای ویژه در سطح عالی با ت ترامپ موافقت نکرد

وزارت خارجه روز تایید کرد که ایران حاضر به پذیرش دیداری ویژه و در سطح عالی با ت ترامپ در طول مجمع عمومی سازمان ملل نشده است. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab.ir) : وزارت خارجه روز تایید کرد که ایران حاضر به پذیرش دیداری ویژه و در سطح عالی با ت ترامپ در طول مجمع عمومی سازمان ملل نشده است.به گزارش «انتخاب»؛ سخنگوی وزارت خارجه حاضر به افشای هویت مقام خاصی که قرار بود در این جلسه شرکت کند نشد.پیش از این ر تیلرسون خارجه امریکا با محمدجواد ظریف خارجه ایران در حاشیه نشست پنج بعلاوه یک، دیدار داشت.مسئولان ایرانی روز یکشنبه اعلام د که حاضر به دیدار با ترامپ نشده است.سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ به سئوالی در این باره که آیا روایت مقامات ایرانی از درخواست دیدار و رد آن از سوی تهران صحیح بود، گفت «بله».وی به صراحت به ایا سئوال پاسخ نگفت که ایا ترامپ در این جلسه قرار بوده شرکت کند یا نه اما تاکید کرد که ایرانی ها پیشنهاد دیدار با مقامات امریکایی را نپذیرفتند. ... ادامه ...

١٠٨ بد ... ار ١٠٠٠ میلیاردی

١١٠ هزار میلیارد دلار معوقات بانکی، سوخت شده است؟١٠٨ بد ... ار ١٠٠٠ میلیار رق: عضو هیأت رئیسه مجلس در یکی از سخنرانی های اخیر خود گفته: «با اینکه بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است، بانک ها دنبال معوقه های میلیاردی نمی روند». احمد ... آبادی فراهانی گفته: (این عملکرد بانک ها) در شرایطی است که اگر یک شهروند عادی وام ب ... رد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک ها آبروی طرف را می برند. با بررسی آنچه این ... مجلس می گوید، به طور متوسط به هر یک از بد ... اران بانکی، هزار میلیارد تومان بدهی تعلق می ... رد. رقمی که به قدر کفایت آن قدر بزرگ هست که نتوان به راحتی چشم روی آن بست. پیش تر تعداد این بد ... اران بانکی از سوی رئیس ... ت های نهم و دهم، ٥٠٠ نفر اعلام شده بود که بارها از سوی او تهدید شد این اسامی را از جیب خود درمی آورد، اما در نهایت این اسامی را در جیب خود محفوظ داشت و ... ت و سیستم بانکی را همان طور تحویل ... ت یازدهم داد. با روی کار آمدن ... ت یازدهم، همان اوایل کار، معاون اول رئیس جمهور خبر از ارسال اسامی ٥٧٠ بد ... ار دانه درشت به دستگاه قضائی کشور داد. اسامی ای که پیش تر به دلایلی نامشخص از سوی ... ادامه ...

اخذ مالیات از کارگران آزاد، از ثروتمندان ممنوع!

اخذ مالیات از کارگران آزاد، از ثروتمندان ممنوع!کلاه سازمان امور مالیاتی برای بانک ها پشم ندارد رئیس کل سازمان امور مالیاتی در تهدیدی آشکار گفته بود، در صورتی که بانک ها اطلاعات حساب ها را ندهند، اسامی آنها را منتشر می کند اما با گذشت ۱۵روز نه بانک ها این تهدید را جدی گرفتند و نه وعده رئیس کل محقق شد . نکته جالب تر آنکه حتی بانک های تی که زیرنظر وزارت اقتصاد هستند هم به هشدار سازمان امور مالیاتی ( یکی از بخش های وزارت اقتصاد) بی تفاوت هستند. ... ادامه ...

وزارت حمل و نقل چین اعلام کرد نفتکش ایرانی پس از 6 روز همچنان در آتش می سوزد

وزارت حمل و نقل چین اعلام فتکش ایرانی پس از 6 روز همچنان در آتش می سوزد/ تقویت احتمال انفجار و غرق شدن با سرریز نفت از روی کشتی وزارت حمل و نقل چین اعلام کرد در حال حاضر که ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی است نفت ریخته روی بدنه نفتکش سرریز می شود و آب اطراف آن را شعله های آتش احاطه کرده به همین دلیل احتمال انفجار و غرق شدن تانکر سانچی بیشتر شده است. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز،وزارت حمل ونقل چین طی بیانیه ای اعلام کرد: قایق های نجات همچنان در آب های مواج دریای چین به دنبال پیدا خدمه های نفتکش ایرانی هستند. این نفتکش با یک میلیون بشکه نفت شش روز پیش در آب های دریای چین با یک کشتی حامل غلات که از به چین می آمد شبانه برخورد کرد. این کشتی در حال حاضر در آستانه انفجار و غرق شدن است. در حال حاضر نجات و جستجوی خدمه ها تحت تأثیر تانکر سوزانی که پس از شش روز خاموش نشده قرار گرفته و شرایط را بسیار سخت کرده است. وزارت حمل ونقل چین در این بیانیه گفته است:در حال حاضر نفت ریخته روی بدنه کشتی سرریز می شود و آب اطراف آن را شعله های آتش احاطه کرده به همین دلیل احتمال انفجار و غرق شدن تان ... ادامه ...

مشاهده نور عجیب در آسمان مسجدسلیمان

چهارشنبه و پنجشنبه ۲۹،۳۰آذر ماه تکه نور قرمز رنگ عجیبی مانند قرمزی هنگام غروب افتاب در سمت غرب اسمان چندین بار ظاهر و پس از گذشت ساعتی ناپدید شد ،این پدید در استان های ایلام ،خوزستان،کرمانشاه مشاهده شده و در بعضی مناطق همراه با شنیدن صداهایی بوده است ،من خودم به شخصه نور دیدم ولی ص نشنیدم ،به گفته مسئول امنیتی وزارت کشور هیچ گونه گزارش رسمی در این مورد به این نهاد ارسال نشده ،حال باید این سوال را پرسید که این نور چه بود و آیا ارتباطی با پروژه ها داشته است یا خیر ؟؟؟ ... ادامه ...

طرح جدید وزارت کار برای کار رایگان بیکاران

طرح جدید وزارت کار برای کار رایگان بیکارانعضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از ابلاغ ناگهانی دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» گفت:این طرح که همان طرح شاگردی گذشته است مجدداً با تغییر عنوان بهه استان ها ابلاغ شده تا یک سال از کارگران بیکار بدون حقوق بیگاری بکشند.طرح جدید وزارت کار برای کارطرح جدید وزارت کار برای کار , عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از ابلاغ ناگهانی دستورالعمل « مهارت آموزینیروی کار حین اشتغال» گفت:این طرح که همان طرح شاگردیگذشته است مجدداً با تغییر عنوان به استان ها ابلاغ شده تا یک سال از کارگران بیکار بدون حقوق بیگاری بکشند.علی خ ، عضو کارگری شورای عالی کار، در واکنش به ابلاغ دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» گفت:در حالی که جامعه کارگری در حال بررسی طرح کارورزی بود، در تاریخ 13 اردیبهشت سال جاریدستورالعملی با استناد به بند 5 شورای عالی اشتغال تحت عنوان« مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی»از سوی ربیعی به مدیران کل ادارات کار سراسر استان ها ابلاغ شده است.طرح جدید وزارت کار برای کارهمان طرح شاگردی استعضو کارگری شورای عالی ک ... ادامه ...

دادستان کل کشور در قم: ، و عربستان سه ضلع حوادث اخیر کشور هستند

دادستان کل کشور گفت:حوادث اخیر کشور،پروژه ای از پیش طراحی شده است که ، و عربستان سه ضلع آن هستند. حجت ال منتظری،دادستان کل کشور امروز در همایش مطالبات ی با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: اغت ات کشور پروژه ای است که چند سال پیش طراحی شده و طراح اصلی آن مایکل دی آندریای یی، مسئول سابق مبارزه با تروریسم در سازمان سیاه است که از سه ضلع ، و عربستان تشکیل شده است. وی افزود: برنامه ریزی آن را و هزینه اش را عربستان می دهد؛ کمپینی با موضوع گرانی و یا بازنشستگان راه انداخته اند و در این کمپین سلطنت طلبان و منافقین حضور دارند. دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: دو طرح تونسی و لیبیایی شکل داده اند. با ارزیاب های که به عمل آورده اند دیدند طرح تونسی در ایران جوابگو نیست به طرح دوم روی آورده اند که دارای چند فاز است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

درگوشی های بورسی دوشنبه 1395/9/15

سنگ اهنی ها سنگ آهنی ها موظف به تسویه حساب حق انتفاع شدند؛ طبق لایحه بودجه ۱۳۹۶، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است ... اج کننده سنگ آهنگ که پروانه بهره برداری آنها به نام ایمیدرو است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق را تا پایان سال ۱۳۹۵ به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند خمحور به گفته مدیرعامل شرکت تولید خودرو محور این شرکت قصد توسعه کمی و کیفی خط تولید خود برای سال مالی آتی را در برنامه دارد.مدیرعامل خمحور در خصوص رایزنی با شرکای قطعه ساز خارجی گفت: در چهارچوب طرح کلی ایران خودرو و ایران خودرو دیزل در حال رایزنی با شرکای قطعه ساز خارجی هستیم. ما نیز جلساتی را داشتیم، اما مشارکت ما با خارجی ها نیز در راستای قراردادهای ایران خودرو خواهد بود. ... ادامه ...

اعتصاب شاگردان ویسی به روز دوم کشیده شد

بازیکنان تیم فوتبال استقلال خوزستان به نشانه اعتراض نسبت به عدم پرداخت مطالبات در تمرین امروز این تیم حاضر نشدند. به گزارش خبرنگار ایسنا - منطقه خوزستان، در حالی که قرار بود از ساعت 15 امروز ( ) تمرین استقلال خوزستان در زمین اختصاصی این باشگاه برگزار شود، بازیکنان این تیم در محل تمرین حاضر نشدند و کادر فنی تیم نیز که به محل تمرین آمده بود پس از عدم حضور بازیکنان، محل تمرین را ترک د.بازیکنان تیم فوتبال استقلال خوزستان روز گذشته (دوشنبه) نیز در محل تمرین حاضر شدند ولی باتوجه به عدم پرداخت مطالبات از سوی باشگاه و همچنین مشکلاتی که این تیم همچنان با آن دست و پنجه نرم می کند، از حضور در تمرین سرباز زدند.در فصل جاری برای دومین بار است که استقلالی ها دست به اعتصاب می زنند.عبدالله ویسی نیز روز گذشته در مصاحبه با ایسنا نسبت به مشکلات بسیار استقلال خوزستان و این که این باشگاه مالک و صاحبی ندارد که بتواند مشکلات را حل کند، واکنش نشان داده بود. ... ادامه ...

دشمنان از شفافیت بخشی صداوسیما به شدت عصبانی هستند/رسانه ملی نشان داد اغت گران آرامش و امنیت را نشانه گرفته اند

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب ی گفت: صداسیما متعهدانه مشخص کرد افرادی که اغت می کنند، مطالبات اقتصادی ندارند بلکه آرامش، امنیت و کلیات نظام را نشانه گرفته اند. پرویز سروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب ی در گفت وگو ، با اشاره به هجمه ها علیه سازمان صداوسیما، اظهار کرد: مهمترین مسئله ای که باعث شد مردم برای پایان دادن به فتنه ها و اغت ات اخیر وارد معرکه شوند، شفافیت بخشی صداوسیما بود. وی ادامه داد: صدا و سیما متعهدانه مشخص کرد افرادی که اغت می کنند، مطالبات اقتصادی ندارند بلکه آرامش، امنیت و کلیات نظام را نشانه گرفته اند. دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب ی تاکید کرد: صداوسیما نشان داد که بحث اغت گران براندازی و ساختارشکنی است و تفاوت جدی با انی دارد که مطالبات معیشتی دارند. سروری اضافه کرد: ابهامی در روز های اول بر ای مردم وجود داشت که این مطالبات اقتصادی و معیشتی است، اما اقدامات صداوسیما این ابهامات را رفع کرد و مردم رفتار های اغت گران را مخل امنیت و براندازانه تشخیص دادند به همین دلیل شاهد یک شبه انقلاب در مردم بودیم. وی با اشاره به اینکه مردم در روستاها، شهر ها و مناطق مختلف مشتاقانه برای دفاع ... ادامه ...

ظرفیت های جدید قانونی وصول مطالبات در بانک صادرات ایران

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

، و عربستان سه ضلع حوادث اخیر کشور هستند

؛حجت ال منتظری،دادستان کل کشور امروز در همایش مطالبات ی با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: اغت ات کشور پروژه ای است که چند سال پیش طراحی شده و طراح اصلی آن مایکل دی آندریای یی، مسئول سابق مبارزه با تروریسم در سازمان سیاه است که از سه ضلع ، و عربستان تشکیل شده است. وی افزود: برنامه ریزی آن را و هزینه اش را عربستان می دهد؛ کمپینی با موضوع گرانی و یا بازنشستگان راه انداخته اند و در این کمپین سلطنت طلبان و منافقین حضور دارند. ... ادامه ...

چک ۳ میلیاردی، برای استقلال خوزستانی ها دردسرساز شد

باشگاه استقلال خوزستان با دادن چک سه میلیاردی به بازیکنان خود، حق فسخ قرارداد را از آن ها گرفته اما کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال نظر دیگری دارد.به گزارش ایسنا، بازیکنان و کادرفنی تیم فوتبال استقلال خوزستان، لیگ شانزدهم را با مشکلات عمده مالی به پایان رساندند و بعد از پشت سر گذاشتن چند مرحله اعتصاب و لغو سفر برای بازی با الهلال عربستان توانستند تا حدودی به خواسته های خود برسند.بازیکنان برای دریافت مطالبات خود، چک سه میلیارد تومانی دریافت کرده اند اما مساله ای که مشکل ساز شده، تاریخ این چک است. در حالی که بر اساس اعلام سازمان لیگ، فصل جدید مسابقات از اوایل مرداد آغاز می شود، تاریخ چکی که دست کاپیتان استقلال خوزستان است، به ۳۰ تیر بر می گردد. از همین رو باشگاه استقلال خوزستان با این استدلال که مطالبات بازیکنان، پرداخت شده، اجازه فسخ قرارداد و پیوستن به تیم جدید را نمی دهد.در حال حاضر یازده بازیکن این تیم آزاد محسوب می شوند اما با آمدن عبدالله ویسی، مذاکره برای ماندن آنها آغاز شده است. بازیکنانی که آزاد نیستند نیز ساز ج کوک کرده اند و می خواهند با تکیه بر قانون فسخ ... ادامه ...

اعلام تحویل اطلاعات تکمیلی کد اخلاق به مسئول کمیته کد اخلاق

قابل توجه دانشجویانبنابر اعلام خانم نادعلی پور ـ مسئول کمیته اخلاق واحد ـ دانشجویان متقاضی کد اخلاق، باید حداکثر تا تاریخ 19 دادماه جهت تکمیل پرونده خود، فرم زیر را پر نموده و تحویل ایشان دهند.فرم تکمیل اطلاعات (سایت پرشین گیگ)؛ (سایت ترین بیت) ... ادامه ...

قیمت برق خانگی دوباره چقدر گران شد؟!

افزایش قیمت برقیک مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به افزایش قیمت برق ،اعلام کرد: از ابتدای مردادماه امسال، ۱۰ درصد افزایش بر روی تعرفه های برق لحاظ شده است.علیرضا احمدیزدی با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت نصب شده نیروگاهی کل کشور به بیش از ۷۴ هزار م ات رسیده است،گفت: در حال حاضر، بخشی از نیروگاه های کشور با توجه به پایان عمر مفید از رده خارج شده اند و این در حالی است،که نیاز مصرف شبکه سراسری در تابستان امسال، در ۳۰ تیرماه جاری ۵۲ هزار و ۶۹۷ م ات بوده است.معاون مدیریت مصرف برق شرکت توانیر با اشاره به همکاری ۳۳ میلیون مشترک صنعت برق در مدیریت مصرف بهینه،تصریح کرد: اگر همکاری مشترکان صنعت برق نبود، حدود ۳ هزار م ات خاموشی داشتیم.این مقام مسئول همچنین به شبکه های فرسوده برق و اتلاف انرژی اشاره کرد،و افزود: با توجه به مشکلات نقدینگی که گریبانگیر صنعت برق شده است،فرصت بازسازی ایجاد نشد؛ ولی امیدواریم این عقب ماندگی ها جبران شود.معاون مدیریت مصرف برق توانیر افزود: اگر مشترکان در بهینه سازی مصرف همکاری داشته باشند؛مشکلات شبکه های فرسوده هم مدیریت می شود.وی درباره افزایش میزان مصرف برق در کشور،تا ... ادامه ...

... کارگران نی بر کشت و صنعت هفت تپه

شوش - ایرنا - جمعی از کارگران نی بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صبح پنجشنبه در مقابل این شرکت ... ... د. به گزارش ایرنا این کارگران معترض که از نی بران بومی منطقه می باشند در این ... اعلام داشتند حقوق و مطالبات آنها به درستی از سوی این شرکت پرداخت نمی شود.یکی از این کارگران در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار ایرنا تعداد ... کنندگان را بیش از 500 نفر عنوان کرد و گفت:شرکت نیشکر هفت تپه حقوق کارگران نی بر بومی را ناقص و کم پرداخت کرده و این امر موجب اعتراض آنها شده است.وی افزود: برخی کارگران نی بر که در شرایط بسیار سخت در مزارع نیشکر مشغول کار هستند بابت یک ماه کار رقم ناچیزی بعضا هشت میلیون ریال دریافت کرده اند.در پی ... کارگران نی بر در ورودی شرکت نیشکر هفت تپه نیروی انتظامی در محل حاضر شده و چند تن از مسئولان اداری شرکت نیز در حال گفت و گو با آنان هستند.اوا ... مهرماه نیز پیمانکاران طرف قرار داد این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود اعتراض ... د.تعداد افراد شاغل در این واحد بزرگ کشت و صنعت حدود چهار هزار نفر اعلام شده است که در بخش های مختلف به صورت رسمی ، پیمانی ، قراردادی و نیز موقت مشغول بکار هستند.کشت ... ادامه ...

دشمنان با ایجاد اختلاف از مطالبات بحق مردم سوءاستفاده د

مجمع نمایندگان لرستان با صدور بیانیه ای ضمن اعلام پیگیری مطالبات مردم لرستان، از آنان خواستند با هوشیاری تمام توطئه های دشمنان را خنثی کنند.متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

، و عربستان سه ضلع حوادث اخیر کشور هستند

؛حجت ال منتظری،دادستان کل کشور امروز در همایش مطالبات ی با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: اغت ات کشور پروژه ای است که چند سال پیش طراحی شده و طراح اصلی آن مایکل دی آندریای یی، مسئول سابق مبارزه با تروریسم در سازمان سیاه است که از سه ضلع ، و عربستان تشکیل شده است. وی افزود: برنامه ریزی آن را و هزینه اش را عربستان می دهد؛ کمپینی با موضوع گرانی و یا بازنشستگان راه انداخته اند و در این کمپین سلطنت طلبان و منافقین حضور دارند. ... ادامه ...

مطالبات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به حق است

فرماندار شوش گفت: تاخیر در پرداخت حقوق کارگران و پرداخت مستحقات بیمه بازنشستگان از مطالبات به حق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که پرداخت خواهد شد. رضا نجاتی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شوش خواستار توجه بخش خصوصی به مطالبات کارگران شد و اظهار کرد: تعداد 350نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر بازنشسته شده اند که پرونده بازنشستگی آنها به دلیل پرداخت نشدن 4درصد بیمه به تعویق افتاده است.وی ادامه داد: نشست هایی در این رابطه با مسئولان بیمه و هیات مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار شده است و مقرر شد توافقی در رابطه با پرداخت 4درصد بیمه صورت بگیرد.رئیس شورای تامین شوش تصریح کرد: هیات مدیره شرکت در رابطه با پرداخت 4درصد بازنشستگان و حقوق کارگران اقداماتی انجام داده اند ولی این اقدمات کافی نیست.وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در رابطه با پرداخت مطالبات کارگران تصریح کرد: بخشی از مطالبات و مستحقات کارگران طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد.فرماندار شوش از صبر و همکاری کارگران این شرکت تقدیر کرد و بیان کرد: کارگران قشر زحمتکشی هستند که از لحاظ اقتصادی باید به در آمد آنه ... ادامه ...

طلبکارن گروه ملی فولاد ایران خواستار دریافت بدهی خود از این شرکت شدند

اهواز - ایرنا - جمعی از طلبکاران از شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران صبح روز یکشنبه در مقابل دفتر مدیریت این شرکت در اهواز د و خواستار دریافت طلب خود از سوی این شرکت شدند. به گزارش ایرنا این با حضور 30 نفر از فروشندگان و سازندگان قطعات یدکی به شرکت گروه ملی فولاد انجام شد که آنها عنوان د مدت سه سال است مطالبات خود را دریافت نکرده اند.یکی از کنندگان که خواست نامش فاش نشود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: تعداد بستانکاران از این شرکت به حدود 100 نفر می رسد که هنوز طلب خود را دریافت نکرده اند.وی افزود: گروه ملی بابت یداری قطعات یدکی کارخانه یا سفارش قطعات به کارگاه ها از سال 93 تاکنون پولی به ما نداده است.وی توضیح داد: گفته می شود که پس از پرونده سه هزار میلیارد تومانی، مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال این شرکت که به واسطه مه آفرید خسروی (معروف به منصور آریا) با پرونده مرتبط بود، توسط دادگستری بلوکه شده که این مبلغ می بایست پس از انتقال مالکیت کارخانه به بانک ملی آزاد می شد اما این مبلغ تاکنون از سوی دادگستری آزاد نشده است.در این مسئول دفتر مدیر عامل و مدیر ید در میان کنندگان حضور پیدا کرد و پرداخت ... ادامه ...

سنای : طرح اصلاح فعلا آماده نیست

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که برخی سناتورهای یی که در حال کار بر روی طرح اصلاح هستند اعلام کرده اند که این طرح در ماه ژانویه نیز آماده نخواهد شد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این سناتورهای یی اعلام د که در حال گفت و گو با مقامات کاخ سفید و شرکای اروپایی در این باره هستند.در ماه اکتبر ترامپ پایبندی ایرام به را تایید نکرد و بنابر قانون، کنگره 60 روز مهلت یافت تا در مورد بازگرداندن تحریم های هسته ای ایران تصمیم بگیرد که تاکنون کنگره نتوانسته به تصمیم جامعی در این باره برسد.باب کورکر، رییس کمیته روابط خارجی سنا در این باره گفت: کار در حال انجام است، ما و کاخ سفید به نحوه مناسبی با شرکای اروپایی خود در این باره همکاری می کنیم.وی افزود: من به کاخ سفید میروم تا در این باره با اعضای شورای امنیت ملی دیدار و گفت وگو کنم.بن کاردین، نایب رییس این کمیته نیز در مورد زمان معرفی طرح اصلاح به صحن علنی گفت: ما هیچ ضرب الاجل مشخصی در این باره نداریم.منبع: ایسنا ... ادامه ...

جاسوس هسته ای چگونه اطلاعات را از خارج می کرد؟

عبدالرسول دری اصفهانیکه از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای بود به جرم جاسوسی به پنج سال حبس محکوم شده است. یکی از اتهامات او ضبط محتوای مذاکرات محرمانه هسته ای با ساعت مچی و ارسال آن به یکی از دستگاه های جاسوسی انگلیس است. گفتنی است؛ دری اصفهانی پیش از انقلاب با کمیته خزانه داری ایالات متحده همکاری می کرد و پس از انقلاب به استخدام وزارت دفاع در آمد و مسئولیت رسیدگی به مطالبات ایران از را بر عهده می گیرد. بعد از مدتی وزارت دفاع در می یابد که در محاکم و دعاوی بین ایران و ، به رغم مستندات و مدارک قوی، به علت عدم ارائه دفاعیات لازم آرای صادره به نفع است به همین جهت وی از وزارت دفاع ا اج می شود و به کانادا می رود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

توضیحات مدیر عامل گروه ملی فولاد درباره معوقات حقوقی و بدهی های این شرکت

اهواز- ایرنا- مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت: پرداخت حقوق معوق کارگران و بدهی های این شرکت به قطعه سازان در اولویت بوده و با آزاد شدن یک هزار و 500 میلیارد ریال از دارایی های گروه منصور آریا توسط قوه قضائیه، امکان پذیراست. حمید محمودی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص آ ین وضعیت تولید این شرکت و معوقات حقوق کارگران این شرکت اظهار کرد: این شرکت باتوجه به مشکلات مالی که در سال های اخیر با آن مواجه بوده درحال حاضر تنها با 25 درصد ظرفیت تولید فعالیت می کند که همین امر باعث شده آن گونه که کارگران این شرکت انتظار دارند نتوانیم حقوق ها را به موقع پرداخت کنیم.وی افزود: با این وجود در ماه های اخیر سعی شده پرداخت معوقات کارگران در اولویت قرار گیرد و معوقات پرداخت نشده آن ها از چهار ماه به دوماه کاهش پیدا کند که در این میان مسئولان بانک ملی نیز تلاش های خوبی در این زمینه داشته اند.مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران ادامه داد: برخی از کارگران شرایط این شرکت را درک می کنند اما برخی دیگر گمان دارند که مسئولان گروه ملی پیگیر مطالبات آن ها نیستند درحالی که اکنون تلاش های زیادی برای آزاد ... ادامه ...