دشمن مستندسازان دق ت تمام دشمن ب ایه ی انقلاب توصیه د پیامی خطابانقلاب در پیامی به مستندسازان جوان:

جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید/ جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه د. در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۶، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د. متن پیام انقلاب به این شرح است: بسمه تعالی جوانان عزیز مستندساز! در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید: ۱.جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید. ۲.جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است. ۳.یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعیّات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت باشد. ۴.مستن ... ادامه ...

جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید/ جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه د.[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید/ جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه د.به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان، در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۶، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د.متن پیام انقلاب به این شرح است:بسمه تعالیجوانان عزیز مستندساز!در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید:۱.جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید.۲.جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است.۳.یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعیّات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت باشد.۴.مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره ... ادامه ...

جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه د. در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۶، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د. متن پیام انقلاب به این شرح است: بسمه تعالی جوانان عزیز مستندساز! در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید: ۱.جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید. ۲.جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است. ۳.یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعیّات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت باشد. ۴.مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد. در انتقاد، لحن خصمان ... ادامه ...

جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه د. در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۶، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د. متن پیام انقلاب به این شرح است: بسمه تعالی جوانان عزیز مستندساز! در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید: ۱.جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید. ۲.جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است. ۳.یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعیّات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت باشد. ۴.مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد. در انتقاد، لحن خصمان ... ادامه ...

پیام انقلاب به جمعی از مستندسازان جوان:

سرافراشته نشان دهید که مومن و انقل هستید/ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند/ مستند انتقادی، مفید و لازم است در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د. ادامه مطلب ... ادامه ...

جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است

جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده استدر پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه د.در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۶، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د.متن پیام انقلاب به این شرح است:بسمه تعالیجوانان عزیز مستندساز!در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید:۱.جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید.۲.جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است.۳.یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعیّات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت باشد.۴.مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ... ادامه ...

جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه د.در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۶، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د.متن پیام انقلاب به این شرح است:بسمه تعالیجوانان عزیز مستندساز!در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید:۱.جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید.۲.جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است.۳.یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعیّات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت باشد.۴.مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد. در انتقاد، لحن خصمانه و ی ... ادامه ...

دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب،

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه د.در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۶، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د.متن پیام انقلاب به این شرح است: جوانان عزیز مستندساز!در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید:۱.جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید.۲.جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است.۳.یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعیّات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت باشد.۴.مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد. در انتقاد، لحن خصمانه و یأس آلود و ه ... ادامه ...

جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه د.در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۶، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د.متن پیام انقلاب به این شرح است:بسمه تعالیجوانان عزیز مستندساز!در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید:۱.جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید.۲.جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است.۳.یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعیّات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت باشد.۴.مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد. در انتقاد، لحن خصمانه و ی ... ادامه ...

جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه د.در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۶، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د.متن پیام انقلاب به این شرح است:بسمه تعالیجوانان عزیز مستندساز!در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید:۱.جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید.۲.جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است.۳.یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعیّات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت باشد.۴.مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد. در انتقاد، لحن خصمانه و ی ... ادامه ...

جنگ نرم دشمن،بر پایه ی دروغ، شایعه و سانسور بنا شده است.

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب، ایشان در پیامی خطاب به مستندسازان، ۵ نکته را به آنان توصیه د.در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۶، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د.متن پیام انقلاب به این شرح است:بسمه تعالیجوانان عزیز مستندساز!در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید:۱.جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید.۲.جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است.۳.یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعیّات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت باشد.۴.مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد. در انتقاد، لحن خصمانه و ی ... ادامه ...

معظم انقلاب در پیامی به مستندسازان جوان

فرزانه انقلاب ی در پیامی به مستندسازان توصیه د، لحن اثر مستند باید ناصحانه و چاره جویانه باشد. در انتقاد، لحن خصمانه و یأس آلود و هرج ومرج طلبانه، فایده آن را تبدیل به زیان می کند.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله ، در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ 21 دی ماه 96، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، 5 نکته را به این جوانان توصیه د.متن پیام انقلاب به این شرح است:بسمه تعالیجوانان عزیز مستندساز!در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید:1- جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید.2- جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است.3- یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با ا ... ادامه ...

جوانان عزیز مستندساز

در پی دیدار شیرین جمعی از مستندسازان جوان با انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۶، حضرت آیت الله فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، ۵ نکته را به این جوانان توصیه د. متن پیام انقلاب به این شرح است: بسمه تعالی جوانان عزیز مستندساز! در پی جلسه ی شیرین ب، این نکته ها را در یاد نگه دارید: ۱.جهت انقل را با دقّت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی و شهرت حرفه ای، بر صفا و درستکاریِ انقل ِ کار، غلبه نکند. با سرِ افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که مؤمن انقل اید. ۲.جنگ نرم دشمن، ب ایه ی دروغ و تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر شما میتواند با سند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ چهل ساله ، لبریز از سندها بر حقّانیّت و کج روی و گمراهی دشمنان است. ۳.یک هدف اساسی دشمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های امید درکشور بی شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعیّات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت باشد. ۴.مستند انتقادی، مفید و لازم است. لحن اثر باید ناصحانه و چاره جویانه باشد. در انتقاد، لحن خصمانه و یأس آلود و هرج ومرج طلبانه، فایده ی آن را تبدیل به زیان میکند. زبان طنز به رسایی و سودمندی اثر کمک میکند. ۵ ... ادامه ...

دشمن صهیونیست در قلب جغرافیای جهان در حال فتنه گری است

به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت الله انقلاب ی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر نمودند.متن این پیام که صبح امروز (پنجشنبه) از سوی حجت ال والمسلمین قاضی عسکر ی ولیّ فقیه و س رست زائران ایرانی در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد, معظم انقلاب در پیامی، وظیفه تجهیز همگان برای مقابله با دشمن در میدان های گوناگون جنگ نرم و سخت را یکی از وظایف رؤسای کشورهای ی و نخبگان و دینی دانستند.حجّ مقبول برای همه شما مسئلت می کنم و یاد شهیدان منا و مسجدالحرام را گرامی می دارم و علوّ درجات آنان را از خداوند رحیم و کریم طلب می نمایم. ... ادامه ...

حافظ انقلاب

حافظ این انقلاب است/برای ی پادر رکاب است/زند برقلب دشمن بابصیرت/به نورمعرفت چون آفتاب است/ولایت محور وشدمرد میدان/زاو هرنقشه دشمن سراب است/تمام عرصه ها مرد حماسه است/مرادش عترت و عشقش کتاب است/رود راه و آن شهیدان/تمام کاراو خیرو ثواب است/اسیرعشق مهدی قلب وجانش/برای یاری او درشتاب است/ ... ادامه ...

دشمن انسان

باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا دشمن انسان هر قدر انسان به خدا نزدیک تر شود و ایمان و اعتقادات محکمی به خدای متعال پیدا کند. متعاقبا دوستان بسیار خوب و دشمنان بسیار بد پیدا می کند. انسان عاقل در امور دنیوی با احتیاط و دقت به امور جاری می پردازد. حضرت علی ،دارای سخت ترین دشمن و بهترین دوست بودند. لازم به ذکر است، انسان دارای دشمن درونی و دشمن بیرونی است.دشمن اصلی انسان هوای نفس و تبعیت از آن است که با اعمال خود، زمینه دشمنی بیرونی را فراهم می کند.همانند زیاده خواهی های بی مورد.اینقدر که دشمن درونی خطر ناک است ، دشمن بیرونی خطرناک نیست.بطوریکه مبارزه با دشمن درون را گرامی جهاد اکبر و مبارزه با دشمن برونی را جهاد اصغر نامیدند. انسان دارای دو نفس است،یکی موجب رشد انسان می شود و دیگری انسان را به گمراهی و ظل می کشاند. چون گنه قلب تو را تسخیر کرد ذکر حق کی بر دلت تاثیر کرد اژدهای نفس گر باشد رها آدمی را در غل و زنجیر کرد علی رجالی ... ادامه ...

سخنان ی از توصیه به نامزدها تا بغض دشمن و شهر موشکی

کلاکت سخنان معظم انقلاب در مراسم دانش آموختگی حسین سخنان ی از توصیه به نامزدها تا بغض دشمن و شهر موشکی سیاست, انقلاب,سخنرانیلینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p | ... ادامه ...

انقلاب:

یکی از شیوه های دشمن، ناامید جوانهاست؛ متأسفانه عده ای بلندگوی دشمن شدند ودرفضای جامعه میپراکنند که آقا نمیشود چرانمیشود؟ آیه یأس میخوانند که ملاحظه قدرتهارا ؛ نه!ملت ایران توانست نظام پادشاهی رادور بیندازد/همین مسئله و این چندتوطئه پی د ی وصهیونیسم وارتجاع عرب،همه بااقتدار نابودشد. ... ادامه ...

دعای ش ... ت و غلبه و پیروزی بر دشمن

دعای ش ... ت و غلبه و پیروزی بر دشمن برای ضربه به دشمنان و غلبه بر آنها ، آیات شریفه ذیل را بر یک مشت خاک پاک بخواند و به سمت دشمن و یا در صورت امکان به روی دشمن بپاشد ، دشمنش به اذن خداوند از بین میرود : طسم ۱ تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ ۲ لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ ۳ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِم مِّن السَّمَاء آیَهً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِینَ ۴ توجه شود : صرفا در امر حلال استفاده کند . ***** دعای ش ... ت و غلبه و پیروزی بر دشمن , دعای ش ... ت دشمن , دعای غلبه بر دشمن , دعای مجرب غلبه بر دشمنان , دعای فتح و پیروزی , دعای طلب حاجت , دعای مجرب و فوری , دعای دفع دشمن , دعای دور ... دشمن ... ادامه ...

انقلاب: بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملّت را به متعالی ترین درجات برساند و بدانید که ان شاءالله ملّت ایران به برکت به این مهم خواهد رسید.

به نام خدای مهدی عج امید و نگاه بنده نسبت به آینده ی این کشور خیلی روشن است. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملّت را به متعالی ترین درجات برساند و بدانید که ان شاءالله ملّت ایران به برکت ، به برکت نظام ی، بدون تردید به عالی ترین درجاتِ یک ملّت در حدّواندازه ی ملّت ایران خواهد رسید و بدانید که توطئه ی دشمن، ابکاری دشمن، حمله ی دشمن، ضربه ی دشمن هیچ اثری نخواهد داشت و به معنای واقعیِ کلمه، دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست د.بیانات انقلاب در دیدار با مردم قم 96/10/19 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38675 ... ادامه ...

عملیات بیت المقدس 5

خلاصه گزارش عملیات : نام عملیات: بیت المقدس ۵ (ضربتی) زمان اجرا: 22/1/1367 مدت عملیات : 78 روز تلفات دشمن : ۳۸۱۰ کشته، زخمی و اسیر رمز عملیات: یا اباعبدالله الحسین (ع) مکان اجرا: منطقه عمومی پنجوین عراق - خط شمالی جبهه جنگ ارگان های عمل کننده: نیروی زمینی پاسداران انقلاب ی اه عملیات: انهدام ماشین جنگی دشمن ، تأمین ، ضربه به سازمان رزمی دشمن نتایج عملیات : تجهیزات منهدم شده دشمن : صدها دستگاه خودرو نظامی - ۴۵ دستگاه تانک و نفر بر - ده ها قبضه سلاح سبک و سنگین . یگان های منهدم شده دشمن : ۴۰ تا ۸۰ درصد از تیپ های ۹۶ و ۴۲۴ از لشکر ۲۷ - گردان های ۱و۲و۳ از تیپ ۸۰۶ لشکر ۲۷ - گردان های ۱و۳ از تیپ ۳۶ پیاده لشکر ۲- گردان تانک الحارثه از لشکر ۸ - گردان صلاح الدین نقشبندی - گردان های ۸و ۱۸ توپخانه از لشکر ۲۷ تعداد کشته و زخمی دشمن : 3500 نفر اسراء :310 نفر نقشه عملیات: ... ادامه ...

سخنان ... عزیزمون در مورد فظای مجازی

#مقام_معظم_ ... ی در دیدار گروهی از جبهه انقلاب فرهن ... : فضای مجازی حقیقتاً قتلگاه جوانان شده است. منطقه عظیمی از آن دست دشمن است؛ باید دشمن را از فضای مجازی برانید و بتارانید... از من سوال می شود که در شبکه های مجازی کنونی که متعلق به دشمن است وارد بشویم یا نه؟ به نظر ما ورود هوشمندانه خوب است. افرادی که تهاجمی وارد بشوند یا دفاعی و بنیه داشته باشند؛ نه اینکه "شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد". ... ادامه ...

امواج افسون

هوالجمیل شبیخون به خود به میهن شبیخون نزَد دشمن دون به خود می زند امت ما ، شبیخون فرستاده دشمن بسی که از هم بپاشد بسی عقد و کانون ولیکن نشد وارد خانه ی تو به زور و به اجبار ، آن دیو ملعون تو خود می بری دشمنت را به خانه و خود می سپاری به آن دون تو خود می سپاری جگر گوشه هایت در امواج افسون به جلاد صهیون تهاجم نموده است دشمن به نرمی به گرمی تو هم می پذیریش ، بی چون تو را می دهد چونکه ابزار به اغوای او می شوی مست و مفتون نه تنها نداری ز دشمن شکایت که حتی از او می شوی شاد و ممنون کلید درونت سپردی به دشمن و رفتی تو از هستی خویش، بیرون به نام رهائی به نام تمدن چرا می زنی بر دل خود شبیخون فراموش کردی به اغوای دشمن شهیدان فکّه ، طلائیه ، مجنون کجا رفت عزم دفاع مقدس خوشا یاد بستان و اروند و کارون خوشا یاد مردان از جان گذشته که گشتند در راه ما غرقه در خون طلب کن ز روح شهیدان بصیرت که بر هم زنی فتنه ی دشمن دون والسلام محمد حسین صادقی زرقان فارس – آبان 1395 ... ادامه ...

شهید حججی از رویش های انقلاب است/ دشمن بداند که انتقام سختی از آن ها خواهیم گرفت

خطیب موقت تهران گفت:شهادت شهید حججی این پیام را داد که نسل دوم و سوم انقلاب در دفاع از انقلاب پرانگیزه اند. آیت الله سیداحمدخاتمی موقت تهران امروز در خطبه های عبادی- این هفته، با اشاره به اینکه جان یک کالا است که نباید آن را به فروخت، اظهار داشت : [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

انقلاب ى و دشمنان

در حکومت ى چه حکومت و چه مردم، همه باید دشمن شناس باشند، تا بتوانند نقشه های دشمن را بشناسند و همیشه مترصد دشمنان خارجی و کارکنان آن ها (مزدوران) در داخل باشد تا در صورت تعدی به مبانی و انقلاب ی، در مقابل آن ها موضع بگیرند ادامه مطلب ... ادامه ...

دشمن صهیونیست در قلب جغرافیای جهان در حال فتنه گری است

به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت الله انقلاب ی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر نمودند.متن این پیام که صبح امروز (پنجشنبه) از سوی حجت ال والمسلمین قاضی عسکر ی ولیّ فقیه و س رست زائران ایرانی در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد, معظم انقلاب در پیامی، وظیفه تجهیز همگان برای مقابله با دشمن در میدان های گوناگون جنگ نرم و سخت را یکی از وظایف رؤسای کشورهای ی و نخبگان و دینی دانستند. حجّ مقبول برای همه شما مسئلت می کنم و یاد شهیدان منا و مسجدالحرام را گرامی می دارم و علوّ درجات آنان را از خداوند رحیم و کریم طلب می نمایم. ... ادامه ...

...

به نظر من حکومتی که به روی مردم خودش آتش می گشاید و حکم تیر می دهد ، حکومتی که مردم معترض را در خیابان ها و زندان ها می کشد ، و به مطالبات بر حق آنها برچسب می زند که بازیچه ی دست دشمن شده اند ، حکومتی که با لولوی دشمن سعی در ایجاد خفقان و استبداد بیشتر دارد ... به نظر من این حکومت مشروعیت ندارد !اما واقعا دشمن کیست ؟! : به نظر من دشمن مقام مسئولی است که وقتی کشاورز از واردات بیرویه می پرسد ، با لحن تحقیر آمیز می گوید " به او سبوس بدید بخوره !" ... دشمن ی است که فرمان می دهد نیروهای مسلح و نیمه مسلح به اسم برقراری نظم و قانون به خانه ی مردم یورش ببرند و در شب یلدا چندین جوان بیگناه را به جرم و شادی بازداشت کنند ... دشمن ی است که با دستفروش مستأصل که قصد دارد از راه حلال ارتزاق کند مثل یک جانی و جنایتکار برخورد می کند ... خلاصه دشمن ی است که از قدرت به طرق مختلف سوءاستفاده می کند و با هدر دادن منابع و ثروت های ملی قصد دارد ملتی را در جهل ، یأس و فقر نگه دارد ! هم فقر فکری - فرهنگی و هم فقر مادی توأمان ... ... ادامه ...

انقلاب: اگر همت مردم ادامه پیدا کند دشمن هیچ غلطی..

انتخاب tv انقلاب: مهم نیست به چه ی رأی میدهید، مهم این است همه بیایند و نشان دهند حاضرند از کشور دفاع کنند/ اگر این همت مردم ما ادامه پیدا کند،دلینک های : کیفیت 180p | کیفیت 270p | کیفیت 360p | ... ادامه ...

انقلاب،

صبح امروز دردیدار مردم قم: از روز 9دی که این آتش بازیها و شیطنت کاریها شروع شد، ملت ایران در اقصی نقاط کشور، حرکت شان آغازشد؛ بعدکه مردم دیدند مزدوران دشمن دست بردار نیستند، ها تکرار شد. این حرکت عظیم منسجم مردمی در مقابل توطئه دشمن با این نظم و بصیرت و شور و انگیزه 40سال است که ادامه دارد. ... ادامه ...

عاملان فریب خورده

... انی که در عرصه ... تلاش ... د تا به بهترین نحو انجام شود و اکنون با بدعهدی دشمن روبرو شده اند ایرانی و اهل همین سرزمین اند و ملت هم در یاری ... انها برای مقابله با بدعهدی های دشمن از هیچ همراهی مضایقه نمی کنند تا یا دشمن را سرکوب و رام کنند یا مسیر رشد را بدون همراهی ... طی کنند. ... ادامه ...

دشمن مردم ایران

دشمن مردم ایران مسئولین نظام ایران است اگر و متحدانش را به مردم دشمن معرفی می کنند به این دلیل است که فلسفه وجودی نظام این دشمنی هست. ادامه مطلب ... ادامه ...

منتفی شدن تهدیدات دشمن بعد از دروغ است

منتفی شدن تهدیدات دشمن بعد از دروغ است سابق اطلاعات با اشاره به اینکه برخی ها ادعای این را داشتند که جلوی تهدیدات دشمن را گرفته و از وقوع جنگ جلوگیری کرده اند گفت: ما هر موقع که از رسانه های مختلف اخبار را دنبال می کردیم همیشه گزینه نظامی دشمن روی میز بود و کشور را تهدید می د. پس چگونه جلوی تهدیدات دشمن را گرفتید.منتفی شدن تهدیدات دشمن بعد از دروغ است. در صورتی که حضور پررنگ مردم در صحنه ها موجب حفظ نظام و انقلاب شده است. ... ادامه ...

باید چگونه انقلاب ی را فهمید؟ یک

بسم الله فکر می کنم برای شناخت انقلاب ی، لازم است انقلاب را در تاریخ ببینیم. البته این شرط لازم شناخت انقلاب است و نه شرط کافی آن. یعنی چه انقلاب را در تاریخ ببینیم؟ معمولاً وقتی می خواهند انقلاب را تحلیل کنند، حداکثر چند دهه قبل از دهه ی پنجاه شمسی را مروری می کنند: رحلت آیت الله بروجردی و تسلیت شاه به مرحوم حکیم در نجف؛ اعتراض به لایحه ی انجمن های ای ی؛ اعتراض به کاپیتالوسیون؛ پانزده داد؛ و... تا 12 بهمن و 22 بهمن...اما به نظر می رسد چنین نگاه هایی نمی تواند تحلیلی درست و کامل از انقلاب به دست دهد. مدتی قبل یکی از رفقا جمله ای از هانتیگتون (استراتژیست امریکایی) فرستاده بود که واقعاً قابل تأمل است: دشمنِ پس از جنگ سرد [= انقلاب ی] خطرناک تر از دشمن جنگ سرد [= شوروی] است؛ چراکه انقلاب ایران سرمنشأ عقلانیت متفاوتی است و دشمن سابق چون ما می شید.برداشت ما از این سخن چیست؟ من فکر می کنم گوینده ی این حرف، خیلی بهتر از خیلی از مسئولین ، انقلاب را فهمیده است. فهمیدن انقلاب در تاریخ، به معنی موافقت با انقلاب نیست؛ به معنی شناخت آن است. بعد از این شناخت، هم می شود با انقلاب موافقت کرد و هم مخالفت؛ ولی این دو، با ... ادامه ...

سرلشکر باقری در پیامی به مناسبت دهه فجر؛

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح می دانند هر گونه کوتاهی در شناخت دشمن، فرجامی جز ش ت نخواهد داشت. سرلشکر پاسدارمحمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آغاز دهه مبارک فجر و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند ی ایران در پیامی با تبریک این ایام خجسته و تاریخ ساز به ی، ملت ایران و آحاد علاقمندان به انقلاب ی در اقصی نقاط جهان تاکید کرد: 12 بهمن ماه سالروز ورود (ره) به کشور پس از 15 سال تبعید و دوری از ایران عزیز، در تاریخ انقلاب و میهن ی از رخدادهای مبارک، ماندگار و الهام بخشی است که نه تنها سرآغاز دهه فجر "انقلاب ی" نام گرفته است، بلکه یک نقطه عطف در تاریخ معاصر و منشأ تحولات شگرف در صحنه بین المللی به شمار می رود. ... ادامه ...

وادادگی مسئولان

#جبهه_اقدام جناب ! تغییر محل سرور تلگرام، این نجس افزار صهیونیستی و صاحبان خائن آن را تطهیر نمی کند! اینجا قتلگاه است... که ظاهر زیبا و فریبنده اش بعضی از مسئولین را تبدیل به بلند گوی دشمن کرده است! و باطن فاسد و ضد خ ش اعتقادات و ارزش های مردم مسلمان و شهید پرور کشورمان، امنیت و معصومیت ک ن و غیرت نوجوانان و جوانانمان را هدف گرفته است... چنانکه معظم انقلاب می فرمایند: "اگر روش های دشمن را نشناختیم و مبارزه با دشمن که می خواهد ما را نابود کند، به فراموشی سپردیم، بدیهی است که راهی را خواهیم رفت که دشمن می پسندد، یعنی راه نابودی، راه ویرانی، راه فساد" 9/8/75 ❇❇❇❇❇ جبهه اقدام انقلاب ی sapp.ir/jebheeqdam ... ادامه ...

دشمن صهیونیست در قلب جغرافیای جهان در حال فتنه گری است

به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت الله انقلاب ی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت الله الحرام صادر نمودند.متن این پیام که صبح امروز (پنجشنبه) از سوی حجت ال والمسلمین قاضی عسکر ی ولیّ فقیه و س رست زائران ایرانی در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد, معظم انقلاب در پیامی، وظیفه تجهیز همگان برای مقابله با دشمن در میدان های گوناگون جنگ نرم و سخت را یکی از وظایف رؤسای کشورهای ی و نخبگان و دینی دانستند.حجّ مقبول برای همه شما مسئلت می کنم و یاد شهیدان منا و مسجدالحرام را گرامی می دارم و علوّ درجات آنان را از خداوند رحیم و کریم طلب می نمایم. ... ادامه ...

یکی بزند ده تا می خورد

یکی بزند ده تا می خوردحضرت آیت الله :«امروز جوانان ما توانسته اند به قدرت موشکی اوّل منطقه تبدیل بشوند. دشمن میداند که اگر یکی بزند، ده تا میخورَد. پس موشک، مایه ی امنیّت و نقطه ی قوّت است. ببینید؛ دشمن روی مسئله ی موشکی متمرکز میشود. یک عدّه ای هم متأسّفانه در داخل با دشمن هم صدا میشوند که «آقا چه فایده ای دارد؟». ۱۳۹۷/۰۳/۱۴پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir براساس این بخش از بیانات انقلاب لوح «یکی بزند ده تا می خورد» را منتشر می کند. ... ادامه ...

: نسل جوان امروز برای عقب راندن دشمن آماده تر از نسل های قبل است

معظم انقلاب ی فرمودند: اکنون با نسلی مواجه هستیم که ایمان، استعداد و شکوفایی و اقتدار او از نسل اول بیشتر است و این نسل برای عقب راندن دشمن از نسل های قبل آماده تر هستند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

شیعیان علی(ع) به روایت

آقای مگر شیعه علی(ع) نیستید!؟ پس دشنام ندهید!! : المومنین(ع) وقتی مشاهده کرد تعدادی از لشکریانش در صفین، حین جنگ به دشمن دشنام می دهند، واکنش نشان داد و گفت من اصح را نمی خواهم که به دشمنانشان دهند. حالا برخی از ما، ما که خود را شیعه علی(ع) می دانیم، چرا دشنام دادن را افتخار می دانیم و ناسزا گویی را انقل گری می دانیم؟ انقل ما المومنین و اکرم(ص) است، عماریاسر است. مگر ما شیعه علی نیستم. ما انقلاب کردیم تا راه (ص) و راه علی(ع) را دنبال کنیم که به اصحاب خود می فرمود که حتی در هنگام جنگ به دشمن دشنام ندهید...نمونه هایی از ادبیات و ناسزاهای رئیس جمهور خطاب به منتقدانبرو به جهنمبی سوادبزدلمتحجر عقب افتاده اهل دیوارکشلوله کنگازانبربیکاربی شناسنامه تازه به دوران رسیده ترسوحسودکور عینک لازمعصر حجری کودک مز ف بی شعور چرت نپرسو...اینها که آقای و وزرا گفتند لابد دشنام نبوده!! یا به آن افتخار نکرده یا خودشان را شیعه نمی دانند یا دادن به دشمن اشکال دارد به دوست و منتقد عیب ندارد!! ... ادامه ...

نسل جوان امروز برای عقب راندن دشمن از نسل اول آماده تر است

انقلاب فرمودند: اکنون با نسلی مواجه هستیم که ایمان، استعداد و شکوفایی و اقتدار او از نسل اول بیشتر است و این نسل برای عقب راندن دشمن از نسل های قبل آماده تر هستند. حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز (شنبه) در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده در کاروانهای راهیان نور، دوران دفاع مقدس را قطعه ای نورانی و برگ زرین از تاریخ کشور و انقلاب خواندند و با تأکید بر اینکه کاروانهای راهیان نور یکی از جلوه های پاسداشت آن دوران است، گفتند: قدرتهای بین المللی، جنگ ۸ ساله را با هدف از بین بردن انقلاب ی، به ملت ایران تحمیل د اما عظمت، فداکاری، ایمان، تدبیر، شجاعت و بصیرت جوانان موجب شد که جنگ به نفع ملت تمام و انقلاب ی ریشه دارتر و قوی تر از گذشته شود. ... ادامه ...

انقلاب

هزاران توپخانه دروغ پردازی بسمت این ملت مشغول شلیک هستند تامردم راناامید و بدبین کنند.متأسفانه درداخل هم گروهی،درست همان کار دشمن را ادامه میدهندناامید مردم،متهم ، دروغهای دشمن ساز رادرذهن مردم انداختن؛اینها تقوا ندارند؛ اینها بجای آنکه سیاستشان دینی باشد،دینشان کاری است. خدا، دین و انصاف را رعایت نمیکنند ... ادامه ...

دشمن اجازه نزدیک شدن به حریم اقتدار دفاعی و موشکی کشور را ندارد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح می دانند هر گونه کوتاهی در شناخت دشمن، فرجامی جز ش ت نخواهد داشت. به گزارش حوزه دفاعی و امنیتی گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرلشکر پاسدارمحمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آغاز دهه مبارک فجر و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند ی ایران در پیامی با تبریک این ایام خجسته و تاریخ ساز به ی، ملت ایران و آحاد علاقمندان به انقلاب ی در اقصی نقاط جهان تاکید کرد: 12 بهمن ماه سالروز ورود (ره) به کشور پس از 15 سال تبعید و دوری از ایران عزیز، در تاریخ انقلاب و میهن ی از رخدادهای مبارک، ماندگار و الهام بخشی است که نه تنها سرآغاز دهه فجر "انقلاب ی" نام گرفته است، بلکه یک نقطه عطف در تاریخ معاصر و منشأ تحولات شگرف در صحنه بین المللی به شمار می رود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

انقلاب : بصیرت، همت و تدیّن کارگران همواره دشمن را ناکام کرده است

بصیرت، همت و تدیّن کارگران همواره دشمن را ناکام کرده است/ خداوند می خواهد سایه شهیدان بر سر کشور ما مستدام باشد بیانات معظم انقلاب ی در دیدار دست اندرکاران کنگره ۱۴ هزار شهید جامعه کارگری کشور که در تاریخ ۱۶ بهمن ۹۶ برگزار شده بود، صبح امروز در محل این همایش منتشر شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

پیام سرلشکر باقری به فرمانده کل

رییس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با تاکید بر اینکه نقش آفرینی های افتخارآمیز در عرصه های دفاع از انقلاب و نظام ی گفت: این دستاوردهای معجزگون با دشمن شناسی و پاسداری غیرمحافظه کارانه از انقلاب ی حاصل شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

دوست و دشمن

باسمه تعالی برداشتهایی از اشعار مولانا دوست و دشمن بعضی اوقات انی در قالب دوست به انسان نزدیک می شوند ولی دشمن انسان می باشند و انسان شناختی از درون آنها ندارد.در این ح توصیه شده دست به دعا ببرید و از خدای متعال استمداد و یاری بخواهید. اما دشمن واقعی انسان هوای نفس و پیروی از اوست. گرامی مبارزه با نفس را جهاد اکبر گویند.عرفا دستور العمل هفت مرحله برای پاکی نفس را پیشنهاد می کنند. از خدا بخواهیم که چشم بصیرت به ما عطا کند تا واقعیت ها را ببینیم .در غیر اینصورت ممکن است حقایق را نبینیم و بر اثر جه گمراه شویم. از خدا بخواهیم دوستان خوب سر راه ما قرار دهد .تا با ه نی با آنها به علم و فهم و درک و ایمانمان افزوده شود. دوستی با مردم اهل دل و با معرفت می کند تامین تو را در عالم و در آ ت دوستی بامردم بی دین و بی ایمان بسی می برد هر دم تو را در نکبت و در معصیت علی رجالی @alirejali ... ادامه ...

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ

ﺑﺰﺭﺘﺮﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥﻣﻘﺎﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﻨﻪ ﻫﺮ ﺴﺩﺭ ﻣﺴﺮ ﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﺎﺩﺮﺍﺳﺖ... ... ادامه ...

روزی دوباره به این مردم نیاز دارید

چند روز پس از شروع ات اعتراضی مردم، کم کم مسوولان امنیتی و وارد صحنه شدند و به اظهار نظر پرداختند. ترجیع بند تمام این سخنان یک کلمه بود “دشمن”، دشمنی که بازهم به صحنه آمده تا نظام ی را تضعیف کند.در تازه ترین اظهارات عزیز جعفری، احمد جنتی، نقدی، و …..آنان ناآرامی های این روزها را به دشمن سعودی و یی و … نسبت دادند و معترضین را پیاده نظام دشمن خواندند و…..سال ها است که مردم هرگاه صدای اعتراضی داشتند، هرگاه فریادی سر دادند تبدیل به دشمن شدند، دیده نشدند، صدایشان خفه شد، فرزندانشان به زندان رفتند و کشته شدند. ۱۸ تیر ۷۸ چه بود جز اعتراض دانشجویانی که نسبت به توقیف بی دلیل یک رو مه، به طور مسالمت آمیز به کوی آمده بودند؟ اما نگاه حاکمیت چه بود؟ گویی که لشکر بیگانه وارد خاک ایران شده بود؛ چنان هجوم بردند به کوی و آن جا را به خاک و خون کشیدند که داغش تا سالها باقی ماند. دانشجویان دشمن شدند، صدایشان شنیده نشد، مطالبه شان سرکوب شد. ده سال طول کشید تا رسید به ۸۸، آن صدای خاموش شده، آن بغض فرو ه، با امید به میدان آمد، رای داد، شور ایجاد کرد، یک شب آرزوهایش ویران شد، در سکوت به خیابان آمد، رایش را در سکوت ف ... ادامه ...

حیف شد!

- ... چیزی شده؟- .یکی از دوستاتو دیدم..- یه دوســت؟!؟!!- یه دشمن!- آو، کدومش؟- خودش که میگفت دشمن خونیته. مگه مردم دشمن خونی هم دارن؟- بهت پیشنهاد رشوه داد تا جاسوسی منو ی؟- بله.- قبول کردی؟- نه ؛- حیف شد! میتونستیم با هم تقسیمش کنیم. دفعه دیگه قبول کن!- :) ... ... ادامه ...

اگر می خواهی شوی

شیخ شهید قنوتی مقاومت مردمی مشهر وقتی به دست عراقی ها افتاد، اسلحه را زیر بغلش گذاشت تا بتواند بدن مجروح خودش را س ا نگه دارد. اسیر بود و زخمی اما کرنش نشان داد. به سربازهای م دشمن گفت امروز حسین دوران ما است. از زیر بیرق یزید به خیمه حسین بپیوندید. شهیدش د. جمجمه اش را با سرنیزه ب د. بدنش را بر بلندای ساختمانی آویزان نمودند. بعد و پایکوبی به راه انداختند و فریاد زدند:قتلناال تو هم می توانی یک باشی به شرط آن که دشمن این آب و خاک، تو را دشمن خود بداند. ... ادامه ...

اگر می خواهی شوی

شیخ شهید قتوتی مقاومت مردمی مشهر وقتی به دست عراقی ها افتاد، اسلحه را زیر بغلش گذاشت تا بتواند بدن مجروح خودش را س ا نگه دارد. اسیر بود و زخمی اما کرنش نشان داد. به سربازهای م دشمن گفت امروز حسین دوران ما است. از زیر بیرق یزید به خیمه حسین بپیوندید. شهیدش د. جمجمه اش را با سرنیزه ب د. بدنش را بر بلندای ساختمانی آویزان نمودند. بعد و پایکوبی به راه انداختند و فریاد زدند:قتلناال تو هم می توانی یک باشی به شرط آن که دشمن این آب و خاک، تو را دشمن خود بداند. ... ادامه ...

از مبارزه خسته نشو

♦️ : «درس رضا علیه السلام به همه ی ما این است که ای مسلمان! از مبارزه خسته نشو. نخواب چون دشمن همیشه بیدار است و در شکلهای مختلف و در لباسها و نقابهای گوناگون و با آرایشهای رنگارنگ ظاهر میشود؛ چشم تیزی داشته باشید، دشمن را بشناسید و راه مبارزه ی با دشمن را بلد بشوید و مثل علی بن موسی الرضا از اول تا آ مبارزه را ادامه بدهید.» ... ادامه ...

فیدل یا کاسترو؟

نگاه به تاریخ: یک فرد با افکارخوب + یک ایده + پیدا ... دشمن بزرگ + دشمن دشمن من دوست من است + راه حل خوب + جبر زمانی-مکانی +نهایت تلاش در راستای راه حل (مهم همینجاست: راه حل برخاسته از نظر دوستان+جبر زمانی-مکانی و قدرت دشمن بدست میاد.خب سوال اصلی اینجاست ایا فردی توانایی یافتن روش بهتری رو داره یا نه؟ کاسترو یا گ ... یا ماندلا یا ... همه تحت تاثیر این عوامل بودند(دوست بزرگ-دشمن بزرگ) فرد دیگری هم بود شرایط از تغییرات بیشتر توسط اون فرد جلو ... ری میکرد.در نتیجه توقع معجزه داشتن از کاسترو و یا دیگران وقتی از عقبه ذهنی و عقیدتی کاملا درستی برخوردار نباشند کار کاملا اشتباهیست. ایا کاسترو مرد بزر ... بود ؟تاریخ هیچ وقت خودش رو با بزرگ ... افراد دون پایه کوچیک نمیکنه ایا کاسترو ادم موفقی بود؟به همون اندازه ای که عقبه فکری و عقیدتی مورد حمایت اون موفق بود ... ادامه ...

سرلشکر باقری در پیامی به مناسبت دهه فجر؛

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح می دانند هر گونه کوتاهی در شناخت دشمن، فرجامی جز ش ت نخواهد داشت. سرلشکر پاسدارمحمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آغاز دهه مبارک فجر و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند ی ایران در پیامی با تبریک این ایام خجسته و تاریخ ساز به ی، ملت ایران و آحاد علاقمندان به انقلاب ی در اقصی نقاط جهان تاکید کرد: 12 بهمن ماه سالروز ورود (ره) به کشور پس از 15 سال تبعید و دوری از ایران عزیز، در تاریخ انقلاب و میهن ی از رخدادهای مبارک، ماندگار و الهام بخشی است که نه تنها سرآغاز دهه فجر "انقلاب ی" نام گرفته است، بلکه یک نقطه عطف در تاریخ معاصر و منشأ تحولات شگرف در صحنه بین المللی به شمار می رود ... ادامه ...

سرلشکر باقری در پیامی به مناسبت دهه فجر؛

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح می دانند هر گونه کوتاهی در شناخت دشمن، فرجامی جز ش ت نخواهد داشت. سرلشکر پاسدارمحمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آغاز دهه مبارک فجر و سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند ی ایران در پیامی با تبریک این ایام خجسته و تاریخ ساز به ی، ملت ایران و آحاد علاقمندان به انقلاب ی در اقصی نقاط جهان تاکید کرد: 12 بهمن ماه سالروز ورود (ره) به کشور پس از 15 سال تبعید و دوری از ایران عزیز، در تاریخ انقلاب و میهن ی از رخدادهای مبارک، ماندگار و الهام بخشی است که نه تنها سرآغاز دهه فجر "انقلاب ی" نام گرفته است، بلکه یک نقطه عطف در تاریخ معاصر و منشأ تحولات شگرف در صحنه بین المللی به شمار می رود. ... ادامه ...

e194

مهمانهای آلمانی مان در مسیر سفرشان یک شب هم مشهد و مهمان حرم و یک ظهر هم مهمان سفره حضرتی بوده اند دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمن این نظر داری (دشمن البته با تساهل!) ... ... ادامه ...

انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان و کارگزاران نظام: در ش ت دشمن شک نداریم

انقلاب فرمودند: رئیس جمهوری کنونی هم سرنوشتی بهتر از اسلافش مانند بوش و نئوکان ها و ریگان نخواهد داشت و در تاریخ گم خواهد شد. انقلاب، عصر امروز در دیدار رمضانی مسئولان و کارگزاران نظام فرمودند: از اول انقلاب تا امروز، انواع دشمنی ها را برای ضربه زدن به انجام داده است و انواع کارهای ، اقتصادی، نظامی و تبلیغاتی را علیه سازماندهی کرده است. معظم انقلاب ی گفتند: همه ی این کارها هم هدفش «براندازی» بود و این کلمه که تکرار می شود، چیز جدیدی نیست. ایشان افزودند: همه ی این توطئه ها هم ش ت خورده؛ شما را مقایسه کنید که بعد از ۴۰ سال با توانایی های گوناگون دارد حرکت می کند و پیش می رود. و همه ی این ها ش ت خورده ... مثل گربه ی معروف داستان تام و جری؛ و باز هم ش ت خواهد خورد. ما در ش ت دشمن شک نداریم و هر که با معارف ی آشنا باشد این را می داند. حضرت آیت الله خاطرنشان د: رئیس جمهوری کنونی هم سرنوشتی بهتر از اسلافش مانند بوش و نئوکان ها و ریگان نخواهد داشت و در تاریخ گم خواهد شد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

سر اعتقادات مان با ی معامله نمی کنیم

وقتی می بینیم منافع ملی مان در خطر است و اعتقادات مان مورد هجمه دشمن، سر اعتقادات مان با ی معامله نمی کنیم ما ایستاده ایم و مقاومت می کنیم فقط هالوها و خاین ها هستند که در چنین مواقعی دست روی دست می گذارند و منتظر می مانند. این دو جماعت یکی از روی نادانی و دیگری از روی نقشه منتظر انجام نقشه دشمن هستند و حالا دشمن برای ما در و فضای مجازی نقشه ریخته است و این ما هستیم که نقشه دشمن را نقش بر آب خواهیم کرد. انی که می گفتند همه چیز ما حتی آب خوردن ما به ربط دارد قابل اعتماد نیستند و این جماعت اگر خاین نباشند هالو هستند و زدن سنگ یک پیام رسان خارجی مثل تلگرام به اگر نگوییم علامت خیانت است از روی هالویی است. @bavarnews ... ادامه ...

بیانات کوتاه درباره جنگ

1- این جنگ نرم ، شما جوانهای دانشجو ، افسران جوان این جبهه اید… ۲-شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه ی جنگ نرم ، یکی اش نگاه خوشبینانه وامیدوارانه است ۳-خط اغفال به خصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن ، یکی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است. ۴-در میدان تنظیم شده ی از سوی دشمن بازی نکنید…. چون چه ببرید ، چه ببازید ، به نفع اوست. ۵-امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است ۶-در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود ادامه را در ادامه مطلب بخوانید ... ادامه ...

دشمن دنبال چیست؟

دشمن دنبال چیست؟ *تحلیل چندین ماه پیش توسط ی از نقشه دشمن*دشمن دنبال چیست؟ ... ادامه ...

امروز می توانیم شناورهای دشمن را با دقیق ترین موشک بالستیک هدف قرار دهیم

حسین سلامی جانشین فرمانده کل پاسداران انقلاب ی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ی که عصر امروز دوشنبه 16 بهمن برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب ی ما امروز آن قدر بزرگ شده که از دایره درک ما خارج شده است. جانشین فرمانده کل پاسداران با بیان اینکه انقلاب ی یک اعجاب و اعجاز بزرگ است، گفت: هر ی که دوران جنگ سرد شوروی و را مطالعه کند از اینکه یک نظام توانسته پوسته دو قطبی بودن جهان را بشکند و یک نظام جدید و بزرگ به وجود آورد تعجب می کند اما من باید بگویم که جز با امداد الهی نمی شد چنین کار بزرگی کرد. وی افزود: دشمن در چهل سال گذشته بدون انقطاع و به صورت شبانه روزی تلاش های زیادی را کرده که ما آن را به عینه دیده و با آن دست و پنجه نرم کردیم؛ آنها قصد دارند دوباره به سرنوشت کشور ما بازگردند. ... ادامه ...

حکومتی, تاکتیک دشمن

بسم الله الرحمن الرحیم ت شیعه همیشه مستقل بوده، هرگز در قبضه ى قدرتها قرار نگرفته است؛ امروز هم همین جور است، بعد از این هم باید همین جور باشد و به توفیق الهى همین جور خواهد بود. بعد از انقلاب ی و ورود طلاب و حوزه ها به مسائل , دشمنان و ایران تمام همت خود را گماشتند و آستین دشمنی بالا زدند تا به هر نحو ممکن با دشمنی به اغراض شومشان برسند. در این میان حوزه های علمیه جزو اولین اه دشمن به شمار می رفت. تبلیغات ضد دینی و همچنین ضد ت مساله را بسیار حساس می کرد. دشمن سعی داشت با تبلیغات سوء بر علیه دین و ت, چهره محبوب حوزه را در میان مردم منفور کند. ادامه مطلب ... ادامه ...

عملیات ظفر سه - نامنظم

عملیات ظفر سه - نامنظم یک همکاری بزرگ با مبارزان کُرد عراقی قرارگاه رمضان نیروی زمینی پاسداران انقلاب ی ایران در تاریخ 25آبان ماه 1366 عملیات نامنظم ظفر سه را به منظور انهدام مراکز نظامی و اقتصادی دشمن در عمق جبهه شمالی دشمن طرح ریزی و اجرا کرد. این عملیات در منطقه ی عملیاتی دربندی خان، واقع در جنوب استان سلیمانیه و بخش سن ، از استان کرکوک و با رمز "یا رسول الله (ص)" آغاز شد. طی عملیات ظفر سه شماری از پایگاه ها و تاسیسات دشمن به این شهر در منطقه منهدم گردید. مرکز پشتیبانی و مقر فرماندهی لشکر36 پیاده، تاسیسات نیروگاه سد دربندی خان، دوازده پایگاه حفاظتی دشمن در اطراف دربندی خان، کنترل موقت جاده ی سلیمانیه–بغداد در منطقه بانی خلال، یک فروند چرخ بال، چندین دستگاه تانک و نفربر، هم چنین تعداد 750تن از نیروهای دشمن کشته زخمی و اسیر شدند. در عملیات ظفر سه که با همکاری مع ن کُرد عراقی به انجام رسید، مقداری سلاح و مهمات به غنیمت نیروهای خودی در آمد . ... ادامه ...

نگاه دشمن به زیر دستان و کاربرانش!

گوشتی و شیرده!!! #جبهه_اقدام # _گوشتی_و_ _شیرده یکی از مهمترین استراتژی دشمن : برای یک کشور ی همچون سعودی افتخار نیست که رئیس جمهور کنونی در تبلیغات انتخاباتی اش علناً در مورد آنها بگوید « شیرده». ذلت از این بالاتر نمی شود که پول یک کشور را بگیرند و با چنین تعبیری آن را خطاب کنند. ۲۵ /فروردین/ ۱۳۹۷ دشمن نه تنها در فضای حقیقی که در فضای مجازی نیز معتقد است در ازای امکاناتی که با ظاهری دلفریب برای کاربران خود فراهم می کند، می تواند آنان را تخلیه اطلاعاتی کرده و استفاده دلخواه را از اطلاعات آنان ببرد و معتقد است ها با علوفه خوب و مرغوب، شیر و گوشت عاالی تحویل می دهند!!! لذا نباید گاااو بود!!! جبهه اقدام انقلاب ی sapp.ir/jebheeqdam ... ادامه ...

دشمن خونی

دشمن خونی شده اند، قلبی که فریاد میزند دوست داشتنت را و عقلی که خودش را میزند به نشنیدن... #فاطمه_جوادی ... ادامه ...

دشمن زن

رایگان کامل دشمن زن 1397 اثری از کریم امینی, دشمن زن با کم حجم کیفیت بالا عالی hd , دشمن زن سینمایی ایرانی جدید 1080p بدون تگ آرم تبلیغاتی نیاز به ید اشتراک ویژه[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

امروز می توانیم شناورهای دشمن را با دقیق ترین موشک بالستیک هدف قرار دهیم

سلامی گفت: می توانیم با موشک بالستیکی که با 8 برابر سرعت صوت از جو وارد زمین می شود شناورهای دشمن را هدف قرار دهیم. حسین سلامی جانشین فرمانده کل پاسداران انقلاب ی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ی که عصر امروز دوشنبه 16 بهمن برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب ی ما امروز آن قدر بزرگ شده که از دایره درک ما خارج شده است. جانشین فرمانده کل پاسداران با بیان اینکه انقلاب ی یک اعجاب و اعجاز بزرگ است، گفت: هر ی که دوران جنگ سرد شوروی و را مطالعه کند از اینکه یک نظام توانسته پوسته دو قطبی بودن جهان را بشکند و یک نظام جدید و بزرگ به وجود آورد تعجب می کند اما من باید بگویم که جز با امداد الهی نمی شد چنین کار بزرگی کرد. وی افزود: دشمن در چهل سال گذشته بدون انقطاع و به صورت شبانه روزی تلاش های زیادی را کرده که ما آن را به عینه دیده و با آن دست و پنجه نرم کردیم؛ آنها قصد دارند دوباره به سرنوشت کشور ما بازگردند. ... ادامه ...

احمد اللهیاری

او که با پیر جوان اهل جبهه یار بود او که از فرماندهان خوب مردم دار بود از شجاعت ها ی اوتوصیف نتوانم نوشت در میادین نبرد او روز و شب بیدار بود نام او ورد زبان مردمان جبهه بود پیش پایش کوه و دشت و دره ها هموار بود دشمن از آوازه ی او سخت نالان بود وبس برسر دشمن همیشه کوهی از آوار بود او برای بچه ها خدمت گذاری ساده بود آن دلاور مرد عاشق پیشه یک بود خستگی هرگز برای آن بشر معنا نداشت در دل جنگ و جدل فرماندهی قهار بود ما برای استراحت می نشستیم دور هم آن دلاور دیده بان دشتی از نیزار بود لحظه ای دم برنیاورد از بد و خوب ی شک ندارم استخوان در حلق استکبار بود احمد اللهیاری ترسی از دشمن نداشت او حریف بی بدیل دشمن قدار بود در عزایش آسمان شهر من خون گریه کرد چون برای مردمان بینوا غمخوار بود ... ادامه ...

عملیات ظفر پنج

عملیات ظفر پنج نامنظم نفوذ به عمق 200 کیلومتری جبهه ی دشمن در طی سال 1366 قرارگاه رمضان پاسداران انقلاب ی با اجرا چند رشته عملیات پی در پی و نفوذی دشمن را در محور شمالی جبهه ی جنگ مضطر و توان و توجه بالایی از فرماندهان عراق را معطوف به محورهای کوهستانی کردستان عراق کرد. در این میان نقش مع ن کُرد عراقی به خوبی کارگشاه بود و همکاری با ایشان پیروزی های فراوانی را برای فرو بردن دشمن به ح سردرگمی و بهره برداری نیروهای خودی در خطوط پ ندی جبهه ی شمالی به همراه داشت. حمله به صورت تهاجمی و با اجرای آتش در شامگاه 22 دی ماه 1366 به صورت محدود و نامنظم آغاز شد. نیروهای خودی با شنیدن رمز "یا زهرا (س)" مواضع خود را به سوی دشمن با نفوذ به عمق 200 کیلومتری در پشت مواضع دشمن واقع در استان های دهوک، کرکوک و دیاله ترک کرده و به انهدام چند نظامی عراق پرداختند. طی این عملیات نیروهای عمل کننده موفق شدند، سی و شش پایگاه حفاظتی دشمن در بلندی های مشرف بر شهر دیرلوک مرکز فرماندهی و ستاد ترابری ی و مخابراتی لشکر 21 عراق، پایگاه و پاسگاه های دشمن در مسیر ای شیلادیزه و عمادیه و مراکز تی و نظامی دشمن از جمله مرکز استخبارات حزب بعث عرا ... ادامه ...

عملیات حسین بن علی ع

عملیات حسین بن علی ع زهر چشم از دشمن عملیات محدود حسین بن علی ع روز 26شهریور ماه1361 در جبهه میانی منطقه عملیاتی میمک، توسط نیروهای پاسداران و با هدف انهدام نیروهای عراقی و کاهش روحیه و توان رزمی آنان صورت گرفت. نقش عشایر در هجوم به دشمن چشمگیر بود که در نتیجه آن شماری از خودرو های زرهی و سلاح های سنگین و نیمه سنگین دشمن منهدم و بیش از 1000تن از نیروهای عراق کشته و زخمی شدند. در این عملیات محدود که با رمز "یا جوادالائمه ع" آغاز شده بود. دشمن در اضطراب فرو رفت و بیم حمله ی دوباره را در خود احساس کرد. ... ادامه ...